Į priekį – vėžlio žingsniu

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Pir­mo­ji aikš­telė, bai­gia­ma įreng­ti ir... pri­šiukš­lin­ti
Plun­giš­kiai smal­siai dai­ro­si į mies­te įren­ginė­ja­mas pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­les ir spėlio­jo, ka­da gi pa­ga­liau galės jo­mis nau­do­tis. Ta­čiau tos aki­mir­kos, pa­na­šu, teks pa­lauk­ti – dar­bai strin­ga ir jų baig­ties dar ne­ma­ty­ti.

Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė, su ran­go­vais (dar­bus at­lie­ka pa­gal jung­tinės veik­los su­tartį dir­ban­čios UBA „Stre­fa“ ir UAB „Gi­no­ta“, bet naujųjų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mas – pa­sta­ro­sios rūpes­tis) ne kartą sėsta prie sta­lo ir kalbė­ta dėl strin­gan­čių darbų.

Kiek anks­čiau skelb­ta, kad kei­čia­si vie­nos iš šių įmo­nių va­do­vybė, tad ti­kėtasi, jog nau­jo­ji rim­čiau kibs į dar­bus. Bet, at­ro­do, ir šie lūkes­čiai ne­pa­si­tei­si­no. Metų pra­džio­je lyg ir su­judę, da­bar įmonės dar­bi­nin­kai vėl už­sii­ma ne­ži­nia kuo.

Dėl pra­stai or­ga­ni­zuo­jamų darbų ne kartą vie­šai pik­ti­no­si ir ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis kalbė­jo, kad sta­tyb­vietės, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai, pri­va­lo būti ap­tver­tos bei tvar­kin­gos, pa­žymė­tos įspėja­mai­siais ženk­lais. O da­bar to ne­pai­so­ma, trin­kelės su­krau­na­mos bet kur ir bet kaip, sta­ty­bi­ninkų at­si­vežtą žvyrą plau­na lie­tus ir ne­ša į pa­vir­ši­nių nuo­tekų su­rin­ki­mo tra­pus.

Rea­guo­jant į su­si­da­riu­sią si­tua­ciją, kreip­ta­si į Vals­ty­binę te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ciją. Jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ge­lum­bic­kis sakė ap­va­žiavęs vi­sas 40 ra­jo­ne ren­giamų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių ir pa­stabų turėjęs tik dėl 11-os.

„Vie­nos dar ne­pradė­tos sta­ty­ti, ki­tos – baig­tos, tad ten vis­kas ge­rai. O dėl tų 11-os įmo­nei – UAB „Gi­no­ta“ – su­ra­šy­siu įspėjimą, kad sta­tyb­vietę, sie­kiant už­tik­rin­ti ap­lin­ki­nių sau­gumą, pri­va­lo­ma ap­tver­ti“, – sakė spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, įsta­ty­mai ne­reg­la­men­tuo­ja, ko­kio ti­po tie užt­va­rai tu­ri būti. Šiuo at­ve­ju esą už­tektų ir juos­tos, įspėjan­čios apie dar­bus.

Bet, kaip jau minė­ta, ran­go­vams tu­ri­ma pa­stabų ne tik dėl darbų or­ga­ni­za­vi­mo, bet ir dėl tem­po. Pa­sak R. Ja­ku­mienės, at­si­kirs­da­ma įmonė ape­liuo­ja į tai, kad Sa­vi­val­dybė dar nėra pri­ėmu­si spren­di­mų dėl tų vietų nau­jie­siems kon­tei­ne­riams, ku­rioms pa­si­prie­ši­no gy­ven­to­jai. To­kių yra 7-ios.

„Vi­soms joms ar­chi­tek­tas jau lyg ir ra­do ga­li­mas al­ter­na­ty­vas. Kai kur galbūt reikės iš­kel­ti van­den­tie­kio tink­lus. Bet kol kas dar spren­džiama . Kaip be­būtų, ran­go­vui aiš­ki­na­me, kad ir be tų 7-ių aikš­te­lių yra dau­gybė kitų, pra­dėtų įren­ginė­ti ir ne­baigtų. To su­si­kalbė­ji­mo kaž­kodėl nėra“, – ap­gai­les­ta­vo eko­logė.

„Gi­no­tos“ pra­šy­ta kuo grei­čiau už­baig­ti bent vieną pa­vyz­dinę aikš­telę. Ti­ki­ma­si, kad iš­vydę ją gy­ven­to­jai ma­žiau prie­šin­sis šiai nau­jo­vei.

Kaip pa­vyz­dinė pa­si­rink­ta aikš­telė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je, prie ke­liu­ko į „Ry­to“ pa­grin­dinę mo­kyklą. Ji jau ap­tver­ta ir išk­lo­ta trin­kelė­mis. Pa­sak eko­logės, be­lie­ka su­lauk­ti, kol var­tuo­se bus įmon­tuo­ta spy­na, ir jau bus ga­li­ma pra­dėti aikš­telės per­da­vi­mo nau­do­ti Sa­vi­val­dy­bei pro­cedūrą – gy­ven­to­jai nau­do­tis nau­jai­siais kon­tei­ne­riais šio­je vie­to­je galės tik ją pa­bai­gus.

Tie­sa, jau yra vietų, kur nau­jie­ji kon­tei­ne­riai – pil­ni šiukš­lių. Per paskutinąją se­niūnų sueigą Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je se­niū­nai nuo­gąsta­vo, ką dėl to reikės da­ry­ti. Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka išaiš­ki­no, kad tai – ne se­niūnų ir ne Sa­vi­val­dybės, o pa­čių ran­govų, tin­ka­mai neuž­ra­kin­usių tų kon­tei­ne­rių, rūpes­tis. Esą prie­š per­duo­da­mi už­baig­tas įreng­ti aikš­te­les Sa­vi­val­dy­bei jie turės pa­si­rūpin­ti, kad vi­si nau­jie­ji kon­tei­ne­riai būtų tuš­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.