Į Rietavo turgų nukrypo ir Seimo akys

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės nuo­trau­ka
Sei­mas ra­gi­na NŽT kreip­tis į Ge­ne­ra­linę pro­ku­ratūrą, jog ši iš­siaiš­kintų, kiek per tuos me­tus, kol Rie­ta­vo tur­gus neat­ly­gin­ti­nai nau­do­jo­si vals­ty­bi­ne že­me, vals­tybė ne­te­ko lėšų
Ke­le­rius me­tus nie­kaip neiš­narp­lio­ja­ma vals­ty­bi­nio žemės skly­po, ku­ria­me jau daug metų vei­kia UAB Rie­ta­vo tur­gus, pro­ble­ma pra­ėjusį tre­čia­dienį nag­rinė­ta ir Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sėdy­je. Po pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­sios dis­ku­si­jos ši nu­tarė kreip­tis į Ge­ne­ra­linę pro­ku­ratūrą, kad būtų iš­siaiš­kin­ta, kaip nu­ti­ko, kad 8-ių hek­tarų žemės skly­pe, kaž­ka­da pa­tikė­ta­me tuo­me­ti­nei Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jai švie­ti­mo reikmėms, nuo 2011-ųjų, tai­gi – jau 10 metų – vei­kia Rie­ta­vo tur­gus, ne­mokė­da­mas už tai nuo­mos mo­kes­čio.Nau­do­ja­si 10 metų, at­si­skaitė tik už me­tus

Posėd­žio me­tu kalbėta, kad vals­ty­bi­nis skly­pas su ja­me esan­čiu in­ži­ne­ri­niu sta­ti­niu – lėktuvų pa­ki­li­mo ir nu­si­lei­di­mo aikš­te­le – ko­le­gi­jai val­dy­ti bu­vo per­duo­tas 2004 me­tais. Ta­čiau jo­kios mo­ko­mo­sios veik­los ko­le­gi­ja ta­me skly­pe ne­vykdė ir 2011 me­tais jį iš­nuo­mo­jo UAB Rie­ta­vo tur­gus. Po trejų metų, lik­vi­da­vus ko­le­giją, visą jos turtą per­ėmė Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­la (TVM), žemės skly­po nuo­mos su­tar­tis bu­vo pra­tęsta iki 2021 m. rugsė­jo.
Kaip per po­sėdį kalbė­jo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis, skly­po nuo­mos kai­na iš pra­džių bu­vo nu­sta­ty­ta 12 tūkst. litų per mėnesį, vėliau pa­keis­ta į 3,5 tūkst. eurų. Ta­čiau pa­si­domė­jus, ar nuo­ma mo­ka­ma ir kam mo­ka­ma, paaiškė­jo, kad įmonė at­si­skaitė tik už 2019 me­tus.
„Vals­ty­binė žemė yra dy­kai nau­do­ja­ma ko­mer­ci­nei veik­lai, ta­čiau vals­ty­binės ins­ti­tu­ci­jos vi­sus tuos me­tus ne­matė ta­me bėdos“, – stebė­jo­si B. Ma­te­lis.
Rea­guo­da­mas į tokį pa­si­sa­kymą Žemės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Do­na­tas Du­du­tis kalbė­jo, kad Na­cio­na­li­nei žemės tar­ny­bai (NŽT) bu­vo pa­ves­ta pa­tik­rin­ti vi­sas vals­ty­binės žemės sklypų nuo­mos ir pa­nau­dos su­tar­tis, kiek jų yra su­da­ry­ta nuo 2017 m. iki da­bar. Tą at­li­kus iš 96 tūkst. to­kių su­tar­čių be­veik 3,5 tūkst. nu­tar­ta tiks­lin­ti ir šiek tiek per 3 tūkst. – nai­kin­ti.
„Bet su­tar­tis su Rie­ta­vo tur­gum nėra nu­trauk­ta“, – to­liau stebė­jo­si B. Ma­te­lis.


Sa­vait­galį – tur­gus, dar­bo die­no­mis – ap­mo­ky­mai?

NŽT di­rek­to­rius Lai­mo­nas Čia­kas pri­minė, kad būtent jo va­do­vau­ja­ma tar­ny­ba prie­š ke­le­rius me­tus ir ėmėsi veiksmų spręsti šį klau­simą. Esą iš pra­džių su Rie­ta­vo tur­gu­mi tar­ta­si ge­ra­no­riš­kai, kad šis at­lais­vintų sklypą. O ne­ra­dus su­ta­ri­mo kreip­ta­si į pro­ku­ratūrą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Teis­mas pri­pa­ži­no, kad su­tar­tis yra ne­ga­lio­jan­ti ir kad UAB „Ak­sel“ skly­pe ne­teisė­tai pa­si­statė sa­vo sta­ti­nius. Įmonė įpa­rei­go­ta sta­ti­nius iki šių metų ga­lo nu­si­kel­ti.
„Šian­dien vals­ty­binės žemės nuo­mos su­tar­tis jau nu­trauk­ta. Ta­čiau dėl tar­pins­ti­tu­ci­nio ne­su­de­ri­na­mu­mo sta­ti­nių ir aikš­telės nuo­ma yra iš­li­ku­si. Tad su­si­darė pa­ra­dok­sa­li si­tua­ci­ja, kad NŽT viešą in­te­resą yra ap­gy­nu­si, žemės nuo­ma nu­trauk­ta, ta­čiau Tur­to ban­kas yra su­daręs su­tar­tis dėl sta­ti­nio – pa­ki­li­mo aikš­telės – nuo­mos“, – kalbė­jo L. Čia­kas.
Pa­sak jo, NŽT ne­ga­li veik­ti dar ir dėl to, kad nėra pa­nai­kin­tas Vy­riau­sybės nu­ta­ri­mas dėl dau­giau kaip 100 ha žemės, skir­tos mo­ky­mo­ reikmėms, su­tei­ki­mo Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jai, nors ši jau se­niai lik­vi­duo­ta. Ko­le­gi­jos turtą per­ėmu­si ir kurį laiką vald­žiu­si Plungės TVM žemės yra at­si­sa­kiu­si, bet ji nie­kaip ne­grąži­na­ma į vals­ty­binį fondą, do­ku­men­tai kaž­kur strin­ga.
O NŽT Plungės ir Rie­ta­vo sky­riaus vedė­jas Ste­ponas Ja­nuš­ka pa­si­sa­ky­da­mas sto­jo Rie­ta­vo tur­gaus pusėn. Pa­sak jo, tur­gus ir jo veik­la ne tik Rie­ta­vui, bet vi­sam re­gio­nui yra la­bai svarbūs, be to esą ir ke­lių mi­nis­te­rijų kanc­le­riai yra pa­si­rašę do­ku­mentą dėl tur­gaus veik­los tęsti­nu­mo.
„Tar­ny­ba šiam ob­jek­tui dėmesį skyrė, bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, su­ra­šy­tas pa­tik­ri­ni­mo ak­tas. Ne­le­galūs sta­ti­niai fik­suo­ti jau 2007 me­tais. Bet rem­ta­si tuo, kad tur­gaus veik­la vyks­ta tik sek­ma­die­niais, o dar­bo die­nom ko­le­gi­ja mo­ko stu­den­tus vai­ruo­ti, įdirb­ti žemę ir pa­na­šiai“, – tęsė S. Ja­nuš­ka.
„Tu­riu schemą, kiek pri­sta­ty­ta pre­ky­vie­čių ir kios­ke­lių. Kur čia va­žinė­ja jau­ni­mas su trak­to­riais? Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti. Gal sto­gais?“ – rea­guo­da­mas į S. Ja­nuš­kos pa­si­sa­kymą iro­ni­za­vo po­sėdžiui pir­mi­nin­kavęs B. Ma­te­lis. Ir pri­dūrė ne­gin­či­jan­tis fak­to, kad tur­gus yra rei­ka­lin­gas, bet siūlė kalbė­ti apie tai, kaip įfor­min­ti tur­gaus veiklą to­je te­ri­to­ri­jo­je, kad ji ne­prieš­ta­rautų įsta­ty­mams, ir kaip iš­si­rei­ka­lau­ti, kad šis mokėtų už žemės nuo­mą.


Kas to­liau?

Iškė­lus klau­simą, kaip at­si­ti­ko, kad teis­mui nag­rinė­jant NŽT krei­pimą­si dėl skly­po nuo­mos nu­trau­ki­mo, Tur­to ban­kas Rie­ta­vo tur­gui iš­nuo­mo­jo ta­me skly­pe esan­čią lėktuvų pa­ki­li­mo aikš­telę, Tur­to ban­ko va­do­vas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad jo­kia nau­ja su­tar­tis esą ne­bu­vo su­da­ry­ta. Įstai­ga tie­siog per­ėmė aikš­telę iš ko­le­gi­jos su anks­čiau su­da­ry­ta nuo­mos su­tar­ti­mi. Ir iki šiol tos su­tar­ties nie­kas ne­nu­gin­či­jo, tad ji tebė­ra ga­lio­jan­ti (teis­mas pa­si­sakė tik dėl skly­po, o ne dėl ja­me esan­čios aikš­telės nuo­mos).
NŽT at­sto­vai kalbė­jo, kad jau ne sykį ban­dy­ta nau­jai su­for­muo­ti tur­gaus nau­do­jamą vals­ty­binės žemės sklypą, iš 8-ių hek­tarų te­ri­to­ri­jos ati­da­li­nant du hek­ta­rus, kur yra įreng­tas pa­ki­li­mo ta­kas, ta­čiau esą Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė ak­ty­viai tam prie­ši­na­si ir sie­kia, jog būtų iš­lai­ko­mas vi­sas 8-ių ha ma­sy­vas, jo ne­da­li­nant, ant­raip kiltų grėsmė tur­gaus veik­los tęsti­nu­mui.
Posė­dy­je da­ly­vavęs ir mūsiš­kis Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma su­ti­ko, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei tur­gus yra la­bai svar­bus. Jis siūlė visą sklypą per­duo­ti val­dy­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei, įpa­rei­go­jant ją pa­keis­ti lėktuvų ta­ko pa­skirtį („ne­ma­nau, kad ten lėktu­vai pra­dės ka­da skrai­dy­ti“), kad ta aikš­telė būtų tin­ka­ma tur­gaus veik­lai, ir skelb­ti jos nuo­mos auk­cioną.
Be to, Sei­mo na­rys siūlė dar kartą kreip­tis į Ge­ne­ra­linę pro­ku­ratūrą, kad ši iš­siaiš­kintų, kas kal­tas dėl šios pai­nia­vos, bei pa­rei­ka­lautų at­sa­ko­mybės iš kal­ti­ninkų, prie­š tai su­skai­čia­vus, kiek per tuos me­tus vals­tybė ne­te­ko lėšų.


Siūlė su­skai­čiuo­ti vals­ty­bei pa­da­rytą žalą

Ga­na ašt­riai šiuo klau­si­mu pa­si­sakė ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Jūs klausė­te, kas gau­na naudą iš to skly­po nuo­mos. Iš vie­šai skel­biamų duo­menų ma­ty­ti, kad Rie­ta­vo tur­gaus apy­var­ta kas­met sie­kia nuo 300 iki 500 tūkst. eurų. Anks­čiau kalbė­ju­si pro­ku­rorė sakė ap­gy­nu­si viešąjį in­te­resą. Ta­da norė­čiau jos pa­klaus­ti, kaip ji su­pran­ta tą viešą in­te­resą, jei vals­tybė iš žemės nuo­mos iki šiol ne­gau­na nau­dos, o gau­na pri­va­ti įmonė? Ma­tom be­tvarkę tur­to val­dy­mo sri­ty­je, ap­lai­dumą...“
Pri­tar­da­mas šiai nuo­mo­nei po­sėdžiui pir­mi­nin­kavęs B. Ma­te­lis pa­gar­si­no, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja pa­ve­da NŽT kuo grei­čiau išspręs­ti tiek šio 8-ių hek­tarų, tiek li­ku­sių Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos val­dytų dau­giau nei 100 hek­tarų grąži­ni­mo į vals­ty­binį fondą klau­simą. Taip pat nu­tar­ta dar kartą kreip­tis į pro­ku­ratūrą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo ir ga­li­mai pa­da­ry­tos ža­los vals­ty­bei įver­ti­ni­mo bei įpa­rei­go­ti Vy­riau­sybę, kad ši per­žiūrėtų, ar vi­si skly­pai, pa­skir­ti švie­ti­mo reikmėms, nau­do­ja­mi pa­gal pa­s-
kirtį.
Ko­mi­si­ja su­tarė ru­denį grįžti prie šio klau­si­mo ir įver­tin­ti, kaip vyk­do­mos jos su­for­mu­luo­tos už­duo­tys.