I. Šimonytė Plungėje: „Kai vakcinų padaugės, bus sunku teisintis“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ats­kubė­ju­si iš Skuo­do prem­jerė pir­miau­sia už­su­ko į Plungės vak­ci­na­ci­jos centrą
Penk­ta­dienį po­piet ra­jo­no gy­ven­tojų, at­vy­ku­sių skie­py­tis į vak­ci­na­vi­mo centrą se­no­jo­je Plungės po­lik­li­ni­ko­je, laukė di­delė staig­me­na – Prem­jerės Ing­ri­dos Ši­mo­nytės ap­si­lan­ky­mas. Tie­sa, kad lau­kia­ma ypa­tin­go sve­čio, iš­davė ir ge­ro­kai prie­š jos pa­si­ro­dymą ap­link pa­statą ėmę šmi­rinė­ti ap­sau­gi­niai bei žur­na­lis­tai su ka­me­ro­mis ir fo­toa­pa­ra­tais. Ir nors, aki­vaiz­du, pa­si­ruo­ši­mo šiam vi­zi­tui būta di­de­lio, Mi­nistrė Pir­mi­ninkė se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je neuž­si­bu­vo. Ap­žiūrė­ju­si cent­ro pa­tal­pas ir pa­si­tei­ra­vu­si, kaip se­ka­si vak­ci­na­ci­ja, vos po pen­kių mi­nu­čių išrū­ko į kitą su­si­ti­kimą.

 

Nuo to dug­no jau esam at­si­spyrę

Nors pa­sta­ro­jo vi­zi­to būta itin trum­po, Prem­jerę vak­ci­na­ci­jos cent­re pa­si­tikę lai­ki­no­ji Plungės li­go­ninės di­rek­torė Dan­guolė Luo­tienė ir lai­ki­na­sis jos pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ra­ma­naus­kas spėjo pa­pa­sa­ko­ti, kad pa­pras­tai vie­nu me­tu prii­ma­mi ke­tu­ri skie­py­tis at­vykę žmonės: kol du pil­do do­ku­men­tus, ki­ti du vak­ci­nuo­ja­mi. Dir­bant to­kiu tem­pu per dieną pa­skie­pi­ja­ma apie 300 žmo­nių. Esą ga­vus dau­giau vak­ci­nos ne­sun­kiai būtų ga­li­ma šias apim­ti pa­dvi­gu­bin­ti ar pa­tri­gu­bin­ti.
„Ne­pa­žei­dinė­da­mi mi­nist­ro įsa­kymų vak­ci­na­vom tik prio­ri­te­ti­nes gru­pes, dėl to kurį laiką vil­komės ga­le. Sen­jorų nie­kaip ne­pa­vy­ko įti­kin­ti dėl „Ast­ra­Ze­ne­cos“ – bu­vo daug at­si­sa­kan­čių. Bet kai pa­didė­jo gau­na­mos „Pfi­zer“ vak­ci­nos apim­tys, nuo to dug­no jau esam at­si­spyrę“, – kalbė­jo G. Ra­ma­naus­kas.
Jis įvar­di­no, kad šiuo me­tu jau pa­skie­py­ta 51 pro­c. 65-erių metų am­žiaus ir vy­res­nių žmo­nių. Ne­se­niai pra­dėta skie­py­ti jau­nes­nius as­me­nis, todėl tų vy­riau­siųjų srau­tas mažė­ja.
Prem­jerė tei­ra­vo­si, kaip se­ka­si įmo­nių dar­buo­tojų vak­ci­na­ci­ja. G. Ra­ma­naus­kas minė­jo, kad skie­py­ti pa­čių stam­biau­sių įmo­nių per­so­na­lo slau­gy­to­jos vyks­ta į vietą, o ma­žes­nių įmo­nių dar­buo­to­jai kvie­čia­mi į vak­ci­na­ci­jos punktą.
I. Ši­mo­nytės vi­zi­tas va­di­na­mo­jo­je se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je neužt­ru­ko. Ka­dan­gi už durų ri­kia­vo­si lau­kian­tie­ji skie­po, o Prem­jerės dar­bot­varkė­je bu­vo nu­ma­ty­tas dar ne vie­nas su­si­ti­ki­mas, ji tars­telė­jo ne­no­rin­ti truk­dy­ti dar­bo ir pa­skubė­jo at­si­svei­kin­ti.
 

„Vi­so­kių čia bu­vo kalbų“

Antrą­ja Mi­nistrės Pir­mi­ninkės sto­te­le Plungė­je ta­po Sa­vi­val­dybė. Čia ji su­si­ti­ko su ra­jo­no vald­žios at­sto­vais, vėliau apie va­landą nuo­to­li­niu būdu bend­ra­vo su ra­jo­no me­di­kais, po­li­ci­nin­kais, mo­ky­to­jais ir vers­li­nin­kais.
Vi­zi­to pa­bai­go­je (prie­š tai I. Ši­mo­nytė lankė­si Klaipė­do­je bei Skuo­de) žur­na­lis­tai Prem­jerės tei­ra­vo­si, ar jai pa­vy­ko iš­girs­ti, kodėl tiek Skuo­de, tiek Plungė­je vak­ci­na­ci­ja strin­ga – pa­gal pa­skie­pytų gy­ven­tojų pro­centą jos be­ne pa­sku­tinės tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių?
– Vi­so­kių čia bu­vo kalbų, kad gal tai su­si­ję su že­mai­čių at­sar­gu­mu ir san­tūriu po­žiū­riu į nau­jo­ves. Bet kalbė­jom tiek su vie­nu, tiek su ki­tu me­ru, kad di­de­le da­li­mi tem­po pa­spartė­ji­mas su­si­jęs su vak­cinų kie­kio didė­ji­mu. Aš la­bai no­riu tikė­ti, kad kai vak­cinų pa­daugės, ypač nuo bir­že­lio mėne­sio, jau bus la­bai sun­ku kaž­ko­kiais ki­tais mo­ty­vais rem­tis ir tei­sin­tis aiš­ki­nant, kodėl vie­na­me ra­jo­ne pa­skie­pi­ja­ma ma­žiau nei ki­ta­me.
Vi­sa rei­ka­lin­ga lo­gis­ti­ka tam jau pa­ruoš­ta, todėl la­bai ti­kiuo­si, kad kai tik cent­rinė vald­žia galės išs­kirs­ty­ti dau­giau vak­cinų, sa­vi­val­dybės savąją dalį dar­bo taip pat pa­da­rys.
– Galbūt bėda ne tik ta­me. Pa­kal­bi­nus at­si­tik­ti­nai su­tik­tus pen­kis žmo­nes ke­tu­ri iš jų pa­sakė bi­jan­tys kre­šu­lių, bi­jan­tys nu­mir­ti po skie­po ir tu­rin­tys la­bai daug kitų bai­mių. Kaip ko­vo­ti su ši­tuo nu­si­sta­ty­mu?
– Kre­šu­liai su­si­rgus ko­vi­du yra daug kartų la­biau tikė­ti­ni nei po skie­po. Man at­ro­do žmonės tie­siog apie tai ne­su­simąs­to. Taip, ir po skie­po ga­li būti komp­li­ka­cijų, bet jų ti­ki­mybė ke­lis kar­tus ma­žesnė nei ser­gant CO­VID-19.
– Gai­la, kad žmo­nių, ypač vy­res­nio am­žiaus, ši in­for­ma­ci­ja ne­pa­sie­kia.
– Jiems ti­ki­mybė sun­kiai sirg­ti ir gulė­ti rea­ni­ma­ci­jo­je ir iš jos galbūt grįžti ne na­mo, o į am­ži­nuo­sius na­mus, de­ja, bet yra la­bai la­bai di­delė. Iš žmo­nių, ku­rių ne­ten­ka­me kiek­vieną dieną, ab­so­liu­čiai did­žio­ji da­lis yra tos am­žiaus grupės, ku­ri daž­na tei­gia, kad nie­kur ne­vaikš­to, su nie­kuo ne­su­si­tin­ka, sau­giai būna na­muo­se ir neuž­sikrės. Bet vis dėlto už­sik­re­čia, la­bai sun­kiai ser­ga ir, de­ja, kai ku­rie mirš­ta. Tarp jų yra ir to­kių, ku­rie at­si­sakė skie­po ar­ba nu­sprendė pa­lauk­ti.
 

„Prem­jerė už mus to dar­bo ne­pa­da­rys“

Ko­kios nau­dos iš su­si­ti­ki­mo su Prem­je­re ga­li tikė­tis ra­jo­nas, žur­na­lis­tai tei­ra­vo­si Plungės ra­jo­no me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio. Pak­laus­tas, ką su­tarė su I. Ši­mo­ny­te, kad vak­ci­na­ci­ja Plungė­je ne­best­rigtų, me­ras pa­kar­to­jo, kad vis­kas pri­klau­sys nuo to, kiek vak­cinų bus gau­ta.
„Va­kar bu­vo pa­skie­py­ta dau­giau nei 500 žmo­nių, o galė­tu­me pa­skie­py­ti ir iki 800 per par­ą. At­me­tus 7 tūkst., ku­rie šiuo me­tu jau pa­skie­py­ti, at­me­tus ne­pil­na­me­čius, lie­ka 17 tūkstan­čių, ku­rie ga­li būti skie­pi­ja­mi. Jei­gu gau­tu­me rei­kiamą vak­cinų kiekį, tiek žmo­nių galė­tu­me pa­skie­py­ti per 6-ias sa­vai­tes“, – var­di­no A. Kli­šo­nis.
Ir iš­reiškė viltį, kad si­tua­ci­ja, kai kviestų skie­py­tis žmo­nių te­ko at­si­pra­šy­ti ir at­šauk­ti jų at­vy­kimą, mat Plungės ra­jo­nui pa­žadėtą vak­ciną nu­tar­ta ati­duo­ti Vil­niui, ne­be­pa­si­kar­tos. „Ti­kimės, kad ne­be­reikės ati­duot did­žia­jam bro­liui“, – sakė A. Kli­šo­nis.
O kalbė­da­mas apie tai, kodėl I. Ši­mo­nytė pa­si­rin­ko ap­lan­ky­ti Plungę, jis pir­miau­sia įvar­di­no Sa­vi­val­dybės prie­š kurį laiką sa­va­no­riš­kai pa­si­rinktą sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį, ku­ris esą pa­tei­kia­mas kaip pa­vyz­dys ir ki­toms sa­vi­val­dybėms.
„Ne­pai­sant to, kad vak­ci­na­ci­jos ro­dik­liai pas mus že­mes­ni nei ša­lies vi­dur­kis, tes­ta­vi­mas lei­do ga­na il­gai iš­lai­ky­ti ne­blogą epi­de­mio­lo­ginę si­tua­ciją“, – ak­cen­ta­vo me­ras.
Pa­sak jo, su Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke ap­tar­ta ne tik pan­de­minė si­tua­ci­ja, bet ir ki­ti klau­si­mai, su­si­ję su pla­nuo­ja­mu pra­monės įmo­nių au­gi­mu, jei tam bus su­da­ry­tos pa­lan­kios sąly­gos: „Prem­jerė už mus to dar­bo ne­pa­da­rys, tu­rim dirbt mes, bet kai yra pa­lai­ky­mas, vis­kas vyks­ta grei­čiau.“
Kalbė­ta ir apie ga­li­my­bes dar šie­met Plun­gei pa­baigt ba­sei­no sta­ty­bas. „Šian­dien prem­jerė neat­si­nešė to di­de­lio po­rtfe­lio su 1,2 mln. eurų, bet, ma­nu, kad šiais me­tais gau­sim bent jau dalį trūksta­mos su­mos. Ir Šven­ta­jam raš­te pa­ra­šy­ta – bels­kis ir bus ati­da­ry­ta. Taip pat ir dėl ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos į pra­monės ra­joną tu­ri­me šiek tiek dau­giau vil­čių nei iki su­si­ti­ki­mo su Prem­je­re.“