Į Sodo gatvę technika sugužės dar šiemet

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės nuo­trau­ka
Ti­ki­ma­si dar­bus So­do gatvė­je pra­dėti ne­tru­kus
Ket­vir­ta­dienį Plungę pa­siekė džiu­gi ži­nia – Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ne­ten­ki­no UAB „Plungės lagū­na“ skun­do ir lei­do Sa­vi­val­dy­bei už­baig­ti vie­šo­jo pir­ki­mo pro­cedū­ras dėl Var­ka­liuo­se esan­čios So­do gatvės re­mon­to. Su­ži­bo vil­tis šie­met spėti pa­nau­do­ti bent dalį iš 1,2 mln. eurų, skirtų šios gatvės re­mon­tui.

Pri­min­si­me, kad apie ke­ti­ni­mus šie­met išas­fal­tuo­ti dalį minė­tos gatvės (ruožą nuo Ku­lių g. iki Pu­šies g.) ir tam gautą fi­nan­sa­vimą pra­neš­ta dar pa­va­sarį. Sa­vi­val­dybės pa­skelb­ta­me ran­gos darbų kon­kur­se su­lauk­ta dviejų įmo­nių siū­lymų. „Plungės Jo­nis-s“ pa­si­siūlė dar­bus at­lik­ti už 1 mln. 69 tūkst. eurų, „Plungės lagū­na“ – už 1 mln. 88 tūkst. eurų.

Viešųjų pir­kimų ko­mi­si­ja ge­gužės 12 d. laimė­ju­siu kon­kursą pri­pa­ži­no eko­no­miš­kai nau­din­giau­sią pa­si­ūlymą, nu­spręsta su­da­ry­ti su­tartį su „Plungės Jo­niu-s“.

Tai­gi So­do gatvės re­mon­to dar­bai galė­jo pra­si­dėti dar pa­va­sarį, ta­čiau kon­kur­so baig­ti­mi ne­pa­ten­kin­ta „Plungės lagū­na“ ge­gužės 19 d. pa­teikė pre­ten­ziją dėl pir­ki­mo re­zul­tatų, o ga­liau­siai kreipė­si į teismą. Sa­vi­val­dy­bei bu­vo pri­tai­ky­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­monės, dėl ko ši turė­jo įšal­dy­ti visą pro­cesą ir lauk­ti teis­mi­nio gin­čo baig­ties.

Vil­tis pa­ga­liau pra­dėti dar­bus So­do gatvė­je su­ži­bo lie­pos 27 d., ka­da Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas įmonės ieš­kinį at­metė ir pa­nai­ki­no lai­kiną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes. Ta­čiau „Plungės lagū­na“ nu­sprendė by­linė­tis to­liau – kreipė­si į aukš­tesnės ins­tan­ci­jos teismą. Vis tik ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spa­lio 20 d. at­metė šios įmonės pre­ten­zi­jas ir lei­do už­baig­ti pir­ki­mo pro­cedū­ras – pa­si­ra­šy­ti ran­gos darbų su­tartį su „Plungės Jo­niu-s“.

„Sup­ran­tu, kad mi­li­jo­nas yra did­žiu­liai pi­ni­gai kiek­vie­nai įmo­nei, su­pran­tu ir tai, kad kiek­vie­nas tu­ri teisę by­linė­tis, ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je Plungės ra­jo­nas pra­ra­do net ke­lis mėne­sius – šian­dien, spa­lio mėnesį, So­do gatvės re­mon­tas jau galė­jo būti baig­tas. O da­bar jis bus tik pra­de­da­mas su grėsme, kad dėl pra­rastų mėne­sių ne­pa­vyks įsi­sa­vinti visų skirtų lėšų“, – si­tua­ciją ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

Jis neslėpė dėl šio teis­mi­nio gin­čo ne sykį pa­tyręs tie­sio­ginį ir ne­tie­sio­ginį spau­dimą priim­ti minė­tai įmo­nei pa­lan­kius spren­di­mus ir da­bar ga­lin­tis tik pa­si­džiaug­ti, kad gin­čas ga­liau­siai laimė­tas tei­sinė­mis prie­monė­mis.

Pak­laus­tas, kiek lėšų bus spėta įsi­sa­vin­ti iki metų ga­lo (iki gruod­žio vi­du­rio ne­pa­nau­dotą Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos skirtą fi­nan­sa­vimą teks grąžin­ti vals­ty­bei), M. Kau­nas „Že­mai­čiui“ sakė kol kas dar ne­ga­lin­tis tiks­liai pa­sa­ky­ti. „Da­ry­si­me vi­sa, kas tik mūsų ga­lio­je, kad pro­ce­sai vyktų kaip įma­no­ma skland­žiau ir ope­ra­ty­viau. Su ran­go­vu de­ri­na­mi vi­si dar­bai, de­ta­lesnę in­for­ma­ciją galė­siu pa­teik­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis“, – teigė jis.

Ir pri­dūrė, kad neat­me­ta­ma ga­li­mybė atei­ty pra­ras­tas lėšas pri­si­teis­ti iš „Plungės lagū­nos“. Tie­sa, ši jau da­bar Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mu yra įpa­rei­go­ta tiek Sa­vi­val­dy­bei, tiek „Plungės Jo­niui-s“ at­ly­gin­ti by­linė­ji­mo­si iš­lai­das.