Ieškoma vietos naujai jaunimo laisvalaikio zonai

Nors dėl aikš­telės ti­po dar neap­sispręs­ta, nuo­monės links­ta prie ve­lot­ra­sos, ku­ria va­žinė­ti ga­li­ma ne tik ried­lentė­mis ir rie­du­čiais, bet ir dvi­ra­čiais, pa­spir­tu­kais. Kaip pa­vyz­dys pa­teik­ta aly­tiš­kių ve­lot­ra­sa
Prie Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bu­vu­si rie­du­ti­ninkų ir ried­len­ti­ninkų ram­pa jau be­veik išar­dy­ta, tad ten lais­va­laikį mėgda­vu­siam leis­ti jau­ni­mui ried­len­tes ir rie­du­čius te­ko pa­dėti į len­ty­nas. Ka­da vėl jais galė­si va­žinė­ti tam pri­tai­ky­to­je erdvė­je, nėra aiš­ku, mat to­kiai aikš­te­lei Plungė­je vis ne­ran­da­ma tin­ka­mos vie­tos. Ki­ta, dar di­desnė, bėda – nau­jai lais­va­lai­kio zo­nai įreng­ti rei­ka­lin­gi ne­ma­ži pi­ni­gai, ku­rių Sa­vi­val­dybės „ki­šenė­je“ bent jau šiuo me­tu nėra.Se­no­ji aikš­telė jau griau­na­ma

Apie nu­dėvėtą ir ne­sau­gią minė­tos mo­kyk­los pa­šonė­je esan­čią rie­du­ti­ninkų ir ried­len­ti­ninkų rampą esa­me rašę jau ne sykį. Vie­nu me­tu net bu­vo su­ži­bu­si vil­tis ją su­tvar­ky­ti. Tikė­ta­si, kad tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­nau­do­jus vie­nos, ne­ži­nia kodėl įslap­tin­tos įmonės žadėtą 5-ių tūkst. eurų pa­ramą. Apie tai dis­ku­tuo­ta pra­ėjusį ru­denį, ta­čiau to­kios kal­bos ne­tru­ko nu­til­ti.
Ga­liau­siai min­ties tvar­ky­ti senąją rampą at­si­sa­ky­ta. Esą įreng­ti naują aikš­telę ant senų, jau ati­tar­na­vu­sių pa­grindų – ne tik fi­nan­siš­kai ne­pro­tin­ga, bet ir ne­sau­gu. Ne­ma­ža da­lis aš­tuo­ne­rius me­tus vai­kus ir jau­nimą džiu­gi­nu­sios ram­pos šiuo me­tu jau išar­dy­ta.
Ar se­no­sios vie­to­je iš­kils nau­ja lais­va­lai­kio aikš­telė, nėra aiš­ku, mat neap­sisp­rend­žia­ma, ar „Ry­to“ mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja – pa­ti ge­riau­sia vie­ta to­kiai zo­nai, nes dėl va­ka­rais čia šur­mu­liuo­da­vu­sio jau­ni­mo pyk­da­vo ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai.


Neap­sisp­rend­žia­ma dėl vie­tos

Kur Plungė­je būtų ge­riau­sia įreng­ti naująją aikš­telę, dis­ku­tuo­ta jau ne kartą. Pas­ku­tinį sykį tai da­ry­ta per Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Prieš tai – per Spor­to ta­ry­bos po­sėdį, ku­rio me­tu bu­vo ap­si­spręsta dėl trijų aikš­te­lei ga­limų vietų.
Vie­ni bu­vo įsi­ti­kinę, kad vie­tos ne­reikėtų keis­ti ir naują, mo­der­nesnę aikš­telę įreng­ti prie „Ry­to“ mo­kyk­los. Kitų ma­ny­mu, jau­ni­mo lais­va­lai­kio zo­nai pui­kiau­siai tiktų ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­ja. Tre­ti siūlė pa­gal­vo­ti apie erd­ves prie irk­la­vi­mo bazės.
O Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu kaip ga­li­mos vie­tos rie­du­ti­ninkų ir ried­len­ti­ninkų ram­pai įvar­dy­tos šios: „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los ar­ba A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jos, skve­ras tarp A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių, ša­lia „Su­per mies­to“ vaikų žai­dimų aikš­telės, bei erdvės prie lop­še­lių-dar­že­lių „Sau­lutė“ ir  „Rūtelė“. Apie jas dis­ku­tuo­ta ir per Spor­to ta­ry­bos po­sėdį, bet ga­liau­siai bu­vo išg­ry­nin­tos tik minė­tos trys.
Be­ne pir­mo­ji nuo­monę dėl ga­li­mos vie­tos iš­reiškė vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. Ji bu­vo lin­ku­si pri­tar­ti siū­ly­mui aikš­telę įreng­ti prie irk­la­vi­mo bazės. Anot jos, ši erdvė – to­liau nuo gy­ve­namųjų ra­jonų, tad ša­lia jos įreng­ta aikš­telė nie­kam neužk­liūtų.
Šios idė­jos neig­no­ra­vo ir ki­ti po­sėdžio da­ly­viai, bet, jų nuo­mo­ne, šiuo at­ve­ju la­bai svar­bu, ką ma­no tie, ku­rie ta erd­ve nau­do­sis, ko­kio­je vie­to­je jie ma­to naująją lais­va­lai­kio zoną. Su­tar­ta, kad būti­na at­lik­ti ap­klausą, ku­rios me­tu nuo­monę dėl ga­li­mos vie­tos lais­va­lai­kio aikš­te­lei pir­miau­siai iš­reikštų jau­ni­mas. Ži­no­ma, būti­na at­si­klaus­ti ir kitų gy­ven­tojų.


Svar­biau­sia – ko­kybė

Tiek per Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to, tiek per ki­tus po­sėdžius ap­tar­ta ir tai, ko­kia ap­skri­tai turėtų būti nau­jo­ji aikš­telė. Ak­cen­tuo­ta, kad anks­tes­nio­ji tar­na­vo vos aš­tuo­ne­rius me­tus, tad šįkart esą reikėtų pamąs­ty­ti apie kažką il­gaam­žiš­kes­nio.
In­ves­tuo­ti į ko­ky­bišką ir il­gai tar­nau­sian­čią aikš­telę ra­gi­no į ko­legų po­sėdį įsit­raukęs Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis. Dar jis aiš­ki­no, kad vi­sos ko­ky­biš­kai aikš­te­lei rei­ka­lin­gos su­mos paim­ti iš Sa­vi­val­dybės ki­šenės ne­bus įma­no­ma, todėl siūlė pra­dėti dai­ry­tis kitų fi­nan­si­nių ga­li­my­bių.
„Skūpas mo­ka du kar­tus“, – pri­tar­da­ma A. Za­muls­kio iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei dėl ko­ky­biš­kos aikš­telės sakė ir vi­ce­merė.
Tad nors šis klau­si­mas svars­ty­tas jau ne kartą, ne­paaiškė­jo nei koks aikš­telės mo­de­lis turėtų būti, nei kur ji bus įkur­din­ta. Kol kas nu­spręsta at­lik­ti plun­giš­kių ap­klausą, o ta­da im­tis konk­re­čių spren­dimų.