Jaunieji šauliai vyks į stovyklą Lenkijoje

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
D. Gra­ma­lie­nė pra­šė pri­si­dė­ti prie jau­nų­jų Al­sė­džių šau­lių iš­vy­kos į sto­vyk­lą Len­ki­jo­je
Praė­ju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­siai Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bai te­ko ap­si­spręs­ti, ar skir­ti lė­šų Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos jau­nie­siems šau­liams, pa­no­ru­siems vyk­ti į tarp­tau­ti­nę ka­ri­nę sto­vyk­lą Len­ki­jo­je. Penk­tą kar­tą ren­gia­ma moks­lei­vių sto­vyk­la vyks rug­sė­jo 22–28 die­no­mis. Kad jo­je ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir Al­sė­džių gim­na­zi­jos jau­nų­jų šau­lių kuo­pa, ly­di­ma dvie­jų pe­da­go­gų, rei­ka­lin­ga ga­na so­li­di pi­ni­gų su­ma. Al­sė­diš­kiai pra­šė, kad bent da­lis jos – 1500 eu­rų – bū­tų at­sei­kė­ta iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo veik­los pro­gra­mos.

Apie Len­ki­jo­je vyk­sian­čią ka­ri­nę sto­vyk­lą po­sė­džia­vu­sie­siems trum­pai pa­pa­sa­ko­jo gim­na­zi­jai at­sto­va­vu­si Dai­va Gra­ma­lie­nė. Anot jos, iš vi­so į Len­ki­ją pa­kvies­ta 20 mo­ki­nių ir du juos ly­dė­ti ga­lin­tys pe­da­go­gai.

D. Gra­ma­lie­nės tei­gi­mu, bū­tų la­bai ap­mau­du pra­leis­ti ga­li­my­bę su­da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je. Per sto­vyk­lą moks­lei­viai tu­rės pro­gą su­si­pa­žin­ti su šar­vuo­čių is­to­ri­ja, Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ei­ga, taip pat sa­vo da­ly­va­vi­mu pri­si­dė­ti prie 80-ųjų Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pro­trū­kio bei 20-ųjų Len­ki­jos įsto­ji­mo į NA­TO me­ti­nių mi­nė­ji­mo.

Ak­cen­tuo­ta ir tai, kad Len­ki­jos Ža­gan sau­su­mos pa­jė­gų cent­re vyk­sian­čios sto­vyk­los dar­bot­var­kė bus la­bai įtemp­ta, nes nu­ma­ty­ta daug pra­ty­bų, kon­kur­sų, ki­tų bend­rų veik­lų, ku­rių al­sė­diš­kiai la­bai no­ri. Tik bė­da – ne­tu­ri pi­ni­gų trans­por­tui. Bū­tent ke­lio­nės iš­lai­doms ir rei­ka­lin­ga pra­šo­ma pu­sant­ro tūks­tan­čio eu­rų su­ma.

Po­sė­džia­vu­sie­ji ne­prieš­ta­ra­vo, kad iš jau­ni­mo veik­los pro­gra­mos lė­šų bū­tų „at­riek­ta“ mi­nė­ta su­ma Al­sė­džių gim­na­zi­jai, ta­čiau mes­te­lė­jo rep­li­ką, jog su­si­da­ro įspū­dis, kad pi­ni­gų rei­kia tik S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei. Esą tik ši įstai­ga nuo­lat pra­šo pa­rem­ti.

Ki­ta ver­tus, pa­si­džiaug­ta, kad mo­kyk­los bend­ruo­me­nė – ak­ty­vi, pa­ti ro­do ini­cia­ty­vą da­ly­vau­ti jos mo­ki­niams ak­tua­liuo­se ren­gi­niuo­se ne tik čia, Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, taip ne­šda­ma ži­nią ne tik apie uni­ka­lią Al­sė­džių gim­na­zi­ją, bet ir apie vi­są Plun­gės ra­jo­ną.

Dar iš Ta­ry­bos nu­skam­bė­jo no­ras iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su Al­sė­džių gim­na­zi­jos veik­la, iš­vy­ko­mis. Tad D. Gra­ma­lie­nė pa­ža­dė­jo spa­lio mė­ne­sį su­reng­ti Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos su­si­ti­ki­mą su šios mo­kyk­los bend­ruo­me­ne.