Jungiamoji šilumos trasa – jau šiais metais?

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Brangs­tant gam­tinėms du­joms Plungės ši­lu­mos tink­lai ra­gi­na skubė­ti ties­ti jun­giamąją trasą, kad miestą būtų ga­li­ma šil­dy­ti Lentpjūvės gatvės bio­ku­ro ka­ti­li­ne
Po be­ne de­šimt­metį tru­ku­sių dis­ku­sijų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį pri­tarė, kad UAB Plungės ši­lu­mos tink­lai pra­dėtų ties­ti ši­lu­mos per­da­vi­mo trasą, su­jung­sian­čią Lentpjūvės ir V. Ma­čer­nio gatvė­se esan­čias ka­ti­li­nes į vien­tisą sis­temą. Pro­jek­to vertė – 1,7 mln. eurų. Ka­dan­gi nei Sa­vi­val­dybė, nei Plungės ši­lu­mos tink­lai to­kios at­lie­ka­mos su­mos sa­vo „ki­šenė­je“ ne­tu­ri, nu­tar­ta lėšų šiems dar­bams sko­lin­tis. Il­ga­laikę pa­skolą iš ban­ko ims minė­to­ji įmonė, o tai reiš­kia, kad šio in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to kaš­tai anks­čiau ar vėliau bus įskai­čiuo­ti į ši­lu­mos kainą. Ge­ra ži­nia bent tai, kad ža­da­ma, jog su­jun­gus sis­te­mas ši­lu­ma ne­beb­rangs, o tai ir­gi bus šioks toks laimė­ji­mas.

 

Po il­go del­si­mo – spur­tas

Apie tai, jog būti­na su­jung­ti dvi mies­to ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mas, kad būtų ga­li­ma į mies­to pie­tinę dalį – A. Ju­cio ir V. Ma­čer­nio gat­vių kvar­ta­lus – tiek­ti li­ku­tinę Lentpjūvės gatvė­je pa­ga­mi­namą ener­giją, kal­ba­ma jau se­niai. Ruo­šian­tis šiam žings­niui bu­vo už­sa­ky­ta ir at­lik­ta ne vie­na stu­di­ja, ta­čiau nė vie­nos jų rengė­jai tiks­liai ir neat­sakė, ar ver­ta im­tis ši­to ne­pi­giai at­siei­sian­čio pro­jek­to ir ar jis at­si­pirks.
Kaip be­būtų, „Vie­nin­ga Plungė“ vi­sa­da ak­ty­viai pa­si­sakė už trasų su­jun­gimą, tad ne­nuos­ta­bu, kad da­bar, su kon­ser­va­to­riais ir vals­tie­čiais turė­da­ma did­žiąją dau­gumą Ta­ry­bo­je, sku­ba nau­do­tis pro­ga ir pa­ga­liau iš­ju­din­ti šį rei­kalą iš mir­ties taš­ko.
Be­je, „Vie­nin­gos Plungės“ de­le­guo­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pra­ėjusį ru­denį ne­slėpė, kad anks­tes­nis Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas šių pa­reigų ne­te­ko būtent dėl to, kad ne­pa­laikė trasų su­jun­gi­mo idė­jos ir vil­ki­no pra­dėti dar­bus.
Va­do­va­vimą įmo­nei iš A. Ta­mo­šaus­ko lai­ki­nai per­ėmus Mar­ga­ri­tai Cha­ri­to­no­vai si­tua­ci­ja pa­si­keitė kar­di­na­liai: per ne­pilną pus­metį baig­tas reng­ti pro­jek­tas ir gau­ti su­ti­ki­mai visų gy­ven­tojų, per ku­rių val­das to­ji tra­sa bus tie­sia­ma (dar­bai vyks A. Ju­cio, I. Kon­čiaus, Mozūrų, Pa­lankės, Si­na­gogų, Mi­ni­jos ir Tel­šių gatvė­se).
Be­je, ket­vir­ta­dienį po­sėdžiau­jant Ta­ry­bai paaiškė­jo, kad net ne­lauk­da­mi Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo pro­jek­tui ir su­ti­ki­mo duo­ti ga­rantą 1,3 mln. eurų pa­sko­lai, Plungės ši­lu­mos tink­lai jau pa­skelbė kon­kursą tra­sos įren­gi­mo dar­bams nu­pirk­ti.
Aki­vaiz­du, kad ženg­da­ma šį žingsnį įmonės va­do­vybė bu­vo tik­ra tu­rin­ti dau­gu­mos Ta­ry­bo­je pa­lai­kymą. Ir jo su­laukė – už pro­jek­to įgy­ven­di­nimą vie­nin­gai pa­si­sakė vi­si val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai.


Ra­gi­no ne­pri­tar­ti

Ly­giai tokį pa­tį vie­nin­gumą, tik su­si­lai­ky­da­mi, pa­de­monst­ra­vo ir opo­zi­ci­jo­je esan­tys po­li­ti­kai. Dau­giau­siai kri­ti­kos pro­jek­tui „Ši­lu­mos per­da­vi­mo tinklų nuo ŠK 1KJ7 (A. Ju­cio g. 3) iki ŠK 2KV1 (Tel­šių g. 3A), Plungės mies­te, sta­ty­bos ir re­konst­ra­vi­mo dar­bai“ pa­žėrė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Jis tei­ra­vo­si, kuo re­mian­tis prie­š sa­vaitę po­sėdžia­vu­siam Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad tra­sa at­si­pirks per 5-erius me­tus.
Pa­sak A. Kli­šo­nio, į A. Ju­cio ir V. Ma­čer­nio gat­vių kvar­ta­lus jun­giamą­ja tra­sa iš Lentpjūvės gatvė­je esan­čios bio­ku­ro ka­ti­linės bus ga­li­ma per­duo­ti dau­giau­siai 5-is me­ga­va­tus at­lie­ka­mos ši­lu­mos. Esą to­kio kie­kio tik­rai neuž­teks pa­ten­kin­ti visą minėtųjų kvar­talų ši­lu­mos po­reikį.
„To­kiam pro­jek­tui reikėtų turė­ti ge­ro­kai di­desnį pa­grin­dimą, todėl Ta­ry­bos na­riams siū­lau šiam pro­jek­tui, kaip eko­no­miš­kai neat­si­per­kan­čiam, ne­pri­tart“, – ra­gi­no me­ras.
Prie­šingą nuo­monę iš­sakęs Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus kalbė­jo, kad dar neaiš­ku, už kiek dar­bai bus nu­pirk­ti – tikė­ti­na, kad kai­na bus ma­žesnė, nei nu­ro­dy­ta darbų sąma­to­je. Ir dels­ti esą ne­bėra ka­da – nu­pir­kus dar­bus da­bar, jie būtų at­lik­ti iki ki­to šil­dy­mo se­zo­no. Tai reiš­kia, kad ru­denį du­jo­mis V. Ma­čer­nio gatvės ka­ti­linė­je reikėtų pa­ga­min­ti tik mažą kiekį ši­lu­mos.
Į dis­ku­siją įsit­raukęs ki­tas Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys pri­minė, kad da­bar, kai jau pa­skelb­tas darbų pir­ki­mo kon­kur­sas, ne­be lai­kas dis­ku­si­jai, rei­kia tos jun­gia­mo­sios tra­sos ar ne.
„Bus keis­ta, jei Sa­vi­val­dybės įmonė nu­pirks dar­bus ir ne­turės fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio. Ta­da bus bėda. O kas bus pa­sta­čius, pa­ma­ty­sim vėliau“ – pri­dūrė jis, to­kia sa­vo po­zi­ci­ja nu­ste­bin­da­mas ne vieną po­sėdžio da­lyvį, mat įpras­tai T. Rau­dys vi­som ke­tu­riom pa­lai­ko sa­vo bend­ra­par­tietį A. Kli­šonį.


„Pra­mušė dugną“

„Jei­gu ma­tom, kad šis žings­nis ne­duos nau­dos gy­ven­to­jams, ge­riau jo ir ne­da­ry­ti“, – neat­ly­žo me­ras. Ir pri­minė, kad šiuo me­tu visą V. Ma­čer­nio ir 
A. Ju­cio gat­vių kvar­ta­lams rei­ka­lingą ši­lumą Plungės ši­lu­mos tink­lai pa­ga­mi­na de­gin­da­mi du­jas. „Tai yra da­bar­tinės val­dan­čio­sios dau­gu­mos – „Vie­nin­gos Plungės“ ir kon­ser­va­to­rių – pro­jek­tas tam, kad iš­kelt ši­lu­mos kainą, o po to ban­dyt pa­grįst, jog trasų su­jun­gi­mas ga­li duo­ti naudą“, – šovė A. Kli­šo­nis.
Jei po­sėdis būtų vykęs gy­vai Sa­vi­val­dybės salė­je, pa­sta­ra­sis me­ro pa­si­sa­ky­mas tik­riau­siai būtų su­kėlęs šur­mulį. Ta­čiau nuo­to­li­niu būdu po­sėdžiau­jan­tiems po­li­ti­kams be­li­ko mo­juo­ti ran­ko­mis ir lauk­ti sa­vo eilės pa­si­sa­ky­ti.
O no­rin­čiųjų rea­guo­ti į me­ro žod­žius stai­ga at­si­ra­do ne vie­nas ir ne du. „Nu jo, pra­mu­ša dugną to­kie pa­si­sa­ky­mai. Ma­ža čia ko­men­tuo­ti apie skaid­rumą ir sąži­nin­gumą, todėl siū­lau ei­ti prie bal­sa­vi­mo“, – ra­gi­no kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis.
Posėd­žio pir­mi­nin­ka­vimą per­ėmu­siai vi­ce­me­rei As­tai Beier­le-Ei­gir­die­nei te­ko ge­ro­kai pa­plušė­ti, kol su­valdė stai­ga įsip­lies­ku­sius Ta­ry­bos na­rius. Ga­na ilgą laiką ranką kėlė bei kol pa­si­sa­kys po­li­ti­kai laukė ir lai­ki­no­ji Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va. O ga­vu­si bal­so teisę pir­miau­sia pri­minė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ši­lu­ma plun­giš­kiams pi­go, o ne bran­go, kaip teigė A. Kli­šo­nis.
„O kai ban­do­ma da­ry­ti prie­laidą, kad mes ty­čia užkūrėm gam­ti­nes du­jas... No­riu pri­min­ti, kad šiuo me­tu V. Ma­čer­nio gatvės ka­ti­linėj ne­tu­rim teisė­tai vei­kian­čių bio­ku­ro ka­tilų, ku­riuos Vals­ty­binė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba būtų pri­pa­ži­nu­si kaip tin­ka­mus eksp­loa­tuo­ti ir iš ku­rių mes teisė­tai galė­tu­me pirk­ti ši­lumą. Todėl ir kūre­na­me du­jo­mis“, – kalbėjo ji.
M. Cha­ri­to­no­va pa­brėžė, kad, ruo­šian­tis ki­tam šil­dy­mo se­zo­nui ir ma­tant, jog brangs­ta tiek gam­tinės du­jos, tiek ap­lin­kos tar­šos lei­di­mai, vie­nin­telė išei­tis yra pa­ga­liau pra­dėti iš­nau­do­ti Lentpjūvės gatvės ka­ti­linės pa­jėgu­mus. Ir pa­tvir­ti­no anks­čiau nu­skambė­ju­sią de­talę, kad su­jun­gus tra­sas minė­to­ji ka­ti­linė galėtų pa­ga­min­ti 73 pro­c. vi­sos mies­tui rei­ka­lin­gos ši­lu­mos ener­gi­jos.


Jei ties trasą, ne­pa­baigs ba­sei­no?

Li­be­ra­lams rūpėjo iš­siaiš­kin­ti ir tai, ar Sa­vi­val­dybė, su­tei­ku­si pa­sko­los ga­rantą Plungės ši­lu­mos tink­lams, neuž­kirs sau ke­lio atei­ty sko­lin­tis spor­to komp­lek­so sta­ty­boms pa­baig­ti? Ta­čiau Sa­vi­val­dybės kont­ro­lierė Da­nutė Ja­ra­šiū­nienė pa­ra­gi­no ne­mai­šy­ti sko­li­ni­mo­si ir ga­ran­to li­mitų, nes tai nėra vie­nas ir tas pa­ts.
Vis dėlto A. Kli­šo­nis to­liau laikė­si nuo­monės, kad ža­da­ma ties­ti jun­gia­mo­ji tra­sa ga­li „pa­kiš­ti koją“ spor­to komp­lek­so sta­ty­boms. Esą metų ant­ro­je pusė­je, pri­trūkus lėšų at­si­skai­ty­ti su ba­seiną sta­tan­čia UAB „Bros­ta“ ir pa­čiai Sa­vi­val­dy­bei ne­be­tu­rint ga­li­my­bių sko­lin­tis, būtų ga­li­ma su­teik­ti pa­sko­los ga­rantą „Plungės būstui“ ar ku­riai ki­tai Sa­vi­val­dybės įmo­nei, kad ši paimtų pa­skolą. „Ir toks va­rian­tas yra ga­li­mas ir ne­prieš­ta­rau­ja teisės ak­tams“, – teigė me­ras.
„Mes kal­bam apie ba­seiną. Taip, mums jo rei­kia, bet ne­pa­mirš­kim, kad turė­sim ir šil­dy­ti tą ba­seiną. Ieš­ko­kim komp­ro­mi­so, kaip pa­da­ry­ti abu pro­jek­tus, ku­rie tik­rai rei­ka­lin­gi mies­tui, ir, galų ga­le, kad gy­ven­to­jai turėtų už ką nuei­ti į tą ba­seiną – kad jiems ne­reikėtų mokė­ti to­kių di­de­lių sąskaitų už šil­dymą“, – ra­gi­no M. Cha­ri­to­no­va. Ir bu­vo iš­girs­ta – pro­jek­tui pri­tarė 15 Ta­ry­bos na­rių, 7 su­si­laikė, o pa­si­sa­kiu­sių prie­š ne­bu­vo.