Jungtuvės – jau ir popieriuje

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ge­le­žin­ke­lių stotį ir jos priei­gas ruo­šia­ma­si per­tvar­ky­ti dar šiais me­tais
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja bai­gia de­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ val­do­ma įmo­ne „LTG Inf­ra“ de­ta­les. Re­mian­tis šia su­tar­ti­mi, dar iki šių metų rugsė­jo pla­nuo­ja­ma per­tvar­ky­ti Plungės ge­le­žin­ke­lių stotį, įren­giant jo­je pa­tal­pas ir Plungės au­to­busų par­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai. Be to, prie­šais stotį su­pla­nuo­tos va­žiuo­jan­čiųjų už­mies­ti­niais ir tarp­mies­ti­niais au­to­bu­sais įlai­pi­ni­mo ir iš­lai­pi­ni­mo vie­tos.

Kaip per pra­ėju­sią sa­vaitę vy­ku­sius Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžius kalbė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka, šios su­tar­ties lauk­ta il­gai.
„Pa­ga­liau po dvejų metų il­go bend­ra­vi­mo ga­vom do­ku­mentą, ku­rio pa­grin­du galė­sim pra­dėt te­ri­to­ri­jos prie trau­ki­nių sto­ties pro­jek­ta­vi­mo bei įren­gi­mo darbų vie­šuo­sius pir­ki­mus“, – sakė vedė­jas.
Ka­dan­gi dalį šios te­ri­to­ri­jos pa­tikė­ji­mo tei­se val­do „LTG Inf­ra“, šia su­tar­ti­mi ji įsi­pa­rei­gos per­leis­ti Sa­vi­val­dy­bei sta­ty­to­jo tei­ses ir pa­rei­gas. O Sa­vi­val­dybė sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­gos pa­reng­ti sto­ties te­ri­to­ri­jos ir prieigų su­tvar­ky­mo (pri­tai­kant au­to­busų sto­ties veik­lai) tech­ninį pro­jektą, įvyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, su­da­ry­ti ran­gos ir pa­slaugų su­tar­tis bei už­tik­rin­ti tin­kamą šių su­tar­čių vyk­dymą.
Tai­gi Sa­vi­val­dybės pa­grin­di­nis rūpes­tis ir gal­vos skaus­mas bus te­ri­to­ri­ja prie da­bar­tinės geležinkelių sto­ties (iš So­ties gatvės pusės). Čia esan­čią au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telę ke­ti­na­ma per­tvar­ky­ti įren­giant au­to­busų su­sto­ji­mo ir ke­lei­vių įlai­pi­ni­mo bei iš­lai­pi­ni­mo vie­tas.
Pa­sak A. Liu­ti­kos, minė­to­ji „LTG Inf­ra“ ly­giag­re­čiai rūpin­sis pa­čio trau­ki­nių sto­ties pa­sta­to per­tvar­ka. Ja­me nu­ma­ty­ta įreng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas Plungės au­to­busų par­kui, at­nau­jin­ti salę, įren­giant ją pa­to­giai ir šiuo­lai­kiš­kai lau­kian­tie­siems tiek trau­ki­nio, tiek au­to­bu­so.
Pa­gal op­ti­mis­tinį planą, šios per­tvar­kos turėtų būti įgy­ven­din­tos jau iki rugsė­jo. Sky­riaus vedė­jas už­si­minė, kad minė­tie­ji „LTG Inf­ra“ sa­vo biud­že­te šie­met nu­si­matė tam lėšų, tad jei dėl ko­kių nors kliū­čių ne­pa­vyks jų pa­nau­do­ti, ši gra­ži dviejų sto­čių su­jun­gi­mo idė­ja vei­kiau­siai bus pa­smerk­ta žlug­ti.
Ži­no­ma, Sa­vi­val­dy­bei teks ne tik or­ga­ni­zuo­ti te­ri­to­ri­jos per­tvar­ky­mo dar­bus, bet ir pri­si­dėti prie jų. Ko­mi­tetų pra­šy­ta pri­tar­ti, jog Sa­vi­val­dybės biud­že­te tam būtų nu­ma­ty­ta 100 tūkst. eurų.
Prieš­ta­rau­jan­čiųjų neat­si­ra­do, ta­čiau vie­nas ki­tas po­li­ti­kas smal­sa­vo, kiek Plungės trau­ki­nių sto­ties per­tvar­ka kai­nuos „LTG Inf­rai“? A. Liu­ti­ka sakė konk­re­čios su­mos įvar­din­ti dar ne­galįs. Esą pa­bai­gus pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos darbų vie­šuo­sius pir­ki­mus bus pa­si­ra­šo­mas ki­tas su­si­ta­ri­mas – dėl kiek­vie­nai pu­sei ten­kan­čių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­jimų. Ta­da ir išaiškės vi­si pi­ni­gi­niai rei­ka­lai.
Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis turė­jo klau­simų dėl ša­lia sto­ties nu­ma­ty­tos did­žiulės – net 114-os vietų – au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telės (da­bar­tinė­je au­to­busų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je).
„Ar ne per did­žiulę te­ri­to­riją ap­si­brėžėm? Ar ne­bus vien tik snie­go va­ly­mas ir prie­žiū­ra, o ne­bus kam ten sta­tyt au­to­mo­bi­lių?“ – tei­ra­vo­si jis.
At­sa­ky­da­mas Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas kalbė­jo, esą to­kia aikš­telė iš­ties rei­ka­lin­ga, nes ša­lia – ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mogų zo­na, įreng­ta se­no­jo sta­dio­no vie­to­je. Juk vieną dieną ka­ran­ti­nas baig­sis ir čia vėl bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti ma­si­nius ren­gi­nius.
„O ki­tos aikš­telės ša­lia, kad būtų ga­li­ma tvar­kin­gai ir sau­giai su­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius, mes kaip ir ne­tu­ri­me. Be to, šia aikš­te­le nau­do­sis ir trau­ki­nių, ir au­to­busų ke­lei­viai“, – ak­cen­ta­vo A. Liu­ti­ka.