Ką rinksime į merus?

„Že­mai­čio“ nuo­trau­kos
Kol kas rea­liau­si kan­di­da­tai pa­va­sarį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se siek­ti me­ro kėdės yra (iš kairės) M. Kau­nas, A. Kli­šo­nis ir A. Za­muls­kis
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį Sei­mas pri­ėmė naują Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo re­dak­ciją, ku­ria ga­lu­ti­niai api­brėžė naują merų įga­lio­jimų mo­delį. Tie­sa, dar ba­landį bu­vo įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad me­rus ir to­liau rink­si­me tie­sio­giai, ta­čiau kitą pa­va­sarį ri­ki­mus laimėję po­li­ti­kai gaus jau ki­to­kius įga­lio­ji­mus, nei tu­ri da­bar­ti­niai me­rai. Be­ne pa­grin­dinė nau­jovė ta, kad jie jau ne­bus Ta­ry­bos na­riais ir ne­be­turės teisės bal­suo­ti, Ta­ry­bai prii­mant spren­di­mus, ta­čiau įgaus dau­giau vyk­do­mo­sios vald­žios ga­lių – galės for­muo­ti sa­vi­val­dy­bių biud­že­tus ir sa­vo nuo­žiū­ra skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Žod­žiu, dau­giau vald­žios ir ga­lios bus su­telk­ta vie­no­se – merų – ran­ko­se.

Nors iki kitų metų pa­va­sarį vyk­sian­čių sa­vi­val­dos rin­kimų dar ne­ma­žai lai­ko, par­ti­jos jau da­bar dėlio­ja ėji­mus ir ren­ka­si būsi­mus kan­di­da­tus. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, kas ža­da siek­ti Plungės me­ro kėdės.Sus­tip­rin­o me­ro ins­ti­tu­tą

Šiuo me­tu, pa­gal ga­lio­jantį Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­tymą, me­ras yra ne tik Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys ir va­do­vas, bet ir Sa­vi­val­dybės va­do­vas. Ket­vir­ta­dienį ga­na vie­nin­gai, už bal­sa­vus 122 Sei­mo na­riams ir 1-am su­si­lai­kius, nu­sta­ty­ta, kad nau­jai iš­rink­ta Ta­ry­ba bus at­sto­vau­ja­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, o me­ras – vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja.

„Tai nėra nau­jovė, maž­daug treč­da­lis Eu­ro­pos Sąjun­gos ša­lių, ku­rio­se yra tie­sio­giai ren­ka­mi me­rai, yra toks stip­rus me­ras“, − anks­čiau yra sakęs Sei­mo Teisės ir teisėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras.

Pa­gal priim­tus pa­kei­ti­mus, me­ras pla­nuos Ta­ry­bos veiklą, šauks Ta­ry­bos po­sėdžius ir jiems pir­mi­nin­kaus, teiks spren­dimų pro­jek­tus, o vėliau juos pa­si­ra­šys, ta­čiau ne­be­teks bal­sa­vi­mo Ta­ry­bo­je teisės. Vis tik jo nuo­monė ir bal­sas iš­liks svarbūs – me­rams bus su­teik­ta ve­to teisė, ku­ria jiems pa­si­nau­do­jus Ta­ry­bos spren­di­mai bus grąži­na­mi svars­ty­ti pa­kar­to­ti­nai.

 Jei Ta­ry­ba ir ant­rąkart priims me­ro ne­ten­ki­nantį spren­dimą, šis turės teisę jį skųsti Vy­riau­sybės at­sto­vui.

Nau­ja ir tai, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių skirs pa­ts me­ras sa­vo vie­nas­me­niu spren­di­mu (iki šiol ši teisė bu­vo pa­tikė­ta Ta­ry­bos dau­gu­mai). Be to, me­ro pa­si­rink­tas ir pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­be­turės pa­va­duo­to­jo – to­kia pa­rei­gybė bus pa­nai­kin­ta.


Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – tik ūkve­dys?

To­kia nau­jo­ji tvar­ka, įsi­ga­lio­sian­ti kitų metų ba­land­žio 1 d., da­bar­ti­nio Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio nuo­mo­ne, ga­ran­tuos di­desnį tan­demą tarp ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo ir me­ro.

„Nau­ja­sis mo­de­lis, rei­kia pri­pa­žin­ti, ga­na įdo­mus ir ža­da kai ku­rių es­mi­nių po­ky­čių. Vis tik ne­drįsčiau pa­sa­ky­ti, kad dėl to dar­bo me­rui bus dau­giau, nes ir da­bar, nors at­sto­vau­ju Ta­ry­bai, ne­ma­žai ten­ka rūpin­tis ir ad­mi­nist­ra­ci­niais rei­ka­lais“, – kalbė­jo A. Kli­šo­nis.

Kiek ki­to­kią nuo­monę apie naująją tvarką iš­sakė „Vie­nin­gos Plungės“ frak­ci­jos Ta­ry­bo­je se­niūnė Vi­da Bon­daus­kienė. Pa­sak jos, nau­jai iš­rink­ti me­rai turės ge­ro­kai per di­de­lius įga­lio­ji­mus, o jiems su­teik­ta teisė ve­tuo­ti Ta­ry­bos spren­di­mus leis ty­čia vil­kin­ti svar­bių spren­dimų pri­ėmimą. Ypač jei vėl at­si­tiks taip, kad me­ras ir Ta­ry­bos dau­gu­ma at­sto­vaus skir­tin­goms po­li­tinėms jėgoms.

„Ma­no su­pra­ti­mu, to­kie po­ky­čiai įneš su­maiš­ties, nes spren­dimų pri­ėmi­mas ir vyk­dy­mas ne­bus at­skir­ti. O ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riai liks tik kaip ūkved­žiai – vi­sos ga­lios bus su­telk­tos merų ran­ko­se. Duok Die­ve rinkė­jai į me­rus iš­rinks tokį žmogų, ku­ris su­ge­ba bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti. Jei ne – bus pro­blemų“, – įžval­go­mis da­li­no­si po­li­tikė ir pe­da­gogė.

Pa­na­šias grėsmes „Že­mai­čiui“ sakė įžvel­gian­ti ir vi­ce­merė, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų par­ti­jos at­stovė Plungės ta­ry­bo­je As­ta Beier­le-Egir­dienė.

„Ar ne­įvyks taip, kad vie­toj de­mok­ra­ti­jos turė­sim au­tok­ra­tiją, kai vi­sa ga­lia – tiek spren­dimų ruo­ši­mo, tiek jų vyk­dy­mo – bus vie­no­se ran­ko­se?“ – svarstė ji. Po­li­tikė pa­sa­ko­jo dieną prie­š tai bend­ra­vu­si su Plungė­je ap­si­lan­kiu­sia Men­de­no mies­to de­le­ga­ci­ja ir iš jos iš­gir­du­si, kad pa­na­šus me­ro įga­lio­jimų mo­de­lis Vo­kie­ti­jo­je įtvir­tin­tas jau anks­čiau, tad ta pra­sme Lie­tu­va ei­na senųjų de­mok­ra­tijų ke­liu.

„O mums ta nau­jo­ji tvar­ka dar at­ro­do ne­įpras­ta, bet gal ir pa­si­tei­sins, – svarstė vi­ce­merė. – Nes da­bar­ti­nis mo­de­lis tu­ri ir ne­ma­žai trūkumų. Ma­to­me, ko­kia si­tua­ci­ja Plungėj, kur me­ras at­sto­vau­ja vie­nai po­li­ti­nei jėgai, val­dan­čio­ji dau­gu­ma – ki­tai. Dėl to Ta­ry­bo­je kar­tais ky­la to­kių dis­ku­sijų, kad, ži­not, pa­si­da­ro net ne­įdo­mu klau­sy­tis. Gin­či­ja­ma­si vien dėl to, kas gra­žes­nis, kas ge­res­nis ar gar­siau kal­ba. Žmonės pyks­ta dėl to­kių rie­tenų. O reikėtų, kad vi­si vie­nam lai­ve sėdėtu­me ir vi­duj iš­si­dis­ku­tavę priim­tu­me mies­tui, ra­jo­nui nau­din­gus spren­di­mus.“


Pla­nai dėl rin­kimų – pu­se lūpų

Mūsų ra­jo­no po­li­ti­nių ly­de­rių „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si ir to, ar jie jau yra ap­si­sprendę dėl da­ly­va­vi­mo kitų metų pa­va­sarį vyk­sian­čiuo­se me­ro rin­ki­muo­se.

Šį klau­simą iš­girdęs A. Kli­šo­nis ne­skubė­jo at­skleis­ti visų kortų. „Ne­pa­tikė­si­te, bet dar ne­su pri­ėmęs spren­di­mo. Vi­so­kių pamąs­tymų yra. No­ri ne­no­ri, bet ta da­bar Ta­ry­bo­je tvy­ran­ti įtam­pa, už­si­pul­dinė­ji­mai duo­da sa­vo. Aš esu į re­zul­tatą orien­tuo­tas žmo­gus, todėl tie ap­si­šau­dy­mai nėra ma­lonūs. Jie ati­ma daug lai­ko, o jo nie­kas ne­ga­li kom­pen­suo­ti“, – min­ti­mis da­li­no­si A. Kli­šo­nis.
Ir pri­dūrė, kad ne­pai­sant to, 8-eri pa­sta­rie­ji me­tai, pra­bėgę ei­nant me­ro pa­rei­gas, at­nešė tam tikrą pa­tirtį ir įdirbį, ku­rių ne­si­no­ri nu­brauk­ti leng­va ran­ka.

Skir­tin­gai nei me­ras, neatsk­leidęs sa­vo planų, jo pa­va­duo­to­ja A. Beier­le-Ei­gir­dienė sakė spren­dimą dėl būsimųjų me­ro rin­kimų pri­ėmu­si jau prie­š kurį laiką. „Tik­rai ne­be­da­ly­vau­siu. Du kar­tus kėliau sa­vo kan­di­datūrą į me­rus ir, ma­nau, jau ga­na, rei­kia duo­ti pro­gą pa­si­reikš­ti jau­nes­niems. Ir da­bar tarp po­li­tikų Plungėj ma­tom tam tikrą kartų kaitą, vyks­ta at­si­nau­ji­ni­mas ir tai yra ge­rai, rei­kia tą pa­lai­ky­ti. O man, ži­not, me­tas pa­si­trauk­ti į šalį. Kad žmonės ne­sa­kytų – ir vėl ta Beier­le...“ – šyp­so­jo­si po­li­tikė.

Pak­laus­ta, ar nu­jau­čia, tarp ko šįkart vyks ar­šiau­sia ko­va dėl me­ro kėdės, vi­ce­merė pa­vard­žių ne­įvar­di­no, ta­čiau sakė, kad di­de­lių staig­menų čia tikė­tis ne­rei­kia – jau da­bar ga­na aki­vaizdūs tam tikri ly­de­riai.


„Tai bus pa­tys sun­kiau­si rin­ki­mai Plun­gei“

Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų par­ti­jos Plungės sky­rius pra­ėju­sią va­sarą iš­si­rin­ko naują pir­mi­ninką – juo pa­skir­tas Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis. Iki tol šiam sky­riui va­do­va­vu­si A. Bier­le-Ei­gir­dienė ne­slėpė, kad būtent jam bus siū­lo­ma kel­ti sa­vo kan­di­datūrą į rajono me­rus, bet ar su­tiks – kol kas neaiš­ku.

Ši­to „Že­mai­tis“ pa­klausė pa­ties A. Za­muls­kio. Šiuo me­tu už­sie­ny­je ato­sto­gau­jan­tis po­li­ti­kas te­le­fo­nu sakė kol kas dar ne­san­tis šim­tu pro­centų ap­si­sprendęs, ar da­ly­vaus me­ro rin­ki­muo­se.
„Šian­dien dar ne­ga­liu to pa­sa­ky­ti. Jei sky­rius siū­lys ma­no kan­di­datūrą – ačiū jam, bet sa­vo ke­ti­nimų kol kas dar ne­įvar­din­siu“, – sakė Ta­ry­bos na­rys. Ir pri­dūrė su di­de­liu su­si­domė­ji­mu laukęs, kokį spren­dimą priims Sei­mas – ko­kius įga­lio­ji­mus su­teiks me­rams. O priimtąjį nu­ta­rimą pa­va­di­no ydin­gu.

Po­li­ti­ko įsi­ti­ki­ni­mu, Sei­mo pa­tvir­tin­tas nau­ja­sis mo­de­lis il­gai­niui su­kels did­žiulį chaosą sa­vi­val­dybė­se, o to­kia si­tua­ci­ja, ko­kia po pa­starųjų rin­kimų su­si­klostė Plungė­je, kuo­met me­ras at­sto­vau­ja ne val­dan­čia­jai dau­gu­mai, o opo­zi­ci­jai, įsi­ga­lio­jus nau­ja­jai tvar­kai at­neš dar di­desnę su­maištį ir il­gai­niui pa­ra­ly­žiuos sa­vi­val­dy­bių darbą.

„Praeis ke­le­ri me­tai ir pa­ma­ty­sim, ar tas mo­de­lis pa­si­tei­sins. Bet, ma­no nuo­mo­ne, bus ke­lis kar­tus blo­giau nei yra da­bar, mat me­rai turės ve­to teisę, kas jiems leis mėne­sių mėne­sius vil­kin­ti spren­di­mus. Viršų ims am­bi­ci­jos, o ne kaž­koks ra­cio­na­lus mąsty­mas. Bi­jau būti tuo blo­guo­ju pra­na­šu, bet atei­nan­tys rin­ki­mai Plun­gei bus pa­tys sun­kiau­si“, – pro­gno­zuo­ja A. Za­muls­kis.

Pa­sak jo, be­lie­ka tikė­tis, kad nau­jai iš­rink­ti tiek me­ras, tiek Ta­ry­bos dau­gu­ma bus tos pa­čios po­li­tinės po­zi­ci­jos, vie­no ma­ty­mo. Esą tai – pa­čių rinkėjų ran­ko­se, mat kiek­vie­nas rin­kimų dieną turė­si­me sa­vo va­lią iš­reikš­ti dvie­jo­se biu­le­te­niuo­se: vie­na­me žymė­si­me pa­si­rinktą kan­di­datą į me­rus, ki­ta­me – į Ta­rybą ren­kamą par­tiją ar rin­kimų ko­mi­tetą. Todėl kiek­vie­nas rinkė­jas turėtų ge­rai ap­gal­vo­ti, ar pa­lai­komų kan­di­datų į me­rus ir į Ta­rybą po­li­tinės pa­žiū­ros ne­prieš­ta­rau­ja vie­nos ki­toms, ar ren­ka­mi as­me­nys gebės su­vie­ny­ti jėgas ir dar­niai dirb­ti ra­jo­no la­bui.

„O jei vėl su­si­klos­tys taip, kaip yra da­bar, ka­da ma­to­me norą vien tik po­li­ti­kuot ir de­monst­ruot sa­vo po­li­tinę jėgą... Jei aš pa­ts at­si­dur­siu to­kioj si­tua­ci­joj, kai reikės rink­tis, jau da­bar ne­bi­jau pa­sa­ky­ti – mie­lai pa­si­trauk­siu iš tos are­nos“, – kalbė­jo po­li­ti­kas.


„Ne­sam ofi­cia­liai pa­skelbę, bet...“

„Vie­nin­gos Plungės“ rin­kimų ko­mi­te­tas per pra­ėju­sius merų rin­ki­mus bu­vo iškėlęs V. Bon­daus­kienės kan­di­datūrą. Pe­da­gogės tei­ra­vomės, ar ji ry­šis rin­ki­minė­je ko­vo­je da­ly­vau­ti dar kartą.
„Tik­rai ne, – nė se­kundės ne­dve­jo­ju­si at­sakė V. Bon­daus­kienė. – Tu­ri atei­ti jau­ni po­li­ti­kai. Be to, po pra­ėju­sių rin­kimų man likę tam tikrų nuo­skaudų, kai nu­si­lau­žus koją tau pa­lin­ki­ma nu­si­lauž­ti dar ir snapą...“ – 
prisiminė ne­links­mą pa­tir­tį, ka­da 2019 m. žiemą, vi­sai prie­š pat rin­ki­mus, slid­žia­me ke­ly­je mo­te­ris pa­tyrė traumą ir vėliau gydė­si ko­jos lūžį.

Pak­laus­ta, kam šįkart per­lei­sian­ti ga­li­mybę da­ly­vau­ti rin­ki­minė­je es­ta­fetė­je, V. Bon­daus­kienė sakė pa­vardės ne­įvar­din­sian­ti, bet ne­slėpė ir to, kad kan­di­datą į me­rus „Vie­nin­ga Plungė“ jau yra iš­si­rin­ku­si. „Ne­sam ši­to dar ofi­cia­liai pa­skelbę, bet turbūt su­pran­ta­te, ką turė­jau ome­ny sa­ky­da­ma, kad tu­ri atei­ti jau­nas žmo­gus“, – pri­dūrė ji.

Ir iš tikrųjų Plungė­je jau nie­kam ne pa­slap­tis, kad mes­ti pirš­tinę ant­rą ka­den­ciją be­bai­gian­čiam me­rui A. Kli­šo­niui ruo­šia­si da­bar­ti­nis Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, ne taip se­niai iš­rink­tas vi­suo­me­ninės or­ga­ni­za­ci­jos „Vie­nin­ga Plungė“ pir­mi­nin­ku. Ir nors jis pa­ts  apie sa­vo ke­ti­ni­mus siek­ti me­ro kėdės nė sy­kio nėra pra­nešęs, pa­sta­ruo­ju me­tu itin išaugęs jos ak­ty­vu­mas vie­šo­jo­je erdvė­je, ypač – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ne­leid­žia abe­jo­ti, kad to­kiu būdu sie­kia­ma su­kaup­ti po­li­ti­nių di­vi­dendų, kas nau­jam vei­dui po­li­ti­ko­je (2019 m. M. Kau­nas dirb­ti į Sa­vi­val­dybę at­ėjo iš prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos sis­te­mos) – la­bai svar­bu, ypač ruo­šian­tis rin­ki­mams.

Pa­kal­bin­ti pa­ties M. Kau­no tuo klau­si­mu „Že­mai­čiui“ ne­pa­vy­ko – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šiuo me­tu ato­sto­gau­ja. Ta­čiau apie jo ap­si­spren­dimą da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se anks­čiau ar vėliau nea­be­jo­ti­nai iš­gir­si­me.