„Kadangi byla prieš mane, tai ir įkainis toks“

Posėd­žio vaiz­do įra­šo fik­sa­ci­ja
Da­lies Ta­ry­bos na­rių ini­ci­juo­ta A. Kli­šo­nio ap­kal­ta pa­tuš­tins Sa­vi­val­dybės biud­žetą
Praė­jusį tre­čia­dienį, Jo­ni­nių iš­va­karė­se, po­sėdžia­vu­siems Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riams ki­lo klau­simų dėl ne­se­niai Sa­vi­val­dybės su­da­ry­tos su­tar­ties su ad­vo­katų kon­to­ra „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“. Tiks­liau – dėl to­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­to ga­na įspūdin­go įkai­nio – 160 eurų (be PVM) už va­landą šios kon­to­ros tei­si­ninkų dar­bo, at­sto­vau­jant Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai Lie­tu­vos vy­riau­sia­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me. „Ka­dan­gi by­la – prie­š ma­ne, tai ir įkai­nis toks“, – juo­ka­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, lau­kian­tis minė­to­jo teis­mo spren­di­mo, po ku­rio ir paaiškės, teks jam anks­čiau lai­ko at­si­svei­kin­ti su sa­vo pa­rei­go­mis ar ne.Įkai­niai – tri­gu­bai di­des­ni?

Pri­min­si­me, kad me­ro A. Kli­šo­nio ap­kal­tos pro­cedū­ros pra­dėtos dar pra­ėju­siais me­tais, prie­š pat Kalė­das. Tąkart gru­pei Ta­ry­bos na­rių pa­reiš­kus įta­ri­mus, kad me­ras ga­li­mai su­laužė prie­saiką ir ne­vykdė sa­vo įga­lio­jimų, bu­vo su­da­ry­ta dar­bo grupė ap­lin­kybėms iš­tir­ti. Ba­land­žiui be­si­bai­giant ši ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma „Vie­nin­gos Plungės“ at­stovės Ta­ry­bo­je Vi­dos Bon­daus­kienės, pa­vie­ši­no iš­va­das, kad yra pa­grin­do dėl me­rui mestų kal­ti­nimų kreip­tis į teismą.
Bal­suo­da­ma Ta­ry­ba nu­sprendė, kad teis­me jai at­sto­vaus minė­to­ji V. Bon­daus­kienė ir ki­tas val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­rys, kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis. 
O ne­se­niai paaiškė­jo, kad Ta­ry­bos in­te­re­sus, nag­rinė­jant me­rui mes­tus kal­ti­ni­mus, gins ir ad­vo­katų kon­to­ros „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“ tei­si­nin­kai.
Iš­vydę su šia įmo­ne su­da­rytą su­tartį opo­zi­ci­jos at­sto­vai kraipė gal­vas. Tre­čia­dienį per Ta­ry­bos po­sėdį li­be­ra­las Al­gir­das Pe­čiu­lis pri­si­minė, at­ro­do, per­nai au­di­to­rių Sa­vi­val­dy­bei teik­tas re­ko­men­da­ci­jas pa­reng­ti tei­si­nių pa­slaugų pir­ki­mo ir ap­mokė­ji­mo tvarką. Pa­sak po­li­ti­ko, vėliau, pa­si­domė­jus, ar ši re­ko­men­da­ci­ja įgy­ven­din­ta, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sa­kiu­si, esą ji ne­beak­tua­li, nes il­ga­laikės tei­sinės pa­slau­gos ne­be­per­ka­mos.
„Pa­vie­šin­ta su­tar­tis (su „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“ – aut.), ten įkai­niai tri­gu­bai di­des­ni nei vie­šai skel­bia­mos to­kių tei­si­nių pa­slaugų kai­nos. Jei rin­koj ma­tom 30–70, tai čia – 160 eurų plius ki­tos lėšos biu­ro iš­lai­ky­mui. Abe­jo­ju, ar tin­ka­mai ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­sielgė, kad ne­pa­si­rengė minė­tos tvar­kos ir ne­su­darė il­ga­laikės tei­si­nių pa­slaugų su­tar­ties“, – gar­siai svarstė A. Pe­čiu­lis.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ne­norė­jo su­tik­ti su to­kia nuo­mo­ne. Pa­sak jo, tei­si­nių pa­slaugų pir­ki­mai ap­skri­tai yra su­dėtin­gi, ypač kai tos pa­slau­gos kai­na įver­ti­na­ma va­lan­di­niu įkai­niu.
„Kas kont­ro­liuo­ja šitą dalį? Gal nu­si­pirk­si gerą tei­si­ninką už bran­giau, bet jis tik­rai trum­piau dirbs. Ar­ba tu­ri pirk­ti konk­re­čiai fik­suo­tai su­mai iki tam tik­ros ins­tan­ci­jos teis­mo, ar­ba per­ki įkainį. O tie įkai­niai la­vi­ruo­ja įvai­riai, žiū­rint, ko­kiai tei­si­nei pa­slau­gai ir ko­kio­je by­lo­je at­sto­vau­ti“, – kalbė­jo di­rek­to­rius. Ir pri­dūrė, kad šiuo konk­re­čiu at­ve­ju ne­bu­vo daug no­rin­čiųjų im­tis to, nes by­la – „iš da­lies po­li­tinė“.


„Kaip įma­no­ma taip bran­giai nu­si­pirkt?!“

„Ka­dan­gi ta by­la prie­š ma­ne, tai ir įkai­nis toks – 60 pro­centų di­des­nis. Ma­tyt, tei­si­nin­kai ma­to, kad toj vie­toj šansų laimė­ti yra ne­daug, todėl rei­kia bran­gin­ti“, – si­tua­ciją „iš sa­vo var­pinės“ ko­men­ta­vo me­ras A. Kli­šo­nis.
Iš­ties, cent­rinė­je viešųjų pir­kimų in­for­ma­cinė­je sis­te­mo­je ne­sun­ku ras­ti kitų sa­vi­val­dy­bių bei vals­ty­bi­nių įstaigų su įvai­rio­mis ad­vo­katų kon­to­ro­mis su­da­rytų tei­si­nio kon­sul­ta­vi­mo ir at­sto­va­vi­mo su­tar­čių. Jo­se nu­ro­dy­ti va­lan­di­niai įkai­niai – ga­na skir­tin­gi, pra­si­de­da nuo 40 eurų. Vis dėlto ne­pa­vy­ko ras­ti nė vie­nos su­tar­ties, ku­rio­je va­lan­di­nis įkai­nis būtų di­des­nis nei tas, kurį su­tarė „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“ mokė­ti mūsiškė Sa­vi­val­dybė.
„Kaip įma­no­ma taip bran­giai nu­si­pirkt?!“ – per Ta­ry­bos po­sėdį stebė­jo­si ir A. Kli­šo­nis. O M. Kau­nas į tai at­sakė, kad rink­ta­si... ma­žiau­sios kai­nos pa­si­ū-
lymą. Tą pa­tvir­ti­no ir „Že­mai­čio“ kitą dieną kal­bin­ta Viešųjų pir­kimų sky­riaus vedė­ja Jūratė Gar­čins­kaitė. Ji įvar­di­no, kad minėtą įmonę kaip šio ma­žos vertės pir­ki­mo laimė­toją pa­si­rin­ko ne Viešųjų pir­kimų, bet Ju­ri­di­nis ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rius.
Esą to­kiais at­ve­jais, kai pir­ki­mai ne­vir­ši­ja 10-ies tūkst. eurų, laimė­toją ga­li­ma pa­si­rink­ti ap­klau­sos būdu, jei ap­klau­sa at­lie­ka­ma žod­žiu, būti­na ap­klaus­ti ne ma­žiau kaip tris ga­li­mus tiekė­jus.
Su „El­lex Va­liū­nas ir par­tne­riai“ pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je įra­šy­ta ir bend­ra pa­slaugų vertė – 3 500 eurų. Ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti, kad už tiek Sa­vi­val­dybė galės gau­ti ne dau­giau kaip 21-ą va­landą minė­to­sios kon­to­ros tei­si­ninkų pa­slaugų (tie­sa, su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta kai ku­riuos dar­bus pa­ves­ti at­lik­ti tei­si­ninkų asis­ten­tams, ku­rių va­lan­di­nis įkai­nis – 50 eurų).
O jei kon­to­rai reikės dau­giau lai­ko pa­si­ruoš­ti teis­mo po­sėdžiams ar­ba by­los nag­rinė­ji­mas užt­ruks? Pa­sak J. Gar­čins­kaitės, ki­tas pa­slau­gas, vir­ši­jan­čias su­tar­ty­je nu­ma­tytą sumą, ga­li­ma įfor­min­ti pa­pil­do­mu su­si­ta­ri­mu su įmo­ne, bet to­kios pra­kti­kos sten­gia­ma­si veng­ti.


Spren­di­mas – rugpjū­čio pra­džio­je

Vis dėlto Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės krei­pi­mui­si iš­nag­rinė­ti ir iš­va­dai pa­teik­ti tu­ri ga­na ne­daug lai­ko – du mėne­sius nuo krei­pi­mo­si į teismą. Tai­gi teis­mo iš­va­das  turė­tu­me iš­girs­ti jau rugpjū­čio pra­džio­je.
Bylą nag­rinės pen­kių teisėjų ko­le­gi­ja, pir­ma­sis po­sėdis nu­ma­ty­tas lie­pos 14 dieną. Be­je, iki šiol Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas dėl me­ro įga­lio­jimų ne­te­ki­mo anks­čiau lai­ko yra pa­si­sakęs tik kartą – 2016-ai­siais. Tąkart grupė Ra­sei­nių sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rių siekė at­sta­ty­din­ti merą Al­girdą Gri­cių, ta­čiau teis­mas kons­ta­ta­vo, kad jis prie­sai­kos ne­su­laužė.
Kaip klos­ty­sis rei­ka­lai teis­mui nag­rinė­jant Plungės at­vejį ir ar da­bar­tinė Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba įsi­ra­šys į is­to­riją kaip pir­mo­ji, iš­ver­tu­si iš pa­reigų gy­ven­tojų tie­sio­giai rinktą merą, kol kas sun­ku spėlio­ti. Pats A. Kli­šo­nis ne sykį vie­šai dek­la­ra­vo esan­tis vi­siš­kai tik­ras dėl sa­vo laimė­ji­mo ir pra­na­ša­vo val­dan­čia­jai dau­gu­mai gėdingą šios is­to­ri­jos baigtį. Ar taip ir bus, ne­tru­kus su­ži­no­si­me.