A. Klišonis: „Jokių užkulisinių minčių nebuvo“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
A. Kli­šo­nio ir M. Cha­ri­to­no­vos konf­ron­ta­ci­ja tęsia­si
Ant­ra­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis tiek ra­jo­no, tiek ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­vus pa­kvietė į nuo­to­linę spau­dos kon­fe­ren­ciją te­ma „Sek­siz­mo ir mo­bin­go skan­da­las ar dūmų už­dan­ga?“.

A. Kli­šo­nis ži­niask­lai­dos at­sto­vams sakė šia kon­fe­ren­ci­ja no­rin­tis rea­guo­ti į ne taip se­niai po­rta­luo­se pa­si­rod­žiu­sią in­for­ma­ciją, ne­va jis vyk­do sek­siz­mo ir mo­bin­go po­li­tiką, kad ne­si­skai­to su mo­te­ri­mis, ne­ver­ti­na jų kaip va­do­vių, da­ro spau­dimą ir prie­ka­biau­ja.

Minė­ti kal­ti­ni­mai nu­skambė­jo iš Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torės Mar­ga­ri­tos Cha­ri­to­no­vos lūpų po to, kai vie­no iš Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos po­sėdžio me­tu A. Kli­šo­nis jai mes­telė­jo skan­da­lingąją frazę: „Tai, kad jūs esat Ši­lu­mos tinklų di­rek­torė, o aš – me­ras, ne­reiš­kia, kad mes tu­ri­me gulė­ti vie­no­je lo­vo­je“.

„Sek­siz­mas yra ta sri­tis, ku­ri ga­na jaut­ri, o po „Me too“ skan­da­lo sek­siz­mo šmėkla ne­re­tai ban­do­ma už­deng­ti ne­kom­pe­ten­ciją. Šiuo at­ve­ju įmonės va­dovė, ma­no su­pra­ti­mu, ne­su­ge­ba tin­ka­mai ei­ti pa­reigų, todėl ir pa­skleidė to­kią dūmų užsk­landą“, – žur­na­lis­tams sakė A. Kli­šo­nis.

Jis pri­minė, kad lie­pos 6 d. šven­čiant Ka­ra­liaus Min­dau­go karū­na­vi­mo dieną, fes­ti­va­lio „Mindėėė’22“ me­tu bu­vo su­reng­ta vie­ša dis­ku­si­ja, ku­rią or­ga­ni­za­vo vi­suo­me­ninė jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Bal­to­sios pirš­tinės“. „Vie­na iš dis­ku­si­jos temų bu­vo apie ši­lumą, o ji pas mus – be ga­lo ak­tua­li, nes mūsų ši­lu­mos kai­na yra 6-a pa­gal dydį Lie­tu­vo­je ir vir­ši­ja net Vil­niaus kainą“, – A. Kli­šo­nis pri­minė prie­šis­torę.

Jo šios dis­ku­si­jos me­tu iš­sa­ky­tus tei­gi­nius apie Plungės ši­lu­mos tinklų veiklą įmonės di­rek­torė ap­skundė Eti­kos ko­mi­si­jai.

„Svars­tant šį skundą ko­mi­si­jo­je M. Cha­ri­to­no­va skundė­si, kad įmo­nei ne­ski­ria­mas dėme­sys, kad ji yra ig­no­ruo­ja­ma ir kad jos veiks­mai nėra pa­lai­ko­mi. Į tai aš at­sa­kiau, ko ge­ro, per­ženg­da­mas eti­kos nor­mas, ir ap­gai­les­tau­ju dėl to, kad jei jūs esat di­rek­torė, o aš – me­ras, ne­reiš­kia, kad mes tu­rim gulė­ti vie­noj lo­voj, turė­da­mas ome­ny tai, kad me­ras ne­tu­ri pri­vers­ti­niu būdu pa­lai­ky­ti Plungės ši­lu­mos tinklų veik­los, jei ma­no, kad ji yra nea­ti­tin­kan­ti Plungės gy­ven­tojų lūkes­čių. Jo­kių už­ku­li­si­nių min­čių šiuo klau­si­mu ne­bu­vo“, – aiš­ki­no me­ras.

Baig­da­mas spau­dos kon­fe­ren­ciją A. Kli­šo­nis pri­dūrė, kad apie 70 pro­c. Plungės sa­vi­val­dybės pa­vald­žių įstaigų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­cijų va­do­vau­ja mo­te­rys, esą ab­so­liu­ti dau­gu­ma jų yra tik­rai at­sa­kin­gos, ini­cia­ty­vios ir drąsios va­dovės. „Ir aš tik­tai la­bai džiau­giuo­si jo­mis. O ši Cha­ri­to­no­vos ke­lia­ma dūmų užsk­lan­da yra tik prie­monė, nau­do­jan­tis skam­biu sek­siz­mo ir mo­bin­go pa­va­di­ni­mu, už­deng­ti sa­vo veik­los no­kem­pe­ten­ciją ir iš­pil­dy­ti „Vie­nin­gos Plungės“, ku­rios rin­ki­mi­nia­me sąra­še bu­vo ji pa­ti, lūkes­čius“, – įsi­ti­kinęs me­ras.

Vis tik pa­ti M. Cha­ri­to­no­va ne­ža­da keis­ti sa­vo po­zi­ci­jos. Po me­ro spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ji išp­la­ti­no pra­ne­šimą, kad, rea­guo­da­ma į tokį nuo­la­tinį de­zin­for­ma­ci­jos apie įmonės veiklą sklei­dimą, kreipė­si į Sei­mo Pir­mi­ninkę Vik­to­riją Čmi­lytę-Niel­sen su pra­šy­mu ini­ci­juo­ti A. Kli­šo­nio el­ge­sio ver­ti­nimą Li­be­ralų sąjūdžio val­dy­bo­je bei Eti­kos ir skaid­ru­mo ko­mi­si­jo­je.

„Gerb. Sei­mo Pir­mi­nin­ke Vik­to­ri­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, šiuo raš­tu krei­piuo­si į Jus kaip Plungės ši­lu­mos tinklų va­dovė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lietė, ka­dan­gi ti­kiu Ju­mis ir vi­siš­kai pa­lai­kau Jūsų at­sto­vau­ja­mas ver­ty­bes ly­gių ga­li­my­bių klau­si­mu. Uži­ma­te aukš­čiau­sio po­li­ti­nio lyg­mens va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas ir esa­te pa­ti ne kartą pa­ty­ru­si, ką reiš­kia būti ver­ti­na­mai ne pa­gal tu­ri­mas kom­pe­ten­ci­jas, o pa­gal lytį. Todėl ti­kiu, kad esa­te vie­nin­telė, ku­ri ga­li pa­dėti man ap­gin­ti Plungės ši­lu­mos tinklų da­ly­kinę re­pu­ta­ciją ir su­stab­dy­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ne­teisėtą, ly­gias ga­li­my­bes ir žmo­gaus tei­ses pa­žeid­žiantį el­gesį“, – ra­šo­mo krei­pi­me­si.