Komisijos išvados: pažeidimo nebuvo, tik ketinimas

Nuotrauka iš feisbuko
Nustatyta, kad už turnyro taures sumokėta ne iš Savivaldybės sąskaitos
Praė­ju­sią va­sarą po Min­dau­gi­nių dėme­sio cent­re at­si­dūręs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas galės leng­viau at­si­kvėpti – jo veiks­mams iš­tir­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad di­rek­to­rius, šios šventės me­tu vy­ku­sio nak­ti­nio fut­bo­lo tur­ny­ro me­tu ap­do­va­nojęs laimė­to­jus sa­vo var­dinė­mis taurė­mis, jo­kio pa­žei­di­mo ne­pa­darė.

Pri­min­si­me, kad po šven­ti­nio Lie­pos 6-osios sa­vait­ga­lio Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys Jo­nas Mockū­nas pa­vie­ši­no su­si­rūpi­nimą, kad fes­ti­va­lio „Mindėėė’22“ me­tu vy­ku­sio nak­ti­nio fut­bo­lo tur­ny­ro laimė­to­jai ap­do­va­no­ti Min­dau­go Kau­no taurė­mis, ku­rios ga­li­mai bu­vo nu­pirk­tos ne iš pa­čio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sąskai­tos, bet iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to.

„Pag­rin­di­nis ar­gu­men­tas, kurį kal­bant su Min­dau­gu iš­gir­dau, – tai juk me­ras ir­gi taip da­ro. Bet kol kas ma­čiau tik Me­ro tau­res. Ne Aud­riaus, ne Kli­šo­nio, ne Aud­riaus Kli­šo­nio, bet Me­ro tau­res. Čia ir yra skir­tu­mas – me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius rep­re­zen­tuo­ja Sa­vi­val­dybę, ra­joną, jų po­žiūrį į sportą. Šiuo at­ve­ju Min­dau­gas Kau­nas Sa­vi­val­dybės lėšo­mis rep­re­zen­tuo­ja sa­ve“, – ar­gu­men­tus, kodėl ne­ma­lo­niai nu­ste­bo dėl to­kio pa­si­rin­ki­mo, vie­šai dėstė J. Mockū­nas.

Rea­guo­da­mas į šią kri­tiką pa­ts M. Kau­nas su­sku­bo skelb­ti, kad už tau­res ir me­da­lius tur­ny­ro laimė­to­jams su­mokė­jo pa­ts. Vis tik me­ras Aud­rius Kli­šo­nis nu­sprendė ga­lu­ti­nai išsk­lai­dy­ti abe­jo­nes dėl šios si­tua­ci­jos ir su­darė ko­mi­siją M. Kau­no veiks­mams per fes­ti­valį „Mindėėė’22“ iš­tir­ti.

Va­kar A. Kli­šo­nis „Že­mai­čiui“ sakė gavęs šios ko­mi­si­jos, į ku­rią bu­vo įtrauk­ti at­sto­vai iš Tel­šių, Klaipė­dos ir Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bių, iš­va­das. „Ko­mi­si­ja ne­nus­tatė, jog už tau­res ir me­da­lius būtų buvę su­mokė­ta iš Sa­vi­val­dybės sąskai­tos, tai­gi pa­žei­di­mas ne­bu­vo pa­da­ry­tas, bet iš tam tikrų veiksmų aki­vaiz­du, jog ke­ti­ni­mas tą pa­da­ry­ti bu­vo“, – sakė me­ras.

Ir pri­dūrė nea­be­jo­jan­tis, kad jei ne J. Mockū­no pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, už tau­res būtų buvę su­mokė­ta Sa­vi­val­dybės lėšo­mis: „Tam tik­ros pro­cedū­ros jau bu­vo pra­dėtos, vėliau keis­ti ga­li­mi sąskai­tos iš­ra­šy­to­jai, tik su­trukdė vie­šu­mas.“

Jis sakė gavęs iš minė­tos ko­mi­si­jos ir in­for­ma­ciją, kad M. Kau­no bend­ra­vi­mas su ja „ne­bu­vo ma­lo­nus ar bent jau ne toks, kokį pri­va­lo ro­dy­ti dir­ban­tis vals­tybės tar­ny­bo­je, de­monst­ruo­ta ne­pa­gar­ba, at­sa­ky­mai ne­pa­si­žymė­jo nuo­šir­du­mu.“