Konflikto su Baltarusija atgarsiai – ir Plungėje

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai pa­da­ry­ti, o kas to­liau – neaiš­ku
Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruktū­ros tinklą val­dan­čios įmonės „LTG Inf­ra“ val­dy­ba šią sa­vaitę pa­skelbė nu­ta­ru­si lai­ki­nai stab­dy­ti ant­ro­jo ge­le­žin­ke­lio ke­lio sta­ty­bas ruo­že Plungė–Šateikiai. Tei­gia­ma, kad toks spren­di­mas priim­tas rea­guo­jant į Eu­ro­pos Sąjun­gos ir JAV tai­ko­mas san­kci­jas Bal­ta­ru­si­jai, dėl ku­rių su­mažė­jo trau­ki­niais per Lie­tuvą ga­be­namų kro­vi­nių.


At­sa­ky­mo te­be­lau­kia

Nors pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai minė­ta­me ge­le­žin­ke­lio ruo­že jau bu­vo įsibėgėję, prie­š kurį laiką čia ne­be­li­ko nei tech­ni­kos, nei dar­bi­ninkų. Kaip „Že­mai­čiui“ sakė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, rea­guo­da­ma į si­tua­ciją Sa­vi­val­dybė maž­daug prie­š mėnesį Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams iš­siuntė užk­lau­simą, kodėl su­stab­dy­ti dar­bai, ta­čiau iki šiol jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vo.
„Dar­bi­nin­kai ta­me ruo­že pa­lei ge­le­žin­kelį iš­kir­to med­žius, įsi­rengė lai­ki­nus ke­lius, kai kur net per pri­va­čius gy­ven­tojų kie­mus, ir ne tik Plungės mies­te, bet ir Bab­run­go bei Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­se. Ir stai­ga vis­kas su­sto­jo. Ne­ga­vom jo­kio paaiš­ki­ni­mo, nei kodėl, nei kas bus da­ro­ma to­liau“, – stebė­jo­si M. Kau­nas.
O šią sa­vaitę Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių val­do­ma „LTG Inf­ra“ išp­la­ti­no pra­ne­šimą, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dėtos su­tar­ties nu­trau­ki­mo pro­cedū­ras su ruo­žo Plungė–Šateikiai sta­tybų pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos darbų kon­kursą laimė­ju­sia bend­ro­ve „Kau­no til­tai“. Su­da­rant su­tartį su ja, kaip vie­na iš su­bran­go­vių dar­bams bu­vo pa­si­telk­ta ir mūsiškė įmonė „Plungės Jo­nis-S“, tad spren­di­mas stab­dy­ti dar­bus nea­be­jo­ti­nai pa­lies ir ją.


Paš­li­jus san­ty­kiams su Bal­ta­ru­si­ja, su­mažė­jo kro­vi­nių

Anks­čiau skelb­ta, kad vie­nas svar­biau­sių šio pro­jek­to tikslų yra už­tik­rin­ti stra­te­gi­nio ko­ri­do­riaus, jun­gian­čio sos­tinę Vil­nių su pa­grin­di­niu Lie­tu­vos kro­vi­nių ir lo­gis­ti­kos cent­ru Klaipė­dos jūrų uos­tu, ruo­žo pra­lai­dumą ir grei­čio di­di­nimą, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pa­si­kei­tu­si si­tua­ci­ja pri­vertė Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius ko­re­guo­ti sa­vo pla­nus.
„Geo­po­li­tinė si­tua­ci­ja dėl Eu­ro­pos Sąjun­gos ir JAV tai­komų san­kcijų Bal­ta­ru­si­jai ver­čia mus per­žiūrė­ti kai ku­rių pro­jektų in­ves­ti­cinę grąžą. Nau­ja­sis dvi­ke­lis pa­grin­dinė­je ša­lies ge­le­žin­ke­lių ar­te­ri­jo­je už­tik­rintų di­desnį ruo­žo pra­lai­dumą. Vis tik pro­gno­zuo­ja­me, kad san­kci­jos ga­li turė­ti nei­gia­mos įta­kos tiek pil­nam vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruktū­ros pa­jėgumų iš­nau­do­ji­mui dėl ma­žes­nių kro­vi­nių ir ke­lei­vių srautų, tiek ir bend­rovės pa­ja­moms. Ver­tin­da­mi ky­lan­čias ri­zi­kas lai­ki­nai stab­do­me 60 mln. eurų vertės pro­jek­to įgy­ven­di­nimą“, – tei­gia Ka­ro­lis San­kovs­ki, „LTG Inf­ra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.
Pa­sak jo, ga­li­mybės at­nau­jin­ti pro­jektą bus ver­ti­na­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­se nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais, ren­giant 2021–2022 metų tar­ny­bi­nio trau­ki­nių tvar­ka­raš­čio ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pio pa­jėgumų ana­lizę ir pa­jėgumų di­di­ni­mo planą.
Lai­ki­nai su­stab­dy­ta­me pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta iki 2022 metų pa­bai­gos re­konst­ruo­ti 13,9 km esa­mo ge­le­žin­ke­lio tarp Plungės ir Ša­tei­kių sto­čių bei nu­ties­ti to­kio pa­čio il­gio ant­rąjį ke­lią, kas leistų pa­di­din­ti trau­ki­nių greitį. Taip pat žadė­ta re­konst­ruo­ti esa­mus til­tus ir pra­lai­das, ieš­mus, per­va­žas, įreng­ti triukš­mo slo­pi­ni­mo sie­nu­tes, tvo­ras, lie­taus bei dre­na­žo sis­te­mas.


Klau­si­mai dėl kitų dviejų pro­jektų

Dar­bai bu­vo nu­ma­ty­ti ir Plungės bei Ša­tei­kių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se – pla­nuo­ta pail­gin­ti pa­grin­di­nių bei at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo ke­lių nau­dingą ilgį, o Plungės sto­ty­je pla­nuo­ta pa­pil­do­mo atvykimo/išvykimo ke­lio sta­ty­ba.
„Že­mai­tis“ domė­jo­si ir tuo, ar spren­di­mas stab­dy­ti Plungės–Šateikių ruo­žo re­konst­ruk­ciją neat­si­lieps ki­tam pro­jek­tui, kurį Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai įgy­ven­di­na kar­tu su Plungės sa­vi­val­dy­be – ge­le­žin­ke­lio sto­ties re­konst­ruk­ci­jai, per­ke­liant į ją ir au­to­busų stotį.
Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sakė iš Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių ne­gavęs jo­kio įspėji­mo, kad minė­tam pro­jek­tui ga­li iš­kil­ti kliū­čių. Esą ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­sta­tas jau re­mon­tuo­ja­mas, dar­bus ža­da­ma baig­ti iki Kalėdų, o kitų metų pirmąjį ket­virtį ruo­šia­ma­si pra­dėti ir sto­ties priei­gų re­montą.
Ži­nių iš Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių lau­kia­ma ir dėl tre­čio­jo pro­jek­to – at­ša­kos į pra­monės ra­joną re­konst­ruk­ci­jos. Nors tech­ni­nis pro­jek­tas jau pa­reng­tas, o rugpjū­čio pra­džio­je pa­si­džiaug­ta ir pirmą­ja tam skir­ta in­ves­ti­ci­ja – 221 tūkst. eurų, abe­jo­ja­ma, ar per šiuos me­tus Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai spės su­reng­ti ran­gos darbų kon­kursą ir pa­si­ra­šy­ti su­tartį su rangovu.