Konkursas įvyko, rezultatai – po devyniom spynom

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Plungės au­to­busų par­ko va­do­vybė būsi­mo­jo di­rek­to­riaus ta­pa­tybės kol kas ne­vie­ši­na, ta­čiau pa­ts kon­kur­so laimė­to­jas teigė ne­tu­rin­tis ko slėpti
Ant­ra­dienį įvy­ko kon­kur­sas Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Ir nors re­zul­ta­tai jau aiškūs, tiek pa­ti įmonė, tiek jos val­dy­ba šįkart at­si­tvėrė ty­los sie­na – laimė­to­jo vardą ir pa­vardę ža­da­ma at­skleis­ti tik ga­vus Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) at­sa­kymą, kad šis as­muo yra ne­su­si­komp­ro­mi­tavęs ir ga­li užim­ti laisvą di­rek­to­riaus kėdę. Kam rei­ka­lin­gas toks slap­tu­mas? Ar ši­taip ti­ki­ma­si iš­veng­ti anks­tes­nio vi­siš­ku fias­ko pa­si­bai­gu­sio kon­kur­so, ku­rio ap­lin­kybėms iš­narp­lio­ti pri­reikė pu­santrų metų, sce­na­ri­jaus?

Plungės au­to­busų par­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ma­čiui­tis „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no, kad kon­kur­sas įvy­ko – į jį ant­ra­dienį at­vy­ko abu kan­di­da­tai. Abu įveikė ma­žiau­siai rei­ka­lingų su­rink­ti balų kar­telę, ta­čiau vie­nas pa­si­rodė tvir­čiau nei ki­tas.
Iki tol net ir pre­ten­da­vu­siųjų į šios įmonės di­rek­to­riaus kėdę skai­čius bu­vo lai­ko­mas pa­slap­ty. Ir tik po kon­kur­so ga­liau­siai at­skleis­ta – da­ly­va­vo du as­me­nys, ta­čiau ir kas jie, ir iš ko­kio mies­to, vėl – nė šnypšt.
R. Ma­čiui­tis teigė ne­no­rin­tis, kad ir šis kon­kur­sas baigtų­si kaip anks­tes­nis, ku­rio re­zul­ta­tai bu­vo at­šauk­ti, o vėliau ir ap­skųsti teis­mui, todėl kol kas nie­ko ne­ko­men­tuo­sian­tis. Esą būsi­mo­jo įmonės di­rek­to­riaus ta­pa­tybė bus at­skleis­ta tik ga­vus iš STT pa­žymą ir pa­si­ra­šius su juo dar­bo su­tartį. Tą ti­ki­ma­si pa­da­ry­ti per 30 dienų.
Pri­min­si­me, kad iš­rink­ti di­rek­to­rių Plungės au­to­busų par­kui bu­vo ban­dyta dar pra­ėju­sių metų sausį. Ta­da taip pat da­ly­va­vo du kan­di­da­tai. Iš­girdęs, kad su­rin­ko ma­žiau balų nei var­žo­vas, vie­nas jų ap­skundė kon­kur­so pro­cedū­ras Sa­vi­val­dy­bei.
Gavęs skundą jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas su­sku­bo at­šauk­ti kon­kursą or­ga­ni­za­vu­sią tuo­metę įmonės val­dybą ir pa­skir­ti naują, nors vėliau Plungės apy­linkės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad im­tis to­kių dras­tiškų prie­mo­nių ne­bu­vo pa­grin­do – kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­tas tin­ka­mai, jo­kių pro­cedū­ri­nių pa­žei­dimų ne­pa­da­ry­ta, o ir vie­no da­ly­vio pro­te­ga­vi­mo, kaip skundė­si pra­laimė­ju­sy­sis, ne­bu­vo.
Ar šįkart ne­pa­si­kar­tos anks­tesnė is­to­ri­ja? Rei­kia ma­ny­ti, no­rin­čių ir ge­ban­čių du kar­tus už­lip­ti ant to pa­ties grėblio neat­si­ras, o Plungės au­to­busų par­kas pa­ga­liau iš­lips iš skan­dalų bei teis­mi­nių bylų liū­no.
To pa­ties sakė no­rin­tis ir įmonės val­dy­bos pir­mi­nin­kas R. Ma­čiui­tis. Bei pra­šė su­pras­ti, kodėl šįkart kon­kur­so de­talės ne­vie­ši­na­mos.
O štai įmonės vy­riau­sia­sis me­cha­ni­kas Gin­tas Or­da, laimėjęs minėtąjį kon­kursą 2020-ųjų sausį ir teis­mi­niu ke­liu įrodęs, kad jo laimė­ji­mas bu­vo teisė­tas, „Že­mai­čiui“ ant­ra­dienį sakė ne­tu­rin­tis ko slėpti. Jis pa­tvir­ti­no bandęs sa­vo laimę ir šį kartą bei vėl su­rinkęs dau­giau balų už sa­vo var­žovą. Jau pa­si­rašęs ir su­ti­kimą va­do­vau­ti Plungės au­to­busų par­kui. Be­lie­ka su­lauk­ti tik STT pa­žy­mos.
Tu­rint ome­ny, kad po pir­mo­jo di­de­le ne­sėkme pa­si­bai­gu­sio kon­kur­so STT kons­ta­ta­vo ne­ma­tan­ti kliū­čių, kad G. Or­dai būtų pa­tikė­tas įmonės vai­ras, staig­menų tik­riau­siai ne­bus ir šį kartą.