Kuo toliau, tuo gražiau

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
„Gy­ven­to­jai šau­kia: „Už ką mes mo­kam?!“ Taip, mo­kam, bet tik­rai ne už tokį ter­šimą“, – tei­gia eko­logė R. Ja­ku­mienė
Pir­ma­dienį Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ras (TRATC) pa­skelbė, kad ru­de­ni­nis stam­bia­ga­ba­ri­čių at­liekų ve­ži­mas jau baig­tas. Pers­kaitę šią ži­nią gy­ven­to­jai griebė­si už galvų, mat kai ku­rio­se Plungės mies­to ir kaimų gatvė­se vaiz­de­lis dar pra­stes­nis nei prie­š šį ve­žimą – tiek stam­bia­ga­ba­ri­čių at­liekų ir vi­so­kio ki­to­kio šlamš­to Plungė tik­riau­siai dar nėra regė­ju­si.

To­kia „tvar­ka“ pa­si­pik­tinę žmonės pirš­tu be­da į at­lie­kas ve­žan­čią įmonę – esą UAB „Val­da“ kai ku­rio­se vie­tovė­se nė ne­bu­vo pa­si­rod­žiu­si, nors stam­bia­ga­ba­ri­čių at­liekų ve­ži­mo ter­mi­nas bu­vo pra­tęstas net ke­lis kar­tus.
Ta­čiau pa­ti „Val­da“ aiš­ki­na jau ap­va­žia­vu­si be­veik visą ra­joną ir pa­kelė­se pa­lik­tas stam­bią­sias at­lie­kas, jei tai – ne au­to­mo­bi­lių re­mon­to ar sta­ty­binės 
šiukšlės – iš­ve­žu­si. Bėda tik, kad žmonės ne­nus­to­ja vilk­ti sa­vo šlamš­to į gat­ves, tad kai kur ne­tru­ko išaug­ti nau­jos krūvos.
Kas jo­mis pa­si­rūpins, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Sa­vi­val­dybės eko­logės Ro­ber­tos Ja­ku­mienės.
„Iš tiesų „Val­da“ did­žiąją dalį stam­bia­ga­ba­ri­čių jau iš­vežė ir pa­teikė tą įro­dan­čias nuo­trau­kas. Bet gy­ven­to­jai, ma­tyt, yra la­bai tur­tin­gi ir to ge­ro su­krovė dar kartą. Tos krūvos, ku­rias ma­to­me Plungė­je, A. Ju­cio gatvė­je ir skers­gat­vy­je, V. Ma­čer­nio bei ki­to­se gatvė­se, bu­vo su­krau­tos pa­kar­to­ti­nai, pa­bai­gus ru­de­ninį stam­bia­ga­ba­ri­čių ve­žimą, –  kons­ta­ta­vo eko­logė.
Pa­sak jos, „Val­da“ pri­pa­ži­no, kad did­žio­sios at­lie­kos li­ko neiš­vež­tos ke­lio­se vie­to­se Žli­bi­nuo­se ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, bet su­tar­ta, kad tą pa­da­rys per šią sa­vaitę.
O kaip bus su nau­jai su­krau­to­mis at­lie­ko­mis Plungė­je – ne­gi joms reikės su­lauk­ti pa­va­sa­ri­nio stam­bia­ga­ba­ri­čių ve­ži­mo?
Eko­logė pa­ti­ki­no, kad ir jos bus iš­vež­tos šią ar kitą sa­vaitę. „Bet ne­ti­kiu, kad Kalėdų su­lauk­si­me vėl neap­sik­rovę“, – gar­siai sua­be­jo­jo R. Ja­ku­mienė.
Ji įvar­di­no ir kitą šiuo me­tu la­bai opią at­liekų tvar­ky­mo pro­blemą – kai ku­rie gy­ven­to­jai nie­kaip ne­pri­pažįs­ta naujųjų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių ir mai­šus su sa­vo bui­tinė­mis at­lie­ko­mis me­ta senųjų kon­tei­ne­rių vie­to­se. Tad šiuo me­tu miestą „puo­šia“ dar ir šios krūvos.
Sa­vi­val­dybės eko­logė bei vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tai pir­ma­dienį ne­pa­tingė­jo pa­si­raus­ti jo­se ir ne­sun­kiai ra­do ke­lis ad­re­sus. Tad sa­vo at­lie­ko­mis ši­taip at­si­kratę as­me­nys ne­tru­kus su­lauks įspėjimų. O jei­gu nu­si­žengs dar kartą – jau ir baudų.
Tie­sa, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvarką jos nėra di­delės, todėl svars­to­ma nuo kitų metų keis­ti rink­lia­vos nuo­sta­tus –  nu­ma­ty­ti ga­li­mybę sąskaitą už to­kių ne vie­to­je pa­liktų at­liekų iš­ve­žimą iš­ra­šy­ti ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams ar­ba jų bend­ri­joms.
O jei to­kioj krūvoj pa­vyks ras­ti konk­re­taus teršė­jo as­mens duo­menų, vi­sas ap­šiukš­lin­tos te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo iš­lai­das turės pa­deng­ti jis vie­nas. Bet pa­na­šu, kad iki šių spren­dimų lau­kia dar ne­ma­žas ke­lias, nes at­liekų tvar­ky­mo klau­si­mai yra vie­ni iš tų, ku­riuos svars­tant Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se gin­či­ja­ma­si be­ne ar­šiau­siai. Gai­la tik, kad šios dis­ku­si­jos kol kas at­virkš­čiai pro­por­cin­gos tvar­kai mies­te.