Lentpjūvės gatvėje – modernus teniso maniežas

Te­ni­so ma­nie­žas bus įreng­tas Lentpjūvės g. 26, vie­toj da­bar tuo ad­re­su esan­čio pra­mo­ni­nio pa­sta­to
Plungė­je ruo­šia­ma­si sta­ty­ti šiuo­lai­kišką te­ni­so ma­niežą, ku­riuo nau­do­tis galės ne tik mūsų, bet ir ap­lin­ki­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai. Ka­da ir kur konk­re­čiai mūsų mies­te at­si­ras te­ni­so spor­tui skir­ta erdvė, kalbė­ta per penk­ta­dienį vy­kusį Spor­to ta­ry­bos po­sėdį. Pro­jektą pri­statęs Tel­šiuo­se įsikū­ru­sios UAB „Slėnis“ di­rek­to­rius Egi­di­jus Gint­vai­nis sakė be­si­ti­kin­tis, jog prie šio su­ma­ny­mo įgy­ven­di­ni­mo pri­si­dės ir Plungės sa­vi­val­dybė.Į spor­to inf­rast­ruktūrą – 1,5 mln. eurų

E. Gint­vai­nis sakė, jog UAB „Slėnis“ 2021–2022 me­tais Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės spor­to inf­rast­ruktū­rai yra nu­matęs skir­ti di­de­les in­ves­ti­ci­jas. Jos siektų apie pu­sant­ro mi­li­jo­no eurų. Už šią so­lid­žią sumą jau kitų metų pra­džio­je Lentpjūvės gatvė­je esą iš­kils mo­der­nus te­ni­so ma­nie­žas, ku­ria­me veiklą vyk­dys vie­šo­ji įstai­ga „Te­ni­so slėnis“.
Jei pa­vyks įgy­ven­din­ti tai, kas nu­ma­ty­ta, ma­nie­že funk­cio­nuos dvi te­ni­so ir dvi pa­de­lio te­ni­so aikš­telės. Pas­ta­ra­sis spor­tas, žaid­žia­mas po­ro­mis, Lie­tu­vo­je tam­pa vis po­pu­lia­res­nis. Į šį už te­nisą azar­tiš­kesnį ir mo­der­nesnį žai­dimą, kurį mėgsta ir jau­ni, ir vy­res­ni, ir tu­rin­tys įgūdžių, ir ne­tu­rin­tys, įsit­rau­kia vis dau­giau žmo­nių. Ti­ki­ma­si, kad pa­de­lio te­ni­so en­tu­ziastų ne­trūks ir Plungė­je.
Tie­sa, kaip minė­jo E. Gint­vai­nis, ku­ris – ne tik „Slėnio“, bet ir „Te­ni­so slėnio“ va­do­vas, te­ni­so aikš­telė­se galės spor­tuo­ti ne tik plun­giš­kiai, bet ir kitų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai, ku­riems, no­rint pa­si­mėgau­ti te­ni­su, ne­be­reikės vyk­ti į Klaipėdą.
Ma­nie­že bus su­da­ry­tos pui­kios sąly­gos ir tre­ni­ruotėms, ir var­žy­boms reng­ti. Be to, ke­ti­na­ma įreng­ti ir 30-ies vietų ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­pas, ku­rio­se var­žybų ar sto­vyklų me­tu galės ap­si­sto­ti spor­ti­nin­kai, teisė­jai bei ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las.


Prašė pri­si­dėji­mo

E. Gint­vai­nis sakė su­ži­nojęs, jog šiuo me­tu mūsų mies­te te­ni­so už­siė­mi­mus lan­ko apie 40 vaikų ir paaug­lių, su jais dir­ba iš Tel­šių at­vyks­tan­tis tre­ne­ris. Pradė­jus veik­ti „Te­ni­so slėnio“ kor­tams, šis skai­čius ne­va turėtų išaug­ti ma­žiau­siai du kar­tus, mat te­nisą bus ga­li­ma žais­ti net ir šal­to­jo se­zo­no me­tu.
Pro­jek­to su­ma­ny­to­jams svar­bu, kad kuo dau­giau vaikų ir jau­ni­mo įsit­rauktų į šį žai­dimą, kad jau­no­ji kar­ta sis­te­min­gai spor­tuotų ir ak­ty­viai leistų lais­va­laikį. Be to, te­ni­so už­siė­mi­mai ska­tintų šios spor­to ša­kos plėtrą mūsų kraš­te. Kad pa­vyktų to pa­siek­ti, „Slėnio“ va­do­vas pra­šė Plungės sa­vi­val­dybės pa­gal­bos.
„Pra­šo­me ras­ti ga­li­mybę skir­ti lėšų vaikų ir jau­ni­mo iki 18 metų tre­ne­rių dar­bo už­mo­kes­čiui ir aikš­te­lių nuo­mos iš­lai­doms pa­deng­ti“, – kalbė­jo E. Gint­vai­nis. Anot jo, esant dviems skir­tin­goms spor­to ša­koms – lau­ko ir pa­de­lio te­ni­sui – ir no­rint bent mi­ni­ma­liai pra­dėti dirb­ti su jau­nai­siais te­ni­si­nin­kais, pra­džiai reikėtų bent po vieną tre­nerį ir po vieną aikš­telę kiek­vie­nai spor­to ša­kai.
Pre­li­mi­na­riais pa­skai­čia­vi­mais, per me­tus tai at­sieitų apie 85 tūkst. eurų: 40 tūkst. – tre­ne­rių dar­bo ap­mokė­ji­mui ir dar 45 tūkst. – aikš­te­lių nuo­mai. Pro­jek­to pra­džia nu­ma­ty­ta kitų metų va­sarį, vėliau­siai – ko­vo mėnesį.


Pa­gerės spor­to ba­zių si­tua­ci­ja

Išk­lausę E. Gint­vainį, Spor­to ta­ry­bos na­riai tik pa­si­džiaugė, jog Plungė­je ke­ti­na­ma sta­ty­ti tokį ob­jektą. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, no­rin­čiųjų lan­ky­ti te­ni­so už­siė­mus turėtų būti daug dau­giau nei ti­ki­ma­si. Tuo sakė nea­be­jo­jan­tis ir Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Pa­sak jo, jau kurį laiką Plungė­je jau­čia­mas di­de­lis po­rei­kis lan­ky­ti te­ni­so už­siė­mi­mus. Net svars­ty­ta įsteig­ti te­ni­so tre­ne­rio etatą SRC, ta­čiau tai taip ir ne­bu­vo pa­da­ry­ta, todėl daug te­ni­so en­tu­ziastų va­žinė­ja į Klaipėdą.
Be to, A. Vir­ši­las pa­si­džiaugė, kad pa­sta­čius te­ni­so ma­niežą, bent kiek pa­gerės Plungės spor­to ba­zių si­tua­ci­ja, ku­ri šian­dien – liūd­na.
Kad pa­ga­liau mūsų mies­te at­si­ras mo­der­ni ir šiuo­lai­kiš­ka spor­to bazė, džiaugė­si ir ki­ti po­sėdžio da­ly­viai. Jie „pa­lai­mi­no“ te­ni­so ma­niežą Plungė­je, ta­čiau pri­minė, jog Spor­to ta­ry­ba lėšų ne­skirs­to. Tad ši ini­cia­ty­va iš­siųs­ta ap­tar­ti dar ir Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to bei Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­tuo­se, po ku­rių ga­lu­tinį žodį tars Ta­ry­ba.