Lėšų – daug, nerimo – ne ką mažiau

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
M. Kau­nas: „Norėtų­si, kad plun­giš­kiai la­biau stengtų­si dėl sa­vo mies­to“
Prieš ke­lis mėne­sius, pa­ma­žu lais­vi­nant ka­ran­ti­no su­var­žy­mus, Vy­riau­sybė gar­siai skelbė ša­lies eko­no­mi­kai ska­tin­ti skir­sian­ti mi­li­jo­ni­nes su­mas. Taip ir pa­darė, tik sa­vi­val­dybės joms pa­skirs­ty­tas ne­tikė­tas do­ta­ci­jas pri­ėmė per daug gar­siai ne­džiū­gau­da­mos, nes pi­nigų at­seikė­ta nors ir dosniai, bet su vie­nu rei­ka­la­vi­mu – kad jie būtų pa­nau­do­ti iki gruod­žio 1-osios, tai yra maž­daug per pus­metį.
Jau ta­da kel­tas klau­si­mas, ar rea­lu su­spėti? Da­bar, kai iki gruod­žio li­ko ne­pil­ni trys mėne­siai, ne­ri­mo gai­de­lių pa­si­girs­ta dar dau­giau. Kai ku­rio­se va­di­namųjų ko­vi­di­nių lėšų su­lau­ku­sio­se Plungės mies­to bei ra­jo­no gatvė­se dar nė ak­menė­lis ne­pa­ju­din­tas.

Daugiausiai – keliams

Kaip informavo Plungės rajono savivaldybės administracija, per gegužę, birželį ir liepą Savivaldybės biudžetą papildė 5,5 mln. eurų, skirtų ekonomikai skatinti ir koronaviruso plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti. Vėliau šią sumą paaugino dar kelios dotacijos.

1,3 mln. eurų papildomai skirta universaliam sporto ir sveikatingumo kompleksui statyti, 987 tūkst. eurų – M. Oginskio dvaro žirgynui, 250 tūkst. eurų – vadinamajam advokatų nameliui remontuoti, 330 tūkst. eurų – buvusioje Nausodžio mokykloje įrengti socialinius būstus, 200 tūkst. eurų – Kulių gimnazijos pastato kapitaliniam remontui.

Apvalią sumelę – 400 tūkst. eurų – Sveikatos apsaugos ministerija skyrė Savivaldybei, kad ši nupirktų ir Plungės ligoninei perduotų du rentgeno aparatus. Dar nemažai lėšų atseikėta vaikų vasaros stovykloms, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms. Bet solidžiausias kąsnis – kone 1,6 mln. eurų – skirtas rajono vietinės reikšmės keliams remontuoti.

Į kaimus – tik baigę darbus mieste

„Ar suspėsim?“ – liepos pabaigoje posėdžiaujant Plungės rajono savivaldybės tarybai teiravosi politikai. Atsakydamas meras Audrius Klišonis šmaikštavo, kad universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso statybos vėluoti negali, antraip Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas neteks priedo, kuris jam pavasarį skirtas kaip šio projekto vadovui.

Juokai juokais, bet darbai Mendeno gatvėje iš tiesų virte verda. Sparčiai rangovai ėmėsi ir buvusios Nausodžio mokyklos, Kulių gimnazijos, intensyviai darbai tęsiami buvusiame M. Oginskio dvaro žirgyne, neseniai pradėtas remontuoti advokatų namelis.

Kiek liūdnesnis vaizdelis – kai kuriose „remontuojamose“ gatvėse. Tiesa, kad jos netrukus turėtų sulaukti asfalto, vietiniai gyventojai galėtų nebent spaudoje perskaityti, nes kai kur vis dar nei kelininkų, nei technikos matyti. Dėl to susirūpinę ir kaimiškųjų seniūnijų seniūnai, iš konkursus laimėjusių rangovų išgirdę, kad į kaimus jie persikels tik baigę darbus mieste.

Neaišku tik, kuriame mieste. Bent jau Plungėje kai kuriose vadinamųjų kovidinių lėšų sulaukusiose gatvėse – visiškas štilis.

Plungiškiai turėtų dirbti Plungei

Apie šią situaciją „Žemaitis“ kalbėjosi su Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi M. Kaunu. Jis sakė su nerimu stebintis situaciją. Ir ne tik stebintis, bet dažnai bendraujantis su konkursus laimėjusiomis įmonėmis, spaudžiantis jas pradėti darbus, bet vis atsimušinėjama pažadais.

„Reikia pripažinti, kad neturime svertų juos paspausti, mat su kai kuriais rangovais sutartys pasirašytos dviem metams, dar tada, kai nežinojome, jog gausime kovidinių lėšų ir kad reikės skubėti jas panaudoti iki gruodžio“, – aiškino M. Kaunas.

Antai Plungės miesto Lankos gatvę remontuosianti UAB WARFF sutartimi yra įsipareigojusi darbus užbaigti iki 2022-ųjų liepos. Vis dėlto, pasak direktoriaus, pavyko su įmone susitarti, kad iki šių metų gruodžio ji atliktų darbų bent jau už 400 tūkst. eurų, kad Savivaldybei netektų grąžinti šios sumos. Ar pažadą tesės – nežinia, šios savaitės viduryje kelininkų Lankos gatvėje nebuvo matyti.

Analogiška situacija ir Plungės miesto Žemaičių bei Draugystės, taip pat Babrungo gyvenvietės Parko gatvėse. Pirmąsias dvi remontuoti turinti UAB „Valda“ aiškina darbus pradėsianti mėnesio antroje pusėje, neva rugsėjo 20-ajai yra užsisakiusi asfalto.

„Ap­maud­žiau­sia, kad ši­tos įmonės yra val­do­mos plun­giš­kių, bet kaž­kodėl pir­ma kim­ba į dar­bus ki­tuo­se mies­tuo­se, – stebė­jo­si M. Kau­nas. – Norėtų­si, kad plun­giš­kiai la­biau stengtų­si dėl sa­vo mies­to, o ne at­virkš­čiai.“