Mažindama rinkliavą Savivaldybė dosniausia buvo... sau pačiai

Sa­vi­val­dybė skel­bia at­pi­gi­nu­si at­liekų tvar­kymą, nors iš tikrųjų la­biau­siai rink­lia­va mažės jai pa­čiai ir jos įstai­goms, o kai ku­riems gy­ven­to­jams net brangs
Ilgą laiką opo­zi­ci­jos spaus­ti per­žiūrė­ti vie­tinės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą įkai­nius, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos val­dan­tie­ji pa­ga­liau ry­žo­si šiam žings­niui. Ir po pa­sta­ro­jo Ta­ry­bos po­sėdžio gar­siai išt­ri­mi­ta­vo, kad spren­di­mas priim­tas – nuo sau­sio rink­lia­va mažės. „Pa­mir­šo“ pa­skelb­ti tik tai, kad la­biau­siai šį mažė­jimą pa­jus pa­ti Sa­vi­val­dybė, sau ir sa­vo val­do­moms įstai­goms rink­liavą su­si­ma­ži­nu­si net ke­lis kar­tus, tuo tar­pu gy­ven­to­jams ji pigs vos eu­ru ki­tu, o di­desnėms šei­moms, gy­ve­nan­čioms in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, – net brangs. Štai toks „tei­sin­gu­mas“ ir „ly­gybė“.Vie­niems pigs eu­ru ki­tu, ki­tiems – brangs

Apie tai, kad rei­kia ma­žin­ti rink­liavą, kalbė­ta jau kurį laiką. Praė­jusį va­sarį „Že­mai­tis“ rašė, kad per pa­sta­ruo­sius keleris me­tus į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės biud­žetą su­rink­ta net 0,5 mln. eurų rink­lia­vos dau­giau, nei at­si­ėjo at­liekų sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mas. Iki da­bar šis per­vir­šius dar paau­go, tad val­dan­tie­ji me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ir kitų opo­zi­ci­jos na­rių bu­vo spaud­žia­mi ma­žin­ti rink­lia­vos įkai­nius.
Šią va­sarą to ir bu­vo im­ta­si, tik po il­go­kai už­sitę­su­sio skai­čiukų dėlio­ji­mo ir įvai­rių svars­tymų ga­liau­siai nu­tar­ta įkai­nius ma­žin­ti tik Sa­vi­val­dybės įstai­goms ir įmonėms bei ki­toms ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms. Eu­ru ki­tu ma­žiau už at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą kitą­met mokės ir gy­ve­nan­tie­ji dau­gia­bu­čiuo­se bei tie, ku­rie gy­ve­na in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se ir ko­mu­na­li­nių at­liekų kon­tei­nerį į gatvę išs­tu­mia tik kartą per mėnesį. O jei šei­ma gau­sesnė ir kon­tei­ne­ris pri­si­pil­do grei­čiau, mokė­ti už šią pa­slaugą teks bran­giau.
Tei­sybės dėlei reikėtų pa­sa­ky­ti, kad iš pra­džių Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) pa­reng­ti ir pri­sta­ty­ti rink­lia­vos pa­kei­ti­mai iš­ties bu­vo la­biau pa­lankūs gy­ven­to­jams nei įstai­goms ir įmonėms. 
Jis pa­si­ūlė dau­gia­bu­čiams pa­sto­viąją rink­lia­vos dalį pa­lik­ti ne­pa­ki­tu­sią – 30 eurų dyd­žio, o kin­tamąją su­ma­žin­ti nuo da­bar tai­ko­mo 13,2 Eur įkai­nio (kai bu­te gy­ve­na 1-as as­muo) iki 12 eurų.
Ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti, kad tiems bu­tams, ku­riuo­se re­gist­ruo­ta po vieną gy­ven­toją, už at­liekų tvar­kymą kitą­met iš­ra­šy­ta me­tinė 42 eurų sąskai­ta bus tik 1,2 eu­ro ma­žesnė už šių­me­tinę. Jei re­gist­ruo­ti du gy­ven­to­jai, už at­liekų tvar­kymą kitą­met reikės mokė­ti 54 eu­rus – po­ra eurų pi­giau nei šie­met.
Šioks toks rink­lia­vos mažė­ji­mas nu­ma­ty­tas ir gy­ve­nan­tie­siems in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se. Jiems pa­sto­vio­ji rink­lia­vos da­lis mažės nuo da­bar tai­komų 30-ies eurų iki 24-ių, o kin­ta­mo­ji ir to­liau bus ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal kon­tei­ne­rių pa­kėlimų skai­čių, nu­sta­tant mi­ni­ma­lią ne­be 13-os, kaip da­bar, o 12-os pa­kėlimų ribą.
Tiems, kas ne­tu­ri iš­siėmę in­di­vi­dua­lių kon­tei­ne­rių, kin­ta­mo­ji rink­lia­vos da­lis liks ne­pa­ki­tu­si – 30 eurų, o tu­rin­tie­siems ma­žiau­sią – 120 litrų – kon­tei­nerį vie­nas jo pa­kėli­mas kai­nuos jau ne 1,5 eu­ro, kaip da­bar, o 2 eu­rus. Už 240 l tūrio kon­tei­ne­rio pa­kėlimą bus ima­mi 3 eu­rai (to­kia kai­na tai­ko­ma ir da­bar), o 1,1 kub. met­ro tal­pos kon­tei­ne­rio pa­kėli­mas kai­nuos jau 14 eurų (da­bar – 13,75 Eur).
Va­di­na­si, tik kartą per mėnesį (ar­ba re­čiau) 120 l kon­tei­nerį iš­tuš­tin­ti į gatvę išs­tu­mian­čiam in­di­vi­dua­laus na­mo sa­vi­nin­kui me­tinė rink­lia­va kitą­met bus tik dviem eu­rais ma­žesnė ir kai­nuos 48 eu­rus.
O jei šei­ma – gau­sesnė, ir tu­rimą 120 l kon­tei­nerį į gatvę ten­ka išs­tum­ti du kar­tus per mėnesį, ta­da at­liekų tvar­ky­mas kitą­met ne pigs, kaip skel­bia Sa­vi­val­dybė, o brangs: vie­toj šie­met su­mokėtų 66 eurų teks pa­klo­ti jau 72.


Norė­jo ge­riau, išė­jo – kaip vi­sa­da

Vi­siems ki­tiems ob­jek­tams TRATC-as siūlė tai­ky­ti vie­nodą 84-ių eurų pa­sto­viąją rink­lia­vos dalį, ku­ri būtų kaip abo­ne­men­ti­nis mo­kes­tis. Pris­ta­ty­da­mas nau­juo­sius rink­lia­vos nuo­sta­tus TRATC-o va­do­vas Vi­di­man­tas Do­mar­kas ne kartą pa­brėžė, jog ir rink­lia­vos nu­sta­ty­mo me­to­di­ka rei­ka­lau­ja pa­sto­viąją rink­lia­vos dalį vi­siems mokė­to­jams iš­da­lin­ti po ly­giai. Tad neaiš­ku, kuo re­mian­tis tvir­ti­nant da­bar ga­lio­jan­čius rink­lia­vos įkai­nius ši pa­sto­vio­ji da­lis skir­tin­ga veik­la už­sii­man­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims bu­vo nu­sta­ty­ta ne­vie­no­da.
„Kaž­ka­da gal bu­vo pa­da­ry­tas toks po­li­ti­nis spren­di­mas“, – per Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to po­sėdį aiš­ki­no Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Ir pri­dūrė, kad šįkart ne­si­no­ri nie­ko išs­kir­ti – vi­siems pa­sto­vio­ji rink­lia­vos da­lis esą bus pa­skirs­ty­ta „tvar­kin­gai ir kaip pri­klau­so“.
Įdo­mu tai, kad ši­taip su­tarę ir pa­gar­sinę, po sa­vaitės val­dan­tie­ji kar­di­na­liai pa­keitė sa­vo nuo­monę ir jau su­si­rinkę į Ta­ry­bos po­sėdį vie­nin­gai bal­sa­vo už tai, kad pa­sto­vio­ji rink­lia­vos da­lis kai ku­rioms veik­los rūšims vis dėlto būtų tai­ko­ma ma­žesnė, nei pa­si­ūlė TRATC-as.
Turbūt ne at­si­tik­ti­nu­mas, kad vi­ce­merės As­tos Beier­le-Ei­gir­dienės pa­si­ūly­ta­me leng­vatų sąra­še at­si­dūrė vi­sos ne pel­no sie­kian­čios įstai­gos, tei­kian­čios ne ko­mer­ci­nes pa­slau­gas: ad­mi­nist­ra­cinės pa­skir­ties ob­jek­tai, taip pat tie, ku­riuo­se už­sii­ma­ma kultū­ros, švie­ti­mo ir moks­lo bei spor­to veik­la. Ki­taip sa­kant, nu­tar­ta vi­sas Sa­vi­val­dybės val­do­mas pa­tal­pas ap­mo­kes­tin­ti to­kio pa­čio dyd­žio rink­lia­va, ko­kia tai­ko­ma in­di­vi­dua­liems gy­ve­na­mie­siems na­mams – nu­sta­ty­ti 24 eurų pa­sto­viąją dalį ir 30 eurų kin­tamąją.
Va­di­na­si, tiek ke­lis šim­tus mo­ki­nių kas­dien prii­man­ti, val­gyklą tu­rin­ti mo­kyk­la, tiek vie­nas in­di­vi­dua­lia­me na­me gy­ve­nan­tis as­muo už at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą nuo kitų metų mokės vie­no­dai – po 54 eu­rus, jei ne­tu­ri in­di­vi­dua­laus kon­tei­ne­rio, ar­ba po 48 eu­rus, jei tu­ri 120 l tal­pos kon­tei­nerį ir išs­tu­mia jį iš­tuš­ti­ni tik kartą per mėnesį. Lo­giš­ka? Ne­la­bai.


Sa­vo­tiš­kas „tei­sin­gu­mas“

Vis dėlto ma­žin­ti įkai­nius to­kioms įstai­goms pa­si­ūliu­si vi­ce­merė įsi­ti­ki­nu­si ki­taip. „Tai būtų so­cia­liai tei­sin­ga“, – ak­cen­ta­vo ji, nu­tylė­da­ma faktą, kad iš to­kio tei­sin­gu­mo dau­giau­siai nau­dos turės pa­ti Sa­vi­val­dybė. Tie­sa, de­monst­ruo­da­ma gerą va­lią A. Beier­le-Ei­gir­dienė ša­lia Sa­vi­val­dybės įstaigų pri­glaudė ir re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes. Tik neap­si­žiūrė­ta, kad iš to di­de­lio no­ro pa­dėti toms pa­čioms re­li­ginėms bend­ruo­menėms rink­lia­va taip pat didės: vie­toj iki šiol mokėtų 36-ių eurų per me­tus kitą­met teks pa­klo­ti jau tuos pa­čius 54 eu­rus. Vėlgi ky­la tas pa­ts klau­si­mas – ar kai­mo baž­nytėlė iš­me­ta tiek pat at­liekų kaip ir did­žiulė mies­to gim­na­zi­ja?
Kaip bebūtų, vie­niems teks nu­ry­ti šią kar­čią pi­liulę, o ki­ti jau da­bar tri­na ran­ko­mis iš džiaugs­mo. An­tai jau minė­toms švie­ti­mo įstai­goms rink­lia­va kitą­met pigs net 204 eu­rais, spor­to pa­skir­ties ob­jek­tams – 86 eu­rais, pa­čiai Sa­vi­val­dy­bei bei jos įstaigų ad­mi­nist­ra­ci­joms, taip pat se­niū­ni­joms – 72 eu­rais, kultū­ros įstai­goms – 20-čia eurų. Tu­rint ome­ny, kad vi­sas šias įstai­gas val­do Sa­vi­val­dybė, ne­sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, jog bend­ras su­tau­py­mas bus įspūdin­gas.


„Kiek­vie­nas tu­rim sa­vo su­pra­timą“

„Sup­ra­tau, kad Sa­vi­val­dybė to­kiu būdu su­manė pa­si­ma­žin­ti sa­vo iš­lai­das. Tai ne­sąži­nin­ga žmo­nių at­žvil­giu“, – per Ta­ry­bos po­sėdį gy­ven­tojų pusėn sto­jo li­be­ra­las Al­gir­das Pe­čiu­lis.
Kaip ir TRATC-o va­do­vas, A. Pe­čiu­lis ak­cen­ta­vo, kad tiek vers­las, tiek įstai­gos turėtų vie­no­dai pri­si­dėti prie at­liekų tvar­ky­mo sis­te­mos iš­lai­ky­mo. Ta­čiau A. Beier­le-Ei­gir­dienė siūlė į šį rei­kalą pa­žiūrė­ti iš ki­tos pusės – pri­si­min­ti, kad Sa­vi­val­dybė ir jos val­do­mos įstai­gos yra iš­lai­ko­mos mo­kes­čių mokė­tojų, tad rink­lia­vos ma­ži­ni­mas šioms įstai­goms leng­vintų mo­kes­čių naštą žmonėms.
Sun­ku su­pras­ti, kas to­kiu pa­sa­ky­mu turė­ta ome­ny, nes nei gy­ven­tojų pa­jamų, nei žemės, nei kitų mo­kes­čių, ku­rie su­ren­ka­mi į sa­vi­val­dy­bių biud­že­tus, ma­žin­ti kol kas nie­kas ne­si­ruo­šia. Tą pri­minė ir A. Pe­čiu­lis. „Žmonės kaip mokė­jo mo­kes­čius, taip ir mokės, tai jiems ne­pa­leng­vins šios naš­tos, bet at­liekų sis­te­mos iš­lai­ky­mas di­des­ne da­li­mi guls ant jų pe­čių“, – kalbė­jo jis ir ra­gi­no Sa­vi­val­dy­bei ne­kel­ti sa­vo­jo in­te­re­so aukš­čiau gy­ven­tojų.
Bet at­ėjus me­tui bal­suo­ti už nau­jus rink­lia­vos nuo­sta­tus tik vie­nin­te­lio A. Pe­čiu­lio bal­sas bu­vo prie­š. Šiokį tokį ne­pri­ta­rimą, ta­čiau bal­suo­jant ne prie­š, o su­si­lai­kant, iš­reiškė ir ki­ti opo­zi­ci­jos na­riai, bet val­dan­čiųjų balsų už­te­ko, kad būtų pri­tar­ta pa­si­ūly­tiems įkai­niams su di­delė­mis leng­va­to­mis Sa­vi­val­dy­bei ir jos įstai­goms.
O kai ku­rie iš val­dan­čiųjų ir to­liau at­kak­liai tikino to­kiu sa­vo spren­di­mu at­pi­gin­sian­tys rink­liavą gy­ven­to­jams. „Jiems taip pat kaž­kiek pin­ga <...>. Kiek­vie­nas tu­rim sa­vo su­pra­timą, bet kad ir ke­liais pro­cen­tais, vis tiek yra ge­riau, nei būtų kai­nos kėli­mas“, – sa­vo­tišką ele­men­ta­rios ma­te­ma­ti­kos su­vo­kimą de­monst­ra­vo Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis.
Po to­kio akib­rokš­to be­lie­ka lauk­ti ki­to Sa­vi­val­dybės žings­nio – sau nu­si­sta­ty­tos ma­žesnės ši­lu­mos kai­nos ar leng­va­ti­nio mo­kes­čio už van­denį bei nuo­te­kas. Kas ži­no, gal įkvėpta Plungės val­dan­čiųjų, Vy­riau­sybė net ras būdų, kaip sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms bei jų val­do­moms įstai­gos at­pi­gin­ti elektrą. Juk vis­kas – mūsų, mo­kes­čių mokėtųjų, la­bui ir ge­ro­vei.