Moksleiviai sportuos moderniose aikštelėse

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Per­ker­pa­ma sim­bo­li­nė juos­te­lė. Iš kai­rės: M. Čes­naus­kas, A. Kli­šo­nis, A. Pe­čiu­lis bei I. Lit­vi­nie­nė
Nau­jus moks­lo me­tus Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja pra­dė­jo itin pa­ki­lio­mis nuo­tai­ko­mis. Pir­miau­sia dėl to, jog mo­kyk­lą šie­met lan­kys dau­giau vai­kų nei per­nai, o ant­ra – kad įstai­gos te­ri­to­ri­ją puo­šia nau­ja dan­ga iš­lie­ta spor­to aikš­te­lė. Sim­bo­li­nė juos­te­lė, skel­bian­ti, jog aikš­te­le jau ga­li­ma nau­do­tis, per­kirp­ta tre­čia­die­nį.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Nau­jo­je aikš­te­lė­je pro­gim­na­zi­jos vy­res­nie­ji iš­ban­dė sa­vo taik­lu­mą

Kuk­lio­se iš­kil­mė­se da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis bei aikš­te­lės ir vi­sos mo­kyk­los šei­mi­nin­kė – pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė In­ga Lit­vi­nie­nė. Bū­tent jiems ir bu­vo pa­ti­kė­ta ma­lo­niau­sia už­duo­tis – per­kirp­ti sim­bo­li­nę juos­te­lę, nu­si­drie­ku­sia per vi­są minkš­ta dan­ga iš­lie­tą spor­to aikš­te­lę.

Po šios ce­re­mo­ni­jos me­ras pa­si­džiau­gė, kad prie mo­kyk­lų esan­čios spor­to aikš­te­lės at­nau­ji­na­mos vi­sa­me ra­jo­ne ir mies­te. „Kai žiū­rė­jau nuo­trau­kas, kaip šios pro­gim­na­zi­jos aikš­te­lė at­ro­dė anks­čiau ir koks vaiz­das – da­bar, pa­si­ju­tau it nau­jais sport­ba­čiais ap­sia­vęs“, – kal­bė­jo A. Kli­šo­nis. Jis lin­kė­jo, kad aikš­te­lė nie­ka­da ne­bū­tų tuš­čia, kad ja nau­do­tų­si ne tik šios mo­kyk­los moks­lei­viai, bet ir ap­lin­kui gy­ve­nan­tys vai­kai bei jau­ni­mas.

Me­ras vy­lė­si, kad pa­mė­ty­ti krep­ši­nio ka­muo­lį už­si­ma­nys ir ne­to­lie­se gy­ve­nan­tys suau­gu­sie­ji. Juk krep­ši­nis Lie­tu­vo­je – mėgs­ta­ma spor­to ša­ka, ypač po pa­sta­rų­jų Lie­tu­vos rink­ti­nės krep­ši­nin­kų per­ga­lių pa­sau­lio čem­pio­na­te.

Pa­si­nau­do­da­mas pro­ga me­ras pa­dė­ko­jo A. Pe­čiu­liui, ku­riam va­do­vau­jant Spor­to ta­ry­bai ir jo siū­ly­mu im­ta at­nau­jin­ti prie mo­kyk­lų esan­čius aikš­ty­nus, iš­lie­jant juos minkš­ta dan­ga. Kaip ži­nia, pa­sta­ro­ji yra ne tik daug pa­to­ges­nė, bet ir sau­ges­nė.

Kad nau­jo­je aikš­te­lė­je sma­gu mė­ty­ti ka­muo­lį ir žais­ti krep­ši­nį, su­si­rin­ku­sie­siems pa­de­monst­ra­vo kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo Ry­to Šiu­rio auk­lė­ti­niai. Ma­žie­ji krep­ši­nio en­tu­zias­tai vi­sus ma­lo­niai nu­ste­bi­no ge­bė­ji­mu va­ry­tis ka­muo­lį bei me­ti­mais iš po krep­šio, o vy­res­nie­ji pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai pa­ro­dė mo­ky­to­jo dė­ka įval­dy­tą taik­lu­mą iš tri­taš­kio zo­nos.

Pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė I. Lit­vi­nie­nė ti­ki­no, jog nau­jo­ji erd­vė bus iš­nau­do­ta ne tik krep­ši­niui, bet ir ki­toms spor­to ša­koms, pa­vyz­džiui, kvad­ra­tui bei tink­li­niui.

Minkš­tos dan­gos aikš­te­lė prie Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos bu­vo įreng­ta iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Kad bū­tų ga­li­ma džiaug­tis da­bar­ti­ne aikš­te­le, jai rei­kė­jo at­sei­kė­ti be­veik 20 569 eu­rus. Dar­bus at­li­ko UAB „Bal­tik sport“.

Šian­dien nau­jai su­tvar­ky­ta spor­to aikš­te­lė ati­da­ry­ta ir prie Ku­lių gim­na­zi­jos.