Mokslo metus „Cyruliukai“ vainikavo įsimintina švente

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Vai­kai kvies­ti da­ly­vau­ti sma­giuo­se žai­di­muo­se
Moks­lo me­tams ri­tan­tis į pa­baigą, Plungė­je vei­kian­čiai vaikų glo­bos agentū­rai „Cy­ru­lis“ pri­klau­san­tis vaikų die­nos užim­tu­mo ir so­cia­linės pa­ra­mos cent­ras „Cy­ru­liu­kai“ su­rengė įsi­min­tiną šventę. Į links­my­bes mūsų mies­te, Bi­rutės gatvė­je, įsikū­ru­sia­me žai­dimų ir pra­mogų kam­ba­ry­je „Play­room“ rin­ko­si vi­si įstaigą lan­kan­tys vai­kai. Šia gra­žia šven­te „Cy­ru­liu­kai“ pa­žymė­jo ne tik moks­lo metų pa­baigą, bet ir bir­že­lio pirmąją mi­nimą Tarp­tau­tinę vaikų gy­ni­mo dieną. Pri­si­min­ta ir tai, jog tą dieną šven­čia­mas ir agentū­ros gim­ta­die­nis. Tad pro­gų švęsti „Cy­ru­liu­kams“ tre­čia­dienį tik­rai ne­trūko.

Vos tik įstaigą lan­kan­tys vai­kai ir juos ly­din­čios dar­buo­to­jos įžengė į žai­dimų ir pra­mogų kam­barį, juos pa­si­ti­ko drau­giš­kai nu­si­teikęs jo ko­lek­ty­vas, pa­si­stengęs, kad tri­gu­ba šventė „Cy­ru­liukų“ bend­ruo­me­nei būtų kuo įsi­min­ti­nesnė. Nuo pat pirmųjų aki­mirkų vai­kus su­žavė­jo pa­tal­pas nu­tvies­ku­sios švie­sios, la­ze­riai ir dūmai. Ne ma­žiau jiems pa­ti­ko ir juos kvietę links­mi žai­di­mai, ku­riuos vedė „Play­room“ mer­gi­nos. Po kiek­vie­no iš jų vaikų laukė saldūs pri­zai.

O ko­kia šventė be vai­šių sta­lo – šis bu­vo itin tur­tin­gas ne tik gard­žių už­kand­žių, bet ir saldė­sių bei gėrimų. Už vi­sa tai „Cy­ru­liu­kai“ dėkin­gi „Play­room“ šei­mi­nin­kams, ku­rie, kaip „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo vaikų glo­bos agentū­ros „Cy­ru­lis“ so­cia­linė pe­da­gogė Aud­ronė Ki­se­lio­va, vai­šes vai­kams su­ruošė ir pa­tal­pas už­lei­do su did­žiu­le nuo­lai­da, taip pri­si­dėda­mi prie gra­žios šventės.

Suk­vie­tu­si vai­kus ir paaug­lius prie vai­šių sta­lo, A. Ki­se­lio­va pir­miau­sia juos pa­svei­ki­no su dar vie­nais be­veik už­baig­tais moks­lo me­tais ir Vaikų gy­ni­mo die­na. Ne­pa­mirš­ta ir dar vie­na pro­ga – „Cy­ru­lio“ gim­ta­die­nis, ku­ris – bir­že­lio pirmąją. Linkė­da­ma sma­gaus lai­ko, gra­žių aki­mirkų bei gau­sybės ma­lo­nių įspūdžių, so­cia­linė pe­da­gogė ne­pa­mir­šo per­duo­ti ir „Cy­ru­lio“ di­rek­torės Van­dos Ben­do­rienės svei­ki­ni­mus. Pa­ti da­ly­vau­ti šventė­je ji ne­galė­jo.

Vai­kai li­ko su­žavė­ti šven­te. Žai­dimų ir pra­mogų kam­ba­ry­je su­kauptų įspūdžių jiems už­teks il­gam.

Šiuo me­tu vaikų die­nos užim­tu­mo ir so­cia­linės pa­ra­mos centrą „Cy­ru­liu­kai“, kaip sakė A. Ki­se­lio­va, lan­ko ke­lios de­šim­tys vaikų. Pag­rin­di­nis agentū­ros tiks­las – pa­dėti vai­kams, au­gan­tiems sun­kio­mis sąly­go­mis, ma­ži­nan­ti to­kių sąlygų jiems da­romą nei­giamą so­cia­linę įtaką.

Cent­ras tei­kia ne­mo­ka­mas die­nos so­cia­linės prie­žiū­ros pa­slau­gas so­cia­linės ri­zi­kos šeimų at­ža­loms, or­ga­ni­zuo­ja vaikų die­nos užim­tumą, mai­ti­nimą, at­lie­ka so­cia­linį darbą ir su tėvais.

O par­tne­rių ir rėmėjų iš Šve­di­jos dėka „Cy­ru­liukų“ vaikų šei­mos ap­rūpi­na­mos bui­ties reik­me­ni­mis, in­dais, sta­lo įran­kiais, pa­ta­ly­ne, būsto re­mon­tui rei­ka­lin­go­mis prie­monė­mis, dvi­ra­čiais, žais­lais vai­kams bei ki­tais daik­tais.