Mūšis dėl viešumo

„Žemaičio“ nuotraukos
V. Bon­daus­kienės va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja ne­ke­ti­na A. Kli­šo­niui da­ry­ti iš­lygų ir sie­kia ne­vie­šos jo ap­klau­sos
Ko­vo pra­džio­je sa­vo darbą pra­dėju­siai ko­mi­si­jai, ku­riai pa­ves­ta iš­tir­ti gruod­žio 22 dieną grupės Ta­ry­bos na­rių vie­šai iš­sa­ky­tus įta­ri­mus, kad me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ga­li­mai su­laužė Ta­ry­bos na­rio prie­saiką, nie­kaip ne­pa­vyks­ta ap­klaus­ti pa­grin­di­nio ti­riamų įvy­kių da­ly­vio – A. Kli­šo­nio. Ko­mi­si­ja už­sis­py­ru­si lai­ko­si sa­vo vi­sus su šiuo ty­ri­mu su­si­ju­sius as­me­nis ap­klaus­ti už­da­ruo­se po­sėdžiuo­se, o A. Kli­šo­nis su­tin­ka į vi­sus ko­mi­si­jos klau­si­mus at­sa­ky­ti tik at­vi­ra­me po­sėdy­je, su­da­rius ga­li­mybę jo ap­klausą stebė­ti ži­niask­lai­dai ir vi­siems no­rin­tie­siems. Ku­riai pu­sei ga­liau­siai teks nu­si­leis­ti?

Bend­ra­par­tie­čio el­gesį „iš­tyrė“ pa­ts
Pri­min­si­me, kad pra­ėju­sių metų gruod­žio 22 d. da­bar jau buvęs Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas per Ta­ry­bos po­sėdį per­skaitė 10-ies Ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šytą tei­kimą pra­dėti me­ro įga­lio­jimų su­stab­dy­mo prie­š laiką pro­cedūrą.
Tei­ki­me dėsto­ma, kad A. Kli­šo­nis ga­li­mai ne­vykdė Ta­ry­bos pa­ve­di­mo su­da­ry­ti ko­mi­siją iš­tir­ti Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus Al­vy­do Vir­ši­lo el­gesį. Tie­sa, ko­mi­si­ja me­ro po­tvar­kiu vis dėlto bu­vo su­da­ry­ta ir A. Kli­šo­nis ne kartą žadė­jo pa­vie­šin­ti jos at­lik­to ty­ri­mo iš­va­das. Ta­čiau ga­liau­siai paaiškė­jo, kad to­ji ko­mi­si­ja jai pa­ves­to dar­bo neat­li­ko, o A. Vir­ši­lo el­gesį, pa­si­kalbėjęs su juo, įver­ti­no pa­ts A. Kli­šo­nis: me­ras kons­ta­ta­vo, kad jo bend­ra­par­tie­čio pa­si­sa­ky­mai feis­bu­ke jo­kios ža­los įstai­gai ne­pa­darė.
Kaip nu­ma­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, Ta­ry­bos spren­di­mu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo grupė įta­ri­mams, kad A. Kli­šo­nis, ne­vyk­dy­da­mas Ta­ry­bos pa­ve­di­mo, ga­li­mai su­laužė prie­saiką, iš­nag­rinė­ti. Ko­mi­si­jai va­do­vau­ti pa­skir­ta „Vie­nin­gos Plungės“ frak­ci­jos se­niūnė Vi­da Bon­daus­kienė.
Nuo­monės dėl vie­šu­mo iš­sis­kyrė
Tik pra­dėju­si sa­vo darbą ko­mi­si­ja iš­kart nu­sprendė, kad su ty­ri­mu su­si­ję as­me­nys bus ap­klau­sia­mi už­da­ruo­se po­sėdžiuo­se, nors to­kiu spren­di­mu bu­vo pa­ten­kin­ti ne vi­si ko­mi­si­jos na­riai.
Li­be­ra­las To­mas Rau­dys pri­minė, jog ko­mi­si­jos nuo­sta­tuo­se api­brėžti tik trys at­ve­jai, kuo­met ga­li­ma reng­ti už­da­rus po­sėdžius: kai nag­rinė­ja­mi su vals­tybės, tar­ny­bos ar ko­mer­ci­ne pa­slap­ti­mi su­si­ję fak­tai. Pa­sak jo, ka­dan­gi su­pla­nuo­tos ap­klau­sos ne­bus su­si­ju­sios nė su vie­na iš minėtųjų pa­slap­čių, už­da­riems po­sėdžiams nėra pa­grin­do. Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad to­kią tvarką pa­tvir­ti­no Ta­ry­ba, ir ko­mi­si­ja pri­va­lo jos lai­ky­tis.
Vis dėlto did­žio­ji da­lis ko­mi­si­jos na­rių pa­si­sakė už už­da­rus po­sėdžius, nes, pa­sak V. Bon­daus­kienės, ap­klau­siamų as­menų pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mas ga­li pa­kenk­ti to­li­mes­niam ko­mi­si­jos dar­bui ir pa­da­ry­ti žalą pa­tiems ap­klau­sia­miems as­me­nims.
Ši­tos nuo­sta­tos lai­ky­ta­si ir per ki­tus po­sėdžius – tiek A. Vir­ši­las, tiek Pro­to­ko­lo sky­riaus spe­cia­listė, me­ro sek­re­torė Mar­ty­na Pie­ku­vienė, tiek Bendrųjų rei­kalų sky­riaus vedė­ja Lai­ma Ru­sienė ap­klaus­ti už­da­ruo­se po­sėdžiuo­se.
Me­ro ap­klaus­ti ne­pa­vy­ko
Ko­vo 29-osios po­sėdy­je tikė­ta­si ap­klaus­ti ir A. Kli­šonį, ta­čiau duo­ti paaiš­ki­ni­mus jis su­ti­ko tik ta­da, kai bus už­tik­rin­tas šios ap­klau­sos vie­šu­mas. Si­tua­ci­ja pa­si­kar­to­jo ir ba­land­žio 7-ąją, tik šįkart siek­ti vie­šu­mo A. Kli­šo­nis nu­tarė sa­vais būdais – pa­leis­da­mas tie­sio­ginę po­sėdžio trans­lia­ciją sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Tie­sa, įsi­jungę ją žiū­ro­vai galė­jo girdė­ti tik tai, ką sa­ko A. Kli­šo­nis.
„Aš no­riu teikt sa­vo paaiš­ki­ni­mus at­vi­ra­me po­sėdy­je, kad vi­si ma­tytų ir girdėtų, kuo esu kal­ti­na­mas ir ko­kie ma­no at­sa­ky­mai. Tik­rai ger­biu kiek­vieną teisėtą ko­mi­si­jos spren­dimą, bet šiuo at­ve­ju spren­di­mas da­ry­ti už­darą po­sėdį nėra teisė­tas. Ir tai nėra po­li­ti­ka­vi­mas, 
o tik ele­men­ta­rus per­skai­ty­mas nuo­statų, pa­gal ku­riuos jūs pri­va­lo­te dirb­ti“, – kalbė­jo me­ras. Ir dar kartą pa­kar­tojęs, kad į klau­si­mus at­sa­kys tik vie­šai, trans­lia­ciją nu­traukė.
Po šio po­sėdžio „Že­mai­čio“ pa­klaus­tas, kodėl, jo nuo­mo­ne, ko­mi­si­ja ši­taip at­kak­liai lai­ko­si sa­vo spren­di­mo kol kas ne­vie­šin­ti ap­klausų (ža­da­ma visą in­for­ma­ciją pa­vie­šin­ti po to, kai ko­mi­si­ja baigs sa­vo darbą ir pa­teiks iš­va­das), A. Kli­šo­nis sakė ta­me įžvel­gian­tis tik vieną mo­tyvą. „Sie­kia­ma nu­slėpti nuo vi­suo­menės, kad vi­si man mes­ti kal­ti­ni­mai yra siū­ti bal­tais siū­lais. Kitų mo­tyvų aš ne­ga­liu įžiūrė­ti“, – teigė jis.
Skun­dai Eti­kos ko­mi­si­jai ir teis­mams
Ko­vo 19 d. ko­mi­si­jos po­sėdy­je ap­tar­tas A. Kli­šo­nio pra­šy­mas, kad nu­si­ša­lintų 5 ko­mi­si­jos na­riai (V. Bon­daus­kienė, Ri­mas Du­žins­kas, Vai­do­tas Skie­rus, Ado­mas Za­muls­kis ir Jo­nas Mockū­nas), ka­dan­gi jie pa­si­rašė minėtąjį gruod­žio 22 d. spren­dimą pra­dėti jo ap­kal­tos pro­cedū­ras, tad dirb­da­mi šio­je ko­mi­si­jo­je, ti­rian­čio­je ta­me tei­ki­me išdės­ty­tus fak­tus, yra ša­liš­ki ir suin­te­re­suo­ti pa­teik­ti jam ne­pa­lan­kias iš­va­das.
Vis dėlto, ne­si­leis­da­mi į kal­bas, vi­si pen­ki na­riai pa­si­sakė nuo ko­mi­si­jos dar­bo ne­nu­si­ša­lin­sian­tys. Dėl to­kio jų spren­dimą A. Kli­šo­nis kreipė­si į Eti­kos ko­mi­siją ir pa­ra­gi­no pirmąją ko­mi­siją, va­do­vau­jamą V. Bon­daus­kienės, kol kas su­stab­dy­ti sa­vo darbą, kol iš­va­das pa­teiks Eti­kos ko­mi­si­ja, ta­čiau ir vėl ne­bu­vo iš­girs­tas.
Ne­pa­lan­kiai į A. Kli­šo­nio skun­dus pa­žiūrė­jo ir teis­mai – Re­gionų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis bei Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis, į ku­riuos jis kreipė­si pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos spren­dimą su­da­ry­ti ko­mi­siją jam pa­reikš­tiems kal­ti­ni­mams nag­rinė­ti ir pri­pa­žin­ti, kad jo įga­lio­jimų ne­te­ki­mo pro­cedū­ra yra pra­dėta ne­teisė­tai, dėl to da­ro­ma ža­la jo re­pu­ta­ci­jai.
Vis dėlto tiek vie­nas, tiek ki­tas teis­mai A. Kli­šo­nio skun­dus at­metė. Re­gionų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Klaipė­dos rūmų teisė­jas Re­mi­gi­jus Ar­mi­nas sa­vo spren­dimą mo­ty­va­vo tuo, kad minė­to­ji ko­mi­si­ja dar ne­pa­teikė sa­vo iš­vadų, tad ir nag­rinė­ti, ko­kią žalą me­ro re­pu­ta­ci­jai pa­da­rys ar ne­pa­da­rys šios iš­va­dos, kol kas nėra ga­li­mybės ir pa­grin­do. Pa­na­šiais mo­ty­vais sa­vo at­si­sa­kymą nag­rinė­ti A. Kli­šo­nio skundą grindė ir Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas. Be­je, pa­sta­ro­jo spren­di­mas – ne­skund­žia­mas.