Nauji metai – nauja kaina

Redakcijos nuotr.
Esa­me įpra­tę, kad su me­tais tiek pre­kės, tiek pa­slau­gos vis brangs­ta. To ti­kė­jo­mės ir iš­gir­dę, kad nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 d. Plun­gė­je kei­sis ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įkai­niai. Ta­čiau UAB „Plun­gės van­de­nys“ ge­ro­kai vi­sus nu­ste­bi­no, pra­ne­šu­si, kad įkai­niai ne di­dės, bet ma­žės.
Kainų lentelė

Nors ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ba­zi­nes kai­nas tvir­ti­na Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (VERT), Ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mas taip pat rei­ka­lin­gas ar bent pa­gei­dau­ti­nas. To­dėl spren­di­mą dėl įkai­nių kei­ti­mo šią sa­vai­tę svars­tė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų na­riai.

UAB „Plun­gės van­de­nys“ pa­ren­gė ir ko­mi­te­tų na­riams pa­tei­kė svars­ty­ti ga­na su­dė­tin­gą len­te­lę, ku­rio­je iš­ski­ria­mos vi­sos ba­zi­nės kai­nos de­da­mo­sios ir pa­ro­do­ma, kaip kei­sis kiek­vie­na jų.

Įmo­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja fi­nan­sams Re­na­ta Šle­ko­nie­nė aiš­ki­no, kad dėl pa­di­dė­ju­sios rea­li­za­ci­jos (tai reiš­kia, kad pra­plė­tus van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lus prie jų pri­si­jun­gė dau­giau abo­ne­men­tų) ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įkai­niai ma­žės, bet brangs ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ra. Vis­ką su­dė­jus, bend­ras įkai­nis bus apie 17,3 pro­cen­to ma­žes­nis. Toks bus tvir­ti­na­mas tre­jiems me­tams.

At­si­ras ir nau­jas mo­kes­tis – pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų abo­nen­tams, per­kan­tiems pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gas. Tie­sa, šis mo­kes­tis ak­tua­lus tik įstai­goms ir įmo­nėms. Pri­va­tiems as­me­nims už pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą mo­kė­ti ne­rei­kės.

Ma­ty­da­mi, kad iš pa­teik­tos len­te­lės nie­kaip nei­na su­pras­ti, kiek nuo sau­sio mo­kė­si­me už ge­ria­mą­jį van­de­nį ir nuo­te­kų tvar­ky­mą, ko­mi­te­to na­riai pa­pra­šė įvar­din­ti konk­re­čius skai­čius. Ta­da ir nu­skam­bė­jo ma­žy­tis BET, ku­ris daž­niau­siai ap­tem­do bet ko­kią džiu­gią ži­nią.

Paaiš­kė­jo, kad pi­gi­mą pa­jus tik tie abo­ne­men­tai, ku­rie per mė­ne­sį su­nau­do­ja dau­giau nei ku­bą van­dens. O su­nau­do­jan­tys tik ku­bą ar ma­žiau, už jį tu­rės mo­kė­ti ne­tgi bran­giau.

Kad ir kaip bū­tų keis­ta, pa­si­ro­do, to­kių tau­pan­čių­jų van­de­nį yra. Vis dėl­to, kaip sa­kė R. Šle­ko­nie­nė, vie­nas Plun­gės dau­gia­bu­čio na­mo bu­tas per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai iš­lei­džia 2–3 ku­bus van­dens.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.