Naujoji trasa sujungė šildymo sistemas, bet nesuvienijo oponentų

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Me­rui at­si­sa­kius per­kirp­ti jun­gia­mo­sios tra­sos už­baig­tu­ves žy­min­čią juos­telę, ša­lia M. Cha­ri­to­no­vos sto­jo Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas (kairė­je) ir Ta­ry­bos na­rys, Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Za­muls­kis
Tre­čia­dienį prie­špiet sim­bo­linės juos­telės per­kir­pi­mu pa­žymė­tas Plungės mies­tui svar­bus įvy­kis – nau­jos tra­sos, į vieną sis­temą su­jun­gu­sios Lentpjūvės ir V. Ma­čer­nio gat­vių ka­ti­li­nes, – įren­gi­mo už­baig­tuvės. Kaip per ne­di­delę ce­re­mo­niją, su­rengtą ant til­to Pa­lankės gatvė­je, pa­si­džiaugė Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va, tik pra­dėju­si veik­ti nau­jo­ji tra­sa jau at­nešė po­ky­čių – karš­to van­dens ne­be­rei­kia pirk­ti iš tel­šiš­kio vers­li­nin­ko val­do­mos
UAB „Plungės bioe­ner­gi­ja“: tiek, kiek jo rei­kia vi­sam mies­tui, pa­ga­mi­na Lentpjūvės gatvė­je vei­kian­ti bio­ku­ro ka­ti­linė.
Vis tik šiais po­ky­čiais džiau­gia­si ne vi­si – ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vavęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, nuo pat pra­džių ne­pri­taręs šiam pro­jek­tui, dar kartą pa­kar­to­jo ma­nan­tis, kad 1,4 mln. eurų iš­mes­ti kaip į balą, mat žiemą Plungės ši­lu­mos tink­lai vis tiek turės pirk­ti ši­lumą iš pri­va­ti­nin­ko.


Jau at­nešė po­ky­čių

Į minėtąją vietą – ant til­to virš Pa­lankės gatvės tven­ki­nių – vi­si, vie­naip ar ki­taip pri­si­dėję prie jun­gia­mo­sios tra­sos pro­jek­to, su­kvies­ti ne at­si­tik­ti­nai. Būtent to­je vie­to­je nau­jo­ji tra­sa, ku­rios vie­na pusė pra­dėta ties­ti nuo mies­to cent­ro, ki­ta – nuo A. Ju­cio gatvės kvar­ta­lo, ir su­si­jungė.

Kaip sakė M. Cha­ri­to­no­va, jun­gia­mo­ji tra­sa pirmą kartą ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se pa­minė­ta dar 2012 me­tais. Plungės mies­to ši­lu­mos ūkio spe­cia­lia­ja­me pla­ne bu­vo įvar­din­ta, kad būtų tiks­lin­ga su­jung­ti dvi at­ski­ras mies­to šil­dy­mo sis­te­mas. Pri­reikė net 10-ies metų, kad šie į po­pie­rių gulę pla­nai virstų rea­ly­be.

„Šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas bu­vo ga­na su­dėtin­gas. Star­ta­vom per pan­de­miją, kai bu­vo su­trikęs sta­ty­bi­nių med­žiagų tie­ki­mas, po to pra­si­dėjo ka­ras Uk­rai­no­je – vėl krizė. Bet šian­dien ga­lim džiaug­tis re­zul­ta­tais“, – kalbė­jo M. Cha­ri­to­no­va.

Nau­jo­ji tra­sa at­si­ėjo 1,4 mln. eurų. Pa­sak Plungės ši­lu­mos tinklų di­rek­torės, tai iš­ties la­bai di­delė su­ma, bet jau da­bar aiš­ku, kad ši in­ves­ti­ci­ja at­si­pirks ne per 5-erius me­tus, kaip skai­čiuo­ta anks­čiau, o per 1,5 metų. Spe­cia­listų at­lik­ta ana­lizė ro­do, kad šis pro­jek­tas per me­tus leis at­si­sa­ky­ti 14-os tūkst. me­ga­vatų gam­ti­nių dujų, da­bar kai­nuo­jan­čių ke­tu­ris kar­tus bran­giau nei bio­ku­ras. Dėl to per me­tus bus su­tau­po­ma apie 980 tūkst. eurų, o ši­lu­mos ki­lo­vat­va­landės kai­na mažės 1,89–2,17 cen­to.

„Bet čia dar ne vis­kas. Ši sa­vaitė yra la­bai įdo­mi, nes nuo pir­ma­die­nio Plungės mies­te pirmą kartą vei­kia vie­nin­telė Lentpjūvės gatvės ka­ti­linė ir ji ruo­šia karštą van­denį vi­sam mies­tui. Dar tik tre­čia die­na, V. Ma­čer­nio gatvės ka­ti­linės dar­buo­to­jai su­trikę, bet pri­pras“, – juokė­si M. Cha­ri­to­no­va.

Pa­sak jos, di­delę staig­meną pa­teikė ir ant­ra­dienį įvykęs auk­cio­nas karš­to van­dens ga­my­bai bir­že­lio mėnesį. Minė­to­ji „Plungės bioe­ner­gi­ja“ ja­me pa­si­ūlė 4,01 cen­to už ki­lo­vat­va­landę kainą, ta­čiau ne­su­gebė­jo nu­kon­ku­ruo­ti Plungės ši­lu­mos tinklų pa­si­ūly­tos kai­nos – 3,25 cen­to. „Kon­ku­ren­ci­ja su­veikė, nes įpras­tai jie nu­si­mes­da­vo 0,10 cen­to nuo mūsų pa­ly­gi­na­mo­sios kai­nos, o šį kartą nu­metė 0,15 cen­to ir vis tiek ne­įveikė mūsų kai­nos. Mes laimė­jo­me, vien bir­že­liui su­tau­py­da­mi 11 880 eurų“, – kalbė­jo di­rek­torė.


Nep­riėmė do­va­nos

M. Cha­ri­to­no­va dėko­jo Plungės ši­lu­mos tinklų ko­lek­ty­vui bei val­dy­bai už su­si­tel­kimą ir darnų darbą. Ats­ki­ra pa­dėka bu­vo skir­ta ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bai, pri­ta­ru­siai jun­gia­mo­sios tra­sos pro­jek­tui. Ta­ry­bos va­do­vui – me­rui A. Kli­šo­niui – ji įteikė plun­giškės me­ni­ninkės Al­do­nos Rui­bienės pa­veikslą.

Ir nors do­vaną A. Kli­šo­nis pri­ėmė, ta­čiau il­gai jos sa­vo ran­ko­se ne­laikė. „No­riu pa­sa­ky­ti, kad aš ne­pri­ta­riau šiam pro­jek­tui ir da­bar ma­nau, kad jis yra per bran­gus ir nee­fek­ty­vus. Todėl per­duo­siu šią do­vaną tam žmo­gui, ku­ris pri­tarė jam ir ku­riam, ko ge­ro, teks to­lesnė at­sa­ko­mybė“, – pra­kal­bo A. Kli­šo­nis ir įteikė gautąjį pa­veikslą Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Ado­mui Za­muls­kiui.

Šis nei do­va­nos, nei pa­minė­tos at­sa­ko­mybės ne­si­kratė. Prie­šin­gai – sakė jun­gia­mo­sios tra­sos pro­jektą iš­ties pa­laikęs vi­su 100-u pro­centų ir ti­kin­tis, kad atei­nan­tys pen­ke­ri me­tai pa­ro­dys, jog tai bu­vo tei­sin­gas spren­di­mas. „Ta­da galė­sim sėst prie sta­lo ir vėl dis­ku­tuot, o da­bar no­riu ma­žiau po­li­ti­kos, o tie­siog pa­si­džiaug­ti šiuo dar­bu“, – kalbė­jo A. Za­muls­kis.

Ki­ta M. Cha­ri­to­no­vos pa­dėka ir minė­to­sios dai­li­ninkės pa­veiks­las bu­vo skir­ti Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui. Jis pa­ts pri­si­minė, kad tik pra­dėjęs va­do­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai per­žiūrė­jo ši­lu­mos ūkio spe­cialųjį planą, pa­tvir­tintą 2012 me­tais, ir nu­ste­bo, kad per tiek metų dėl jun­gia­mo­sios tra­sos nė kiek ne­pa­sistūmė­ta į prie­kį. „Dėl tu­ne­lio su­si­vie­ni­jo vi­sa tiek vie­tos, tiek res­pub­li­kinė vald­žia, po­li­ti­kai, ir jis bu­vo įreng­tas. Šiai tra­sai taip pat bu­vo rei­ka­lin­gas po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas“, – pa­stebė­jo di­rek­to­rius.