Naujųjų nakties dovana

Tel­šių li­go­ninės nuo­trau­ka
Praė­jusį sa­vait­galį Tel­šių li­go­ninės Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius pa­si­džiaugė pir­muo­ju šiais me­tais nau­ja­gi­miu – plun­giš­kiu Ro­ku Ta­lu­čiu
Plun­giš­kiai Hen­ri­ka ir Mo­des­tas Ta­lu­čiai šei­mos pa­gausė­ji­mo turė­jo su­lauk­ti gruod­žio 29-ąją – to­kią datą pro­gno­za­vo me­di­kai. Ta­čiau ma­žy­lis pa­si­rin­ko į šį pa­saulį atei­ti ne šiaip ko­kią ei­linę, o nau­ja­metę naktį. Tad su­si­pa­žin­ki­te su pir­muo­ju šiais me­tais gi­mu­siu plun­giš­kiu – Ro­ku Ta­lu­čiu.

„Pa­žiūrė­jo­me fe­jer­ver­kus ir neu­žil­go iš­va­žia­vom“, – taip apie lem­tingąją naktį, pra­si­dėju­sią dar na­mie, šei­mos ap­sup­ty, ir pa­si­bai­gu­sią gim­dy­mo pa­la­to­je „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo H. Ta­lu­tienė.
Mo­te­ris at­skleidė, kad nors gim­dy­mo da­ta bu­vo nu­ma­ty­ta gruod­žio 29-ąją, jos šir­dis jautė, jog sūne­lio gi­mi­mo teks pa­lauk­ti dar dieną kitą. Taip ir įvy­ko – li­ki­mas taip su­dėlio­jo, kad šei­ma se­nie­siems me­tams nuei­nant ir nau­jie­siems be­si­beld­žiant į du­ris su­laukė bran­giau­sios do­va­nos, apie ko­kią tik galė­jo sva­jo­ti. Plun­giš­kis Ro­kas gimė Tel­šių li­go­ninė­je, auš­tant sau­sio 1-osios ry­tui, 5.30 va­landą.
Mo­te­ris pa­si­džiaugė, kad pa­ts gim­dy­mas bu­vo sklan­dus ir grei­tas. Ma­žy­lis gimė 54-ių cen­ti­metrų ūgio ir 3,6 ki­log­ra­mo svo­rio.
„Džiau­giamės, kad bu­vo­me iš­kart nu­sprendę vyk­ti į Tel­šių li­go­ninę, kur per­so­na­las – tik­rai nuo­sta­bus, kur la­bai ra­mu, gra­žu, jau­ku. Tą naktį bu­vau vie­nin­telė gim­dyvė, kiek ži­nau, ir po manęs kurį laiką ne­bu­vo gim­dan­čių. Ži­no­ma, ko­vi­das yra tru­putį pa­keitęs si­tua­ciją, pa­ša­li­niai lan­ky­ti ne­ga­li, bet vy­ras galė­jo da­ly­vau­ti gim­dy­me – dėl to net klau­simų ne­ki­lo. Tik mums at­vy­kus iš­kart bu­vo at­lik­ti CO­VID-19 tes­tai. Po gim­dy­mo ga­vo­me šei­my­ninę pa­latą, kur ga­li­me su vy­ru džiaug­tis pir­mo­sio­mis sūnaus die­no­mis“, – pa­sa­ko­jo H. Ta­lu­tienė.
Pa­sak mo­ters, ir tos ke­lios li­go­ninė­je pra­leis­tos die­nos bu­vu­sios la­bai ra­mios. Sūne­lis mėga­vo­si tėve­lių ar­tu­ma ir ma­mos pie­nu. O va­kar jau ruošė­si ke­lio­nei na­mo, pas jo ne­kant­riai lau­ku­sią se­sutę Ka­milę ir ki­tus šei­mi­nykš­čius.