„Ne ministras turi spręsti, kurį žvyrkelį asfaltuoti“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Mi­nist­ras M. Skuo­dis vi­zi­to Plungė­je me­tu ne­slėpė, kad dau­giau nei treč­da­lis vals­ty­binės reikšmės ke­lių ir gat­vių yra pra­stos būklės, ta­čiau sakė ti­kin­tis, kad per ke­le­rius me­tus si­tua­ci­ja gerės
Penk­ta­dienį Rie­ta­ve ir Plungė­je viešėjęs su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis bu­vo pa­kvies­tas ne tik ap­žiūrė­ti šio­se dvie­jo­se sa­vi­val­dybė­se re­mon­tuo­ja­mus ir fi­nan­sa­vi­mo dar lau­kian­čius ke­lius bei gat­ves, bet ir da­ly­vau­ti Plungės pra­mo­ni­ninkų sąjungos su­reng­to­je ap­skri­to sta­lo dis­ku­si­jo­je „Judėk lais­vai ir sau­giai“ My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se. Čia kalbė­ta apie lau­kia­mus po­ky­čius skirs­tant lėšas ke­liams re­mon­tuo­ti. Sa­vi­val­dybėms ža­da­ma ne tik dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo sprend­žiant, kam skir­ti fi­nan­sa­vimą, bet ir di­des­ni lėšų srau­tai, mai­nais iš jų pra­šant tik vie­no – daugiau skaid­ru­mo ir aiš­ku­mo.Pir­mie­ji vi­zi­tai – Kau­ne, Rie­ta­ve ir Plungė­je

Praė­ju­sią sa­vaitę Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pa­skelbė pra­de­dan­ti vi­zi­tus po Lie­tu­vos re­gio­nus, kur su­si­tiks su visų miestų me­rais. Pir­mie­ji to­kių su­si­ti­kimų su­reng­ti pra­ėjusį penk­ta­dienį Kau­ne, ten vi­ce­mi­nistrė Agnė Vai­ciu­ke­vi­čiūtė bend­ra­vo su Kau­no, Kėdai­nių, Jo­na­vos, Kai­šia­do­rių, Prienų ir Birš­to­no miestų bei ra­jonų me­rais ir jų at­sto­vais.
Na, o plun­giš­kiams bei rie­ta­viš­kiams pa­si­sekė la­biau – tądien šio­se sa­vi­val­dybė­se su­lauk­ta pa­čio mi­nist­ro D. Skuod­žio bei jį lydė­ju­sių vi­ce­mi­nist­ro Ju­liaus Skač­kaus­ko, pa­tarė­jo Min­dau­go Tar­naus­ko, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) va­do­vo Re­mi­gi­jaus Lip­ke­vi­čiaus, taip pat Sei­mo eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ka­zio Star­ke­vi­čiaus, Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos ir Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio.
Nau­do­da­mo­sis pro­ga, abi sa­vi­val­dybės sve­čiams skubė­jo pa­ro­dy­ti pir­miau­sia tuos ke­lius, ku­rie yra mi­nis­te­ri­jai pa­vald­žios LAKD ži­nio­je, ir nuo jos spren­dimų  pri­klau­sys, ka­da šie ob­jek­tai su­lauks lėšų re­mon­tui. Plungė­je  vie­na to­kių gat­vių – Sto­ties, tad stab­telė­ta jo­je. Mi­nist­ras taip pat pa­kvies­tas ap­si­lan­ky­ti dve­jo­se stam­biau­sio­se mies­to įmonė­se – „Vi­čiūnų“ grupės komp­lek­se bei UAB „Litsp­rin­gas“. Šios įmonės pla­nuo­ja sa­vo plėtrą, tad jų va­do­vai pra­šė sve­čių skir­ti dau­giau dėme­sio su­si­sie­ki­mo inf­rast­ruktū­rai, nuo ku­rios ne­ma­ža da­li­mi ir pri­klau­so vers­lo sėkmė.
Prie su­si­ti­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dėju­siems Plungės pra­mo­ni­nin­kams bei Sa­vi­val­dybės va­do­vams rūpėjo iš­girs­ti, ar yra ko­kių nau­jienų dėl su­stab­dy­to ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Plungė–Šateikiai re­konst­ruk­ci­jos to­li­mes­nio li­ki­mo. Pa­lietęs šią temą M. Skuo­dis kalbė­jo, kad ver­tin­da­mi ga­li­mas ri­zi­kas Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai kol kas ste­bi geo­po­li­tinę si­tua­ciją. At­siž­vel­giant į tai, kaip ru­tu­lio­sis to­li­mes­ni san­ty­kiai su kai­my­ni­ne Bal­ta­ru­si­ja ir kaip nuo to pri­klau­sys per Lie­tuvą ga­be­namų šios ša­lies kro­vi­nių kie­kiai, ir bus sprend­žia­ma, tęsti pra­dėtus dar­bus ar ne.


Ža­damų po­ky­čių – ne vie­nas ir ne du

„Prad­žioj – tie­siai švie­siai kur mes esam su ke­liais. 38 pro­cen­tai vals­ty­bi­nių ke­lių nea­ti­tin­ka nu­sta­tytų ko­kybės kri­te­rijų. Per visą Lie­tuvą tu­rim 73 til­tus ir via­du­kus, ku­rie taip pat nea­ti­tin­ka ko­kybės rei­ka­la­vimų, ša­lia to – daug stra­te­gi­nių ob­jektų, ku­riuos tu­rim pa­baig­ti“, – taip dis­ku­si­jos M. Ogins­kio rūmuo­se pra­džio­je esamą si­tua­ciją trum­pai api­būdi­no M. Skuo­dis.
Pa­sak jo, gruod­žio pra­džio­je mi­nis­te­ri­ja pri­sta­tys stra­te­giją ir sau iš­si­kel­tus tiks­lus, ku­rių pla­nuo­ja pa­siek­ti iki 2025-ųjų. Vie­nas iš planų – per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus nuo da­bar­ti­nių 27-ių pro­centų iki 20-ies, o ga­liau­siai – ir iki 18-os pro­c. su­ma­žin­ti žvyr­ke­lių. Taip pat bus sie­kia­ma, kad iki 2024 metų gy­ven­vietė­se ne­be­liktų vals­ty­binės reikšmės ke­lių su žvy­ro dan­ga (ten, kur per par­ą pra­va­žiuo­ja bent 50 au­to­mo­bi­lių).
Na, o dau­giau­siai po­ky­čių ža­da­ma ke­lių ir gat­vių re­mon­to fi­nan­sa­vi­mo tvar­ko­je. Esą šiuo me­tu Sei­mo ko­mi­te­tai svars­to Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­ruoš­tus ke­lių fi­nan­sa­vi­mo per­tvar­kos pa­si­ūly­mus.
„Ma­ty­sim, kas bus, bet tiks­lai yra trys pa­grin­di­niai, ku­riuos nu­si­statėm po di­de­lių kon­sul­ta­cijų su sa­vi­val­dybėm. Pir­masis – skaid­ru­mas, tiek vals­tybės, tiek sa­vi­val­dybės lyg­me­niu. Ant­ra­sis – kad fi­nan­sa­vi­mas būtų ski­ria­mas ne­be vie­niems, bet ke­liems me­tams į prie­kį. Tai leistų sa­vi­val­dybėms lais­viau pla­nuo­ti di­des­nius dar­bus, vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus. Na, ir tre­čia­sis sie­kis – kad ši nau­jo­ji fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka būtų la­biau orien­tuo­ta į sa­vi­valdą. Nes ne mi­nist­ras tu­ri spręsti, kurį žvyr­kelį as­fal­tuo­ti“, – kalbė­jo M. Skuo­dis.


„Aš sa­kau: duo­dam iš­kart di­desnę lėšų dalį“

Pa­sak mi­nist­ro, da­bar sa­vi­val­dybės tu­ri da­ly­vau­ti ke­lio­se pro­gra­mo­se, be­si­var­žy­da­mos dėl lėšų. „Aš sa­kau: duo­dam iš­kart di­desnę lėšų dalį sa­vi­val­dybėms, duo­dam dau­giau laisvės spręsti, galbūt su­ma­ži­nam tam tik­rus kri­te­ri­jus, ką fi­nan­suo­ti. Vie­nin­te­lis pra­šy­mas sa­vi­val­dybėms – turė­ti ofi­cia­liai pa­tvir­tintą tvarką, pa­gal ku­rią pa­si­ren­ka­mi ob­jek­tai, ir bent 3-ejų metų eigą, ku­rie ob­jek­tai tvar­ko­mi, kad gy­ven­to­jams ne­kiltų klau­simų, kodėl re­mon­tuo­ja­mas tas ke­liu­kas, o ne ki­tas.“
M. Skuo­dis sakė nea­be­jo­jan­tis, kad to­kia nau­ja tvar­ka leistų pa­di­din­ti fi­nan­sa­vimą vie­tinės reikšmės ke­liams ir gatvėms. Ir įvar­di­no, kad an­tai Rie­ta­vas jau pir­mai­siais me­tais, per­ėjus prie nau­jos ke­lių re­mon­to fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos, turėtų gau­ti 150-čia tūkst. eurų, Plungė – net 600-ais  tūkst. eurų dau­giau. Ir šios su­mos esą galėtų kas­met sta­bi­liai didė­ti.
Dėko­da­mas už vi­zitą ir pa­ro­dytą dėmesį, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sakė, kad to­kie pokyčiai būtų svei­kin­ti­ni, bei pa­brėžė, jog Plungė tam jau yra pa­si­ruo­šu­si – tu­ri pa­si­ren­gu­si ir pa­tvir­ti­nu­si re­mon­tuo­tinų ke­lių ir gat­vių prio­ri­te­to eilę.