Neapsisprendžia: izoliuotis vėl leidžiama namuose

Unsplash
Grįžtan­čiųjų iš už­sie­nio pri­ėmi­mo tvar­ka nuo­lat kin­ta. Da­bar nu­spręsta vi­sus tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir pa­leis­ti na­mo
Pirmadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paskelbė žinią – nuo šiol visi parvykstantieji iš užsienio šalių dviem savaitėms bus privalomai izoliuojami. Rūpintis šių žmonių apgyvendinimu bei maitinimu pavesta savivaldybėms. „Žemaitis“ domėjosi, kaip įgyvendinti šį naują nurodymą, sukėlusį daug sumaišties, ėmėsi Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių administracijos. Tiesa, vakar, po trijų dienų chaoso, šis sprendimas buvo atšauktas, ir parvykstantiesiems vėl leista izoliuotis namuose, jei tam jie turi tinkamas sąlygas.

„Šiuo me­tu kaip tik esu pa­ke­liui į Vil­nių. Tu­riu par­vež­ti tris mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jus“, – tre­čia­dienį prie­špiet sakė te­le­fo­nu kal­bin­tas Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Nu­sis­tebė­jus, kad tuo ten­ka rūpin­tis pa­čiam me­rui, jis sakė, kad šio­mis die­no­mis pe­čius ten­ka su­rem­ti ir ran­ko­ves pa­si­rai­to­ti vi­siems.

„Vie­nas sa­va­no­ris va­kar par­vežė ke­lis žmo­nes iš Pa­lan­gos oro uos­to. Taip pat tu­rim vieną žmogų, ku­ris kas tre­čią dieną ve­ža dar­buo­to­jus į mo­bilųjį pa­tik­ros punktą Tel­šiuo­se ir par­ve­ža po budė­ji­mo. Ten­ka įsit­rauk­ti vi­siems, kar­tais ir man pa­čiam im­tis to­kių darbų“, – kalbė­jo A. Kli­šo­nis.

Tre­čia­dienį Sa­vi­val­dybė jau bu­vo ap­gy­ven­di­nu­si per 20 as­menų, grįžu­sių iš už­sie­nio. Dau­gu­ma jų į Sa­vi­val­dybę kreipė­si pa­tys, mat iki pir­ma­die­nio nak­ties sa­vii­zo­lia­ci­ja dar ne­bu­vo pri­va­lo­mai or­ga­ni­zuo­ja­ma vi­siems grįžtan­tie­siems.

Pa­sak me­ro, da­lis šių ir nau­jai par­ve­žamų žmo­nių ap­gy­ven­di­na­mi Alsėd­žių gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je, ki­ta da­lis – „Odos“ poil­sinė­je Pap­la­telės kai­me. Ten nu­ma­ty­ti ir ke­li di­des­ni kam­ba­riai, jei bus grįžtan­čiųjų su vai­kais.

„Kol kas ne­tu­rim jo­kių nu­si­skun­dimų iš pa­čių izo­liuotų as­menų. Ne­bu­vo pro­blemų dėl re­ži­mo lai­ky­mo­si ar kaž­ko­kio blaš­ky­mo­si. Prie­šin­gai, žmonės dėkin­gi, kad su­tei­kiam to­kias sąly­gas, rūpi­namės jų mai­ti­ni­mu. Kai pa­ma­čiau, kas de­da­si vieš­bu­čiuo­se Vil­niu­je, kur va­kar su­vež­ti vi­si par­skri­du­sie­ji ir ap­nak­vin­din­ti po ke­lis, ir kad kai ku­rios sa­vi­val­dybės pa­ruošė pa­tal­pas, kur bend­ri sa­ni­ta­ri­niai maz­gai... Mūsų sąly­gos iš tikrųjų ge­resnės. Kol kas tu­ri­me ga­li­my­bes žmo­nes ap­gy­ven­dinti po vieną.“

Ketvirtadienį pranešta, kad Savivaldybė sudarė sutartį su dar vienais poilsio namais, kur  taip pat bus apgyvendinami parvykusieji.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas tre­čia­dienį „Že­mai­čiui“ sakė nie­kaip ne­ga­lin­tis su­si­siek­ti su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, kad šios pa­tvir­tintų, kiek sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų šiuo me­tu yra ap­gy­ven­din­ti Vil­niaus, Kau­no ir Klaipė­dos vieš­bu­čiuo­se.

„Bet pa­tys esa­me už­mezgę kon­taktą su dviem par­skri­du­siais as­me­nims. Va­žiuo­si­me į Vil­nių jų par­si­vež­ti. Tu­ri­me pa­rengę pa­tal­pas ap­gy­ven­din­ti – su­darėm su­tartį su pri­va­čia įmo­ne, val­dan­čia sve­čių na­mus. Kas mokės už tai? Aiš­ku, kad Sa­vi­val­dybė. Tie­sa, Vy­riau­sybė žadė­jo, kad vi­sos pa­tir­tos iš­lai­dos bus kom­pen­suo­tos. Ma­ty­sim, ar taip ir bus“, – svarstė V. Di­čiū­nas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad naujų ko­ro­na­vi­ru­so at­vejų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je neuž­fik­suo­ta. O šia li­ga už­sikrėtęs la­bar­diš­kis iki šiol gy­do­mas Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinė­je li­go­ninė­je – duo­menų, kad jo būklė būtų pa­blogė­ju­si, nėra (pa­ts vy­ras feis­bu­ke anks­čiau rašė, kad jau­čia­si ge­rai).

Ket­vir­ta­dienį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­keitė pri­vers­ti­nio ka­ran­ti­no grįžtan­tiems iš už­sie­nio tvarką – nuo šiol vi­si grįžtan­tie­ji iš už­sie­nio bus tik­ri­na­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir  pa­leid­žia­mi izo­liuo­tis į na­mus.

„Į Lie­tuvą grįžtan­tys žmonės, tu­rin­tys tam sąly­gas ir su­tin­kan­tys su ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais, galės izo­liuo­tis sa­vo pa­si­rink­to­se pa­tal­po­se. Tie, ku­rie ne­su­tiks pa­si­ra­šy­ti, jog lai­ky­sis izo­lia­vi­mo rei­ka­la­vimų, nėra Lie­tu­vos pi­lie­čiai ar ne­turės tin­kamų pa­talų, 14-os dienų izo­lia­ciją pra­leis sa­vi­val­dy­bių pa­reng­to­se pa­tal­po­se“, – pra­nešė mi­nis­te­ri­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.