Neradus kapviečių darbai tęsiami

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Kau­lus ati­da­vus iš­tir­ti, dar­bai Tel­šių gatvė­je tęsia­mi
Bir­že­liui be­si­bai­giant rašė­me, kad re­mon­tuo­jant Plungės mies­to Tel­šių gatvę ke­li­ninkų tech­ni­ka at­kasė, kaip spėta, žmo­gaus kaulų. Dėl to­kio ne­tikė­to ra­di­nio dar­bus to­je vie­to­je ku­riam lai­kui te­ko su­stab­dy­ti bei į sta­tyb­vietę kvies­ti ar­cheo­lo­gus. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, ką šiems pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti.

Archeologinius ty­ri­mus rastų kaulų vie­to­je, tarp Tel­šių gatvės 12-ojo ir 21-ojo namų, at­li­ko ke­lią re­mon­tuo­jan­čios UAB „Plungės lagū­na“ kvies­ti „Sta­tybų ar­cheo­lo­gi­ja“ spe­cia­lis­tai.
Kaip vėliau „Že­mai­čiui“ sakė šios įmonės ar­cheo­lo­gas Do­na­tas Zub­ric­kas, išž­val­gius te­ri­to­riją ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad to­je vie­to­je būta kap­vie­čių – 
ne­ras­ta nei karstų ar antkapių lie­kanų, nei kitų lai­do­ji­mo žy­mių.
Ka­dan­gi šis krau­pus ra­di­nys at­si­vėrė būtent to­je vie­to­je, kur po gatvės dan­ga eina van­den­tie­kio tra­sa, spėja­ma, kad kau­lai čia galė­jo pa­tek­ti kar­tu su atvežtu žvy­ru, kai bu­vo klo­ja­mi vamzd­žiai šiai tra­sai.
Iš­girdęs to­kias ar­cheo­logų iš­va­das Sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Gin­ta­ras Ra­mo­nas spėlio­jo, kad pa­lai­kai čia galė­jo būti at­vež­ti so­viet­me­čiu iš va­di­na­mo­sios žvyr­duobės mies­to pa­kraš­ty, Smil­tynės gatvė­je. Yra iš­likę liu­di­jimų, kad ka­ro me­tais slap­ta nuo ap­lin­ki­nių akių so­vie­tai ten už­kas­da­vo par­ti­zanų kūnus. Vėliau, ka­ro ne­ra­mu­mams pa­si­mir­šus, čia iš­kas­tas žvy­ras nau­do­tas mies­to gatvėms ties­ti ir re­mon­tuo­ti.
O koks Tel­šių gatvė­je rastų kaulų li­ki­mas? Ir ar ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­laikų am­žių?
Pa­sak D. Zub­ric­ko, kau­lai ati­duo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to Bio­me­di­ci­nos mokslų ka­ted­rai. Ši, at­li­ku­si ant­ro­po­lo­gi­nius ty­ri­mus, galės apie šį ra­dinį pa­sa­ky­ti dau­giau. O pa­bai­gus ty­ri­mus bus sprend­žia­ma, ką su kau­lais da­ry­ti to­liau – ati­duo­ti Sa­vi­val­dy­bei juos per­lai­do­ti ar pa­lik­ti moks­li­niams ty­rinė­ji­mams.
„Pap­ras­tai apie pa­laikų am­žių spėja­me iš kitų rastų kar­tu pa­lai­dotų daiktų, ta­čiau šiuo at­ve­ju ša­lia kaulų ar ap­link juos ne­pa­vy­ko nieko ras­ti. Tad ga­li­me tik spėlio­ti, kad pa­lai­kai ga­li būti da­tuo­ja­mi XIX a. pa­bai­ga ar XX a. pra­džia. Pa­na­šu, kad tai ne vie­no žmo­gaus kau­lai, bet dau­giau bus ga­li­ma pa­sa­ky­ti tik po ant­ro­po­li­gi­nių ty­rimų“, – pa­kar­to­jo ar­cheo­lo­gas.
Ati­da­vus kau­lus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kams ir ne­nus­ta­čius jo­kių pa­lai­do­ji­mo vie­tos žy­mių, „Plungės lagū­nai“ leis­ta be su­var­žymų tęsti gatvės re­mon­to dar­bus.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja