Nieko naujo: konkursas dar nesibaigė, bet visi žino laimėtoją

„Že­mai­čio“ nuo­trau­kos
Kal­ba­ma, kad G. Do­mar­ką ne­tru­kus pa­keis D. Jur­ku­vie­nė
Vie­tos spau­do­je jau ra­šy­ta, kad iš sa­vo pa­rei­gų pa­si­trau­kus bu­vu­siam Plun­gės mies­to se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui, pa­skelb­tas kon­kur­sas ir ieš­ko­ma ki­to as­mens va­do­vau­ti se­niū­ni­jai. Ir nors at­ran­ka dar neį­vy­ko, jau se­no­kai sklan­do gan­das, kad lai­mė­to­jas, tiks­liau – lai­mė­to­ja, jau ži­no­mas.

Į lais­vą mies­to se­niū­no kė­dę plun­giš­kiai „so­di­na“ bu­vu­sią Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kę, da­bar Užim­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­tui va­do­vau­jan­čią Dan­gi­ru­tę Jur­ku­vie­nę.

Kon­kur­sas se­niū­no pa­rei­goms užim­ti pa­skelb­tas lapk­ri­čio 21 die­ną. Prieš tai, kai dar tik reng­ti do­ku­men­tai šiam kon­kur­sui, ži­niask­lai­dos at­sto­vai per vie­ną iš spau­dos kon­fe­ren­ci­jų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no tei­ra­vo­si, ar jam ži­no­mos Plun­gė­je sklan­dan­čios kal­bos, kad G. Do­mar­ką pa­keis bū­tent D. Jur­ku­vie­nė.

Tą­kart M. Kau­nas at­sa­kė iš­girs­tan­tis vi­so­kių kal­bų, ta­čiau rim­tai į jas ne­žiū­rįs. Ir pri­dū­rė, jog kon­kur­sas bus at­vi­ras vi­siems – vi­si no­rin­tie­ji ga­lės da­ly­vau­ti, neišs­ki­riant žur­na­lis­tų įvar­din­to as­mens.

Di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad pir­mi­nę at­ran­ką at­liks ne Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas – to­kia yra ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si nau­jo­ji tvar­ka.

Apie jai „kli­juo­ja­mą“ kon­kur­so į mies­to se­niū­ni­jos va­do­vus lai­mė­to­jos ti­tu­lą „Že­mai­tis“ kal­bė­jo­si ir su pa­čia D. Jur­ku­vie­ne. Užim­tu­mo tar­ny­bos (bu­vu­sios Dar­bo bir­žos) Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė ne­pat­vir­ti­no, kad tei­kė do­ku­men­tus Plun­gės mies­to se­niū­no pa­rei­goms ei­ti, ta­čiau ir ne­pa­nei­gė to. Ji sa­kė, kad tai kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja, to­dėl nie­ko ne­ko­men­tuo­sian­ti.

„Plun­gė­je ap­si­lan­kau gal tik kar­tą per mė­ne­sį, tad tik­rai ne­ži­nau, kas ką kal­ba ir ko­dėl taip kal­ba. Per sa­vo kar­je­rą jau tiek kal­bų esu gir­dė­ju­si, į ko­kius po­stus esu ski­ria­ma, kad da­bar jau nie­kuo ne­be­sis­te­biu“, – dar pri­dū­rė.

Pa­sak D. Jur­ku­vie­nės, sklei­džian­tie­ji pa­na­šias kal­bas pir­miau­sia tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mi to­kie kon­kur­sai: „Čia nie­kas nie­ko ne­ski­ria. Vyks­ta at­ran­ka, ku­rio­je net Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­da­ly­vau­ja. Tad ne­ga­li bū­ti nė kal­bos apie kaž­ko­kius pro­te­ga­vi­mus.“

Po šių žo­džių D. Jur­ku­vie­nė pa­sku­bė­jo baig­ti aki­vaiz­džiai jai ne­ma­lo­nų po­kal­bį. Rei­kė­tų pa­tiks­lin­ti, kad nors kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nuo šio rei­ka­lo nė­ra vi­siš­kai nu­ša­lin­ta.

Į de­par­ta­men­to su­da­ry­tą at­ran­kos ko­mi­si­ją pa­pras­tai įtrau­kia­mas ir vie­nas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vas. Daž­niau­siai tai bū­na koks nors Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas. O po pir­mi­nės at­ran­kos ši ko­mi­si­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­tei­kia dvi ge­riau­siai įver­tin­tas kan­di­da­tū­ras, tad ga­lu­ti­nis žo­dis vis dėl­to bū­na bū­tent jo.

Ir nors ter­mi­nas no­rin­tie­siems da­ly­vau­ti kon­kur­se teik­ti do­ku­men­tus jau pa­si­bai­gė, pir­mi­nė kan­di­da­tų at­ran­ka vyks tik sau­sio 21 die­ną. M. Kau­nas tre­čia­die­nį „Že­mai­čiui“ sa­kė gir­dė­jęs tik tiek, kad rink­tis iš ko tik­rai bus, esą kan­di­da­tų at­si­ra­do ne vie­nas. Kiek tiks­liai jų bus, sa­kė su­ži­no­sian­tis tik die­ną ar dvi prieš at­ran­ką. O kon­kur­so lai­mė­to­jo var­dą ir pa­var­dę iš­gir­si­me dar vė­liau – gal­būt tik va­sa­riui pra­si­dė­jus. Ta­da ir bus aiš­ku, ar plun­giš­kių pra­na­šys­tės bu­vo iš pirš­to lauž­tos.

Komentarai

plungiškis    Šeš, 2019-12-21 / 19:28
. Blogesnio varianto ,kaip Jurkuvienė Plungei negali ir būti
Antanas    Šeš, 2019-12-21 / 20:01

In reply to by plungiškis

Kodėl negali būtį blogesnio vadovo? Čia klausiu plungiškių save įsivardijusio atstovo. Ir ar kada nors D. Jurkuvienė pagarsėjo korupciniais skandalais? O tavo tikrasis vardas žinomas, nes ID rodo. Taip, kad geriau nestumk.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.