Nuostolingas, bet reikalingas

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­los nuo­trau­ka
Nors Rie­ta­vo ba­sei­nas su­ry­ja daug lė­šų, jis gy­ven­to­jams labai rei­ka­lin­gas
Praė­jęs penk­ta­die­nis van­dens pra­mo­gas mėgs­tan­tiems rie­ta­viš­kiams bu­vo džiu­gus: po va­sa­ros se­zo­no vėl pra­dė­jo veik­ti Rie­ta­vo ba­sei­nas. Džiau­gia­si ne tik rie­ta­viš­kiai. Ba­sei­ną yra pa­mė­gę ir nie­kaip sa­vo mies­te spor­to bei svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so ne­su­lau­kian­tys plun­giš­kiai. Kad ga­lė­tų pa­plau­kio­ti, pa­si­kai­tin­ti pir­ty­je ar nu­si­leis­ti van­dens čiuo­žyk­la, jie ne­tin­gi įveik­ti ir ga­na ne­ma­žą at­stu­mą iki Rie­ta­vo. Tik kaip čia išei­na: iš­lai­ky­ti ba­sei­ną Plun­gė­je – pro­ble­ma, o Rie­ta­ve jis skai­čiuo­ja vie­ną se­zo­ną po ki­to?

„Tai mums kai­nuo­ja la­bai bran­giai“, – ne­slė­pė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas. Ba­sei­ną mo­kyk­la „pa­vel­dė­jo“ už­da­rius Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ją ir jos moks­lo ba­zė­je prieš ket­ve­rius me­tus įsi­kū­rus šios mo­kyk­los fi­lia­lui.

Pa­sak di­rek­to­riaus, per me­tus ba­sei­nui iš­lai­ky­ti rei­ka­lin­gos lė­šos per­ko­pia 50 tūkst. eu­rų. Ir nors čia per se­zo­ną ap­si­lan­ko apie 7 tūks­tan­čius van­dens pra­mo­gų mė­gė­jų, ba­sei­nas nė­ra pel­nin­gas. Prie­šin­gai – kas­met pa­ti­ria nuo­sto­lių.

„Kai­nuo­ja elekt­ra, šil­tas van­duo, ku­rį per­ka­me iš Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio. Rei­kia mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, lė­šų bū­ti­na skir­ti prie­žiū­rai. O kur dar kiek­vie­ną va­sa­rą at­lie­ka­mas kos­me­ti­nis re­mon­tas...“ – var­di­no A. Mi­siū­nas.

Di­rek­to­rius ne­slė­pė ir to, kad kas­me­ti­niai pa­glais­ty­mai ne­tru­kus jau ne­be­gel­bės. Ba­sei­nas, pa­sku­ti­nį sy­kį at­nau­jin­tas gal prieš 15 me­tų, pra­šy­te pra­šo­si di­des­nio re­mon­to. Be to, bū­ti­na at­nau­jin­ti ir įran­gą, nes se­no­ji ga­li bet ka­da su­ges­ti.

Rei­ka­lin­gas ir ki­tas ener­ge­ti­nis šal­ti­nis, nes, kaip pa­sa­ko­jo A. Mi­siū­nas, to­kia su­ma, ko­kią ten­ka su­mo­kė­ti Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niam ūkiui, bū­tų sun­kiai pa­ke­lia­ma ne tik biu­dže­ti­nei įstai­gai. Net jei ba­sei­ną ka­da nors įsi­gy­tų per­spek­ty­vus vers­li­nin­kas, esą dirb­ti pel­nin­gai jam bū­tų su­dė­tin­ga.

Tuo­met kaip mo­kyk­lai pa­vyks­ta ba­sei­ną iš­lai­ky­ti? „Iš biu­dže­ti­nių lė­šų. Už­dir­ba­me ir iš įvai­rių mo­ky­mų, ku­riuo­se plauk­ti mo­ko­si Rie­ta­vo ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės mo­ki­niai. Pa­gal Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to pro­jek­tą čia vyk­da­vo ir gy­do­mo­sios mankš­tos. Dar ne­gir­dė­jau, bet tur­būt įvai­rių mo­ky­mo pro­gra­mų at­si­ras ir šie­met. Pra­si­dė­jus se­zo­nui, no­rin­čių­jų vi­sa­da bū­na“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Pu­sant­ros ar pust­re­čios va­lan­dos pa­si­plau­kio­ji­mas 25 m il­gio ir 7 met­rų plo­čio ba­sei­ne kai­nuo­ja ga­na ne­daug: suau­gu­sie­siems ati­tin­ka­mai 5 ir 7 eu­rus, moks­lei­viams dar ma­žiau – 4 ir 6 eu­rus. At­ro­dy­tų, už­tek­tų kils­te­lė­ti kai­nas, ir pa­ja­mos kaip­mat pa­di­dė­tų. Ta­čiau to da­ry­ti ne­ke­ti­na­ma. Pap­ra­šius dau­giau, lan­ky­to­jai ga­li ir ne­be­sug­rįž­ti. Juk šia­me re­gio­ne ma­ža tur­tuo­lių, o sa­vo spor­to ir lais­va­lai­kio cent­rais vi­lio­ja Ši­la­lė bei Klai­pė­da. Bent du ba­sei­nai vei­kia ir prie Pla­te­lių eže­ro.

Bet kon­ku­ren­ci­ja A. Mi­sū­no ne­gąs­di­na. Rie­ta­vo ba­sei­nas jau tu­ri sa­vo nuo­lat grįž­tan­tį lan­ky­to­ją, ku­ris čia lau­kia­mas vi­so­mis sa­vai­tė­mis die­no­mis, iš­sky­rus pir­ma­die­nį. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, ba­sei­ną bus sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti net ir tuo­met, kai Plun­gė­je at­si­da­rys spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas, ku­ris, ti­kė­ti­na, iš Rie­ta­vo ba­sei­no pa­glemš ne­ma­žą da­lį lan­ky­to­jų.

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuo­trau­ka
A. Mi­siū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad Rie­ta­ve iš­sau­go­ti ba­sei­ną – bū­ti­na

Komentarai

Neaišku    Tre, 2019-10-23 / 12:05
Taip ir neaišku kaip yra iš tikro. Baseinas neša nuostolius, bet konkurencijos nebijo ir neketina uždaryti. Trina lazankes direktorius, ne kitaip. Kaip tikras lietuvis būtinai turi pasakyt kaip viskas blogai, kaip vieni nuostoliai ir kaip nesuduria galo su galu. Bet verslo neatsisakys :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.