Nustebino darželių poreikis vasarą

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Abejojama, ar už­teks lėšų va­sarą priim­ti vi­sus no­rin­čius lan­ky­ti lop­še­lius-dar­že­lius
Ko­vo mėnesį im­ta dis­ku­tuo­ti, kaip Plungės ra­jo­no lop­še­liai-dar­že­liai dirbs šią va­sarą. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, siū­ly­ta mies­te esan­čioms prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms leis­ti vai­kus į gru­pes priim­ti visą va­sarą, o kai­miš­ko­sios įstai­gos ne­va galėtų už­si­da­ry­ti tik mėne­siui. Prie dar­že­lių dar­bo va­sarą klau­si­mo grįžta ir balandžio viduryje. Tik šįkart dis­ku­sijų epi­cent­re at­si­dūrė fi­nan­sai – esą lop­še­lių-dar­že­lių po­rei­kis va­sarą bus toks di­de­lis, kad ne­beaiš­ku, iš kur reikės paim­ti pi­nigų dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams.

 

Šie­met mo­kes­tis – di­fe­ren­ci­juo­tas

Lop­še­lių-dar­že­lių dar­bas va­sarą ap­tar­tas per ne­se­niai vy­kusį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Anot Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­listės Dan­gi­rutės Vaš­kienės, prie­šmo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstaigų va­do­vai su­tin­ka, kad pa­pil­do­mas mo­kes­tis, ku­ris tai­ko­mas va­sa­ros mėne­siais, šie­met būtų di­fe­ren­ci­juo­ja­mas.
Lie­pos ir rugpjū­čio mėnesį vai­kus į dar­že­lius lei­sian­tiems tėve­liams už vieną dar­že­li­nuką per mėnesį pa­pil­do­mai prie įpras­to mo­kes­čio reikės su­mokė­ti po 30 eurų. Jei į dar­želį ke­liaus du tos pa­čios šei­mos vai­kai, už abu bus tai­ko­mas 50 eurų pa­pil­do­mas mo­kes­tis. O jei­gu šei­mo­je trys ir dau­giau dar­želį lan­kan­čių vaikų, už kiek­vieną iš jų per mėnesį reikės pa­pil­do­mai su­si­mokė­ti po 15 eurų. Šios lėšos pa­nau­do­ja­mos dar­že­lių dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mas iš da­lies pa­deng­ti.
Tie­sa, lop­še­lių-dar­že­lių du­rys va­sarą bus at­vi­ros ne vi­siems juos lan­kan­tiems vai­kams. Bus prii­ma­mi tik tie ma­žie­ji plun­giš­kiai, ku­rių tėvai ar globė­jai tuo lai­ko­tar­piu dirbs ir kar­tu su pra­šy­mu ug­dy­mo įstai­gai pa­teiks tai įro­dan­čią pa­žymą. Bus lau­kia­mi ir so­cia­linės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­tys vai­kai bei tie, ku­rių tėvai pa­teiks ar­gu­men­tuotą pra­šymą, jog dėl svar­bių prie­žas­čių va­sa­ros lai­ko­tar­piu ne­galės pri­žiūrė­ti sa­vo at­ža­los.
 

Bėda – at­ly­gi­ni­mai

Spe­cia­listės tei­gi­mu, šie da­ly­kai jau kaip ir aiškūs, li­ko tik išspręs­ti fi­nansų klau­simą. Esą dar­že­lių po­rei­kis va­sarą toks di­de­lis, kad neaiš­ku, iš kur paim­ti pi­nigų jų dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams va­sa­ros me­tu. Pla­nuo­ja­ma, kad lie­pos ir rugpjū­čio mėne­siais dirbs 88 grupės, ku­rias lan­ky­ti turėtų be­veik pu­sant­ro tūkstan­čio vaikų. Jų prie­žiū­rai apy­tiks­liai rei­ka­lin­gas 141-as auklė­to­jo eta­tas. Vie­no eta­to mėne­sio at­ly­gi­ni­mas at­siei­na apie 1 547 eu­rus, tad visų per va­sarą rei­ka­lingų auklė­tojų dar­bo už­mo­kes­čiui iš Sa­vi­val­dybės „ki­šenės“ reikės 94,5 tūkst. eurų (dalį at­ly­gi­ni­mo su­da­ro mo­ky­mo lėšos). O kur dar pa­pil­do­mos lėšos mo­ky­tojų pa­dėjėjų ir ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo al­goms.
Ži­no­ma, da­lis rei­ka­lin­gos su­mos bus pa­deng­ta iš tėvų su­rink­to pa­pil­do­mo mo­kes­čio, bet iš kur paim­ti li­ku­sius rei­ka­lin­gus pi­ni­gus, nes, kaip kalbėjo kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai, Sa­vi­val­dybės ga­li­mybės ir­gi nėra be­ribės.
 

Ga­li tek­ti ma­žin­ti gru­pių skai­čių

Nors po­sėdžia­vu­sie­ji pa­si­sakė už tai, kad tėvams būtų su­da­ry­tos sąly­gos dirb­ti, su­tik­ta ir su tuo, kad fi­nan­sinės ga­li­mybės ga­li pa­ko­re­guo­ti ge­rus no­rus. Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sakė, kad dėl pi­nigų sty­giaus ga­li tek­ti ri­bo­ti dar­že­li­nukų gru­pių skai­čių. Tuo la­biau kad to­kia pra­kti­ka bu­vo tai­ko­ma ir anks­tes­niais me­tais.
Ki­tas spren­di­mo būdas – vai­kus dar­že­liuo­se va­sarą pa­tikė­ti ne auklė­to­joms, bet auk­lytėms. To­kia pra­kti­ka esą ki­to­se sa­vi­val­dybė­se jau tai­ko­ma. Ki­ta al­ter­na­ty­va, sprend­žiant lėšų sty­giaus pro­blemą, – leis­ti dar­že­liams vieną va­sa­ros mėnesį ato­sto­gau­ti.
„Rei­kia kaž­kaip spręsti vaikų prie­žiū­ros va­sarą klau­simą, nes ne­be tie lai­kai, kai ga­li vaiką nu­vež­ti pas babą. Dau­gu­ma jų da­bar pa­čios dir­ba“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.
Dar vedė­jas pa­sa­ko­jo su­laukęs ne­ma­žai tėve­lių ar įmo­nių, ku­rio­se jie dir­ba, pa­stebė­jimų dėl pa­žymų apie ato­sto­gas. Esą ne vi­si pa­ten­kin­ti, kad bus pri­va­lo­ma jas pa­teik­ti. Ta­čiau, juo nuo­mo­ne, at­si­sa­ky­ti šios pra­kti­kos tie­siog ne­įma­no­ma, nes ir taip su­dėtin­ga at­si­jo­ti vai­kus, ku­riems va­sa­ros mėne­siais iš tiesų rei­ka­lin­ga prie­žiū­ra.
Kai ku­riems po­sėdžio da­ly­viams ki­lo klau­si­mas, kaip anks­tes­niais me­tais, prie­š pan­de­miją, bu­vo sprend­žia­mas dar­že­lių dar­bo va­sarą klau­si­mas? Jiems bu­vo paaiš­kin­ta, kad fi­nan­si­nių pro­blemų ne­kil­da­vo, nes at­si­žvel­giant į pi­ni­gi­nes ga­li­my­bes pa­pras­čiau­siai būda­vo ri­bo­ja­mas gru­pių skai­čius.
Kad būtų pro­tin­ga ir šiais me­tais įsiver­tin­ti fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, aiš­ki­no ir į dis­ku­siją įsit­raukęs Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis. Jis siūlė pir­ma su­skai­čiuo­ti, kiek at­sieitų kiek­vie­no G. Ri­mei­kio įvar­dinto va­rian­to tai­ky­mas, ir tik ta­da priim­ti ga­lu­tinį spren­dimą. Kad taip lo­giš­kiau­sia, su­ti­ko ir ki­ti po­sėdžio da­ly­viai.