Pa­gerb­ti gra­žiausių so­dybų ir stip­riausių ūkių šei­mi­nin­kai

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Svei­ki­nami kon­kur­so „Metų ūkis 2022“ laimė­to­jai Lai­ma ir Min­dau­gas Grikš­tai iš Nau­sod­žio se­niū­ni­jos
Ket­vir­ta­die­nio va­karą Plungės kultū­ros cent­re šur­mu­lia­vo tra­di­cinė ra­jo­no kai­mo gy­ven­tojų ir žem­dir­bių šventė. Jos me­tu ap­do­va­no­ti gra­žiau­sių ra­jo­no so­dybų ir ūki­ninkų so­dybų, jaunųjų ūki­ninkų ir „Metų ūkio“ kon­kursų laimėtojai.

 

Dėko­jo ūki­nin­kams

Kaip ir kas­met, šventėje ne­trūko ra­jo­no ūki­nin­kus pa­svei­kin­ti at­vy­ku­sių gar­bingų sve­čių. Jie ap­do­va­no­ti duo­nos ke­palė­liais, ku­riuos pa­šven­ti­no Plungės pa­ra­pi­jos de­ka­nas kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.

„Ypa­tin­ga šian­dien die­na. Žemė ati­davė sa­vo gy­vybę, gam­ta pa­slėpė sa­vo grožį, ir jūs su­si­rin­kot pa­dėko­ti Die­vui, že­mei ir duo­nai. Yra šven­ti da­ly­kai, ku­rie ne­kin­ta: mūsų ma­mytės – šven­tos, mūsų tėvynė – šven­ta. Duo­na taip pat yra šven­ta, ji pa­lai­ko gy­vybę, ji – Lie­tu­vos kva­pas, – kalbė­jo dva­si­nin­kas ir kvietė ūki­nin­kus bent sek­ma­die­niais at­si­kvėpti nuo darbų. – Žem­dir­biai, pa­ro­dy­kit sa­vo ran­kas sek­ma­die­niais Die­vui pa­kel­tas į dangų, o ne įkiš­tas į žemę.“

Su­si­rin­ku­sius į šventę svei­ki­no ir Sei­mo kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius bei šios sąjun­gos Plungės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys.

Me­ras dėko­jo ūki­nin­kams už triūsą ir pa­si­džiaugė, kad kas­met gražė­ja so­dy­bos, kad ūki­ninkų vai­kai ir anū­kai ryž­ta­si pe­rim­ti sa­vo tėvų ir se­ne­lių ūkius bei tęsia šei­my­ni­nes tra­di­ci­jas, tur­tin­da­mi mūsų kraš­to, o ne sve­čios ša­lies aruo­dus.


Į Plungę – su ge­ra ži­nia

V. Pranc­kie­tis pa­si­džiaugė, kad dieną prie­š Kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdy­je vi­si vien­bal­siai bal­sa­vo už žem­dir­bišką biud­žetą – tiek po­zi­ci­ja, tiek opo­zi­ci­ja. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kad kitą­met per­mainų turėtų su­lauk­ti žemės ūkio spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys se­niū­ni­jo­se ir sa­vi­val­dy­bių žemės ūkio sky­riuo­se – pra­šo­ma pa­pil­do­mai lėšų, kad jų dar­bas būtų ap­mo­ka­mas oriau. „Ma­nau, kad tas mūsų pa­si­ūly­mas bus įgy­ven­din­tas“, – sakė V. Pranc­kie­tis.

Tie­sa, į Plungę jis at­vy­ko ne tik su šio­mis ge­ro­mis ži­nio­mis, bet ir su do­va­no­mis Ku­lių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tiems Gied­rei ir Ma­riui Ind­ra­šiams bei Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je – Gied­rei ir To­mui Sa­ba­liaus­kams. Jiems dėko­ta už sėkmin­gai vys­to­mus ne­tra­di­ci­nius žemės ūkio vers­lus.

Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas R. Juk­ne­vi­čius sa­vo ruož­tu pa­gerbė mėsi­nių gal­vijų au­gin­toją ir vi­suo­me­ni­ninką Al­vydą Par­tauską iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos.

Na, o M. Kak­tys pa­dėkos žod­žius siuntė vi­siems ra­jo­no ūki­nin­kams, ku­rie par­ėmė pi­ni­gais, mais­tu, dra­bu­žiais ka­ro pa­bėgėlius iš Uk­rai­nos, pri­ėmė juos į sa­vo na­mus.


Ap­do­va­no­ti darbš­čiau­si

Iš­se­kus svei­kin­tojų kal­boms, at­ėjo me­tas į sceną pa­kvies­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­to gra­žiau­sių ra­jo­no so­dybų kon­kur­so laimė­to­jus. Prieš kurį laiką nu­spręsta šio kon­kur­so laimė­tojų ne­skirs­ty­ti vie­to­mis, tad ir šie­met visų iš­rinktų trijų so­dybų šei­mi­nin­kai pa­gerb­ti vie­no­dai. At­mi­ni­mo do­va­nos ir gėlės įteik­tos  Pet­rei ir Po­vi­lui Šveist­riams iš Alsėd­žių, Jūra­tei ir Val­dui Stan­kams iš Alek­sand­ra­vo bei Už­liek­nio kai­me gy­ve­nan­tiems San­tai ir Žydrū­nui Nor­bu­tams.

Gra­žiau­sios ūki­nin­ko so­dy­bos kon­kur­se laimė­to­jais šie­met ta­po Vil­ma ir Dai­no­ras Sa­liai iš Ša­tei­kių, Ra­sa ir And­rie­jus Pet­rei­kiai iš Pur­vai­čių kai­mo, taip pat Ra­sutė ir Sta­sys Ba­ta­vi­čiai iš Pae­žerės kai­mo.

Kaip ir kas­met, pa­gerb­ti ir kon­kur­so „Metų ūkis“ laimė­to­jai. Tre­čiąją vietą šie­met pelnė Al­ma ir An­ta­nas Za­bi­čiai iš Grumb­lių, ant­rąją – Ste­pa­ni­ja ir Bro­nis­lo­vas Jo­ni­kai iš Kan­tau­čių, na, o pirmą­ja vie­ta džiaugė­si Lai­ma ir Min­dau­gas Grikš­tai iš Kaušėnų kai­mo.

Ats­ki­rai pa­svei­kin­ti ir ra­jo­no jau­nie­ji ūki­nin­kai, puo­selė­jan­tys šei­mos ūkius. Do­va­nos ir gėlės įteik­tos Mar­ty­nui Šim­kui iš Mar­dosų kai­mo bei Lau­rai ir Sil­vest­rui Num­gaud­žiams iš Do­vai­nių.