Pagerbti auginantys duoną ir mylintys žemę

„Že­mai­čio“ nuo­tr.
Ap­do­va­no­ti ra­jo­no gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų šei­mi­nin­kai
Lapk­ri­čio 7-osios va­ka­rą į Plun­gės kul­tū­ros cent­rą su­si­rin­ko ra­jo­no žem­dir­biai. Čia vy­ko kas­me­ti­nė žem­dir­bių šven­tė. Ge­riau­sių re­zul­ta­tų per šiuos me­tus pa­sie­ku­sius ūki­nin­kus svei­ki­no Sei­mo na­riai bei jų at­sto­vai, ra­jo­no val­džia, taip pat gau­sus bū­rys su žem­dir­bių dar­bu su­si­ju­sių tar­ny­bų at­sto­vų. Iš­kil­min­go­je šven­tė­je pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jai ir da­ly­viai. Pa­si­džiaug­ta pa­žan­giau­siais, pa­vyz­din­giau­siais žem­dir­biais, gra­žiau­sių ra­jo­no so­dy­bų šei­mi­nin­kais.
„Že­mai­čio“ nuotr.
Ren­gi­nio me­tu ne­trū­ko svei­kin­to­jų

Net­rū­ko gar­bių sve­čių

Šven­ti­nį va­ka­rą pra­dė­jo Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios ku­ni­gas vi­ka­ras Kęs­tu­tis Mo­tie­jai­tis. Šven­tin­da­mas žem­dir­bių šven­tės sim­bo­lį – nau­jo der­liaus duo­ną, ku­ni­gas ūki­nin­kams pa­lin­kė­jo, kad jų sun­kus ir at­sa­kin­gas dar­bas ne­nuei­tų vel­tui, kad der­lius džiu­gin­tų, o ūkiai kles­tė­tų. Lin­kė­ta ir to, kad žem­dir­bio dar­bo svar­bą su­pras­tų mies­to žmo­nės, ypač jau­ni­mas.

Pas­vei­kin­ti ir pa­si­džiaug­ti ge­riau­siais ra­jo­no ūki­nin­kais į šven­tę at­vy­ko gau­sus bū­rys sve­čių. Iš­kil­min­go va­ka­ro ve­dė­ja su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ką dak­ta­rą Arū­ną Svi­to­jų, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ją As­tą Beier­le-Ei­gir­die­nę, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Man­tą Čes­naus­ką, me­ro pa­ta­rė­ją Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką And­rie­jų Stan­či­ką, Sei­mo na­rį Jur­gį Raz­mą, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (LŪS) Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ką Ma­ri­jų Kak­tį bei ki­tus gar­bin­gus sve­čius.

Nu­pieš­tas gra­žus Lie­tu­vos kai­mo vaiz­das

Tru­pu­tį pa­vė­la­vęs svei­ki­ni­mų ma­ra­to­ną pra­dė­jo A. Stan­či­kas. Pas­vei­ki­nęs žem­dir­bius su jų šven­te, po­li­ti­kas pa­si­džiau­gė Lie­tu­vos kai­muo­se vyks­tan­čiais po­ky­čiais. „Kai­mas kei­čia­si į ge­rą­ją pu­sę. Ūkiai da­ro­si mo­der­nūs. Kai kur esa­me ge­ro­kai pra­len­kę se­ną­sias Eu­ro­pos vals­ty­bes“, – kal­bė­jo. Kaip di­džiau­sią ūki­nin­kų pro­ble­mą jis įvar­di­jo gam­tą, su ku­ria neį­ma­no­ma su­si­tar­ti. Bet nors me­tai ir ne­bu­vo pa­lan­kūs žem­dir­biams, A. Stan­či­kas juos įvar­di­no kaip vi­sai ne­blo­gus.

Po svei­ki­ni­mų žo­džių Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas už pa­sie­ki­mus pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Ri­mai ir Egi­di­jui Pau­laus­kams iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos, Al­do­nai ir An­ta­nui Nor­vai­šoms iš Bab­run­gė­nų se­niū­ni­jos bei Vik­to­ri­jai ir Ro­lan­dui Ve­se­riams iš Nau­so­džio se­niū­ni­jos.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas M. Kak­tys, svei­kin­da­mas ko­le­gas, džiau­gė­si, kad mū­sų ra­jo­no žem­dir­biai net ir dirb­da­mi ne­der­lin­gą že­mę sa­vo be­ga­li­niu darbš­tu­mu ir už­si­spy­ri­mu pa­sie­kia pui­kių re­zul­ta­tų. To­dėl ga­li bū­ti kuo pui­kiau­siu pa­vyz­džiu ir ki­tiems ra­jo­nams.

Ra­gi­no že­mai­čius pa­ro­dy­ti sa­vo cha­rak­te­rį

LŪS pir­mi­nin­ko Jo­no Tal­man­to svei­ki­ni­mą per­da­vė LŪS koor­di­na­to­rė Jo­vi­ta Mo­tie­jū­nie­nė ir ad­mi­nist­ra­to­rė Eg­lė Ma­čy­tė. Pas­ta­ro­ji pa­prieš­ta­ra­vo A. Stan­či­kui, taip gra­žiai nu­pie­šu­siam šian­die­ni­nį že­mės ūkio vaiz­dą.

„Ana­li­zuo­jant esa­mą si­tua­ci­ją ma­ty­ti, kad me­tai nė­ra to­kie pui­kūs. Lie­tu­vos ūki­nin­kai yra la­bai kant­rūs ir prii­ma val­džios spren­di­mus, kad ir ko­kie jie sun­kūs be­bū­tų. Sa­ko, kad oras ūki­nin­kus bau­džia, bet sa­va val­džia bau­džia daug skau­džiau. Atė­jo me­tas že­mai­čiams pa­ro­dy­ti sa­vo cha­rak­te­rį ir už sa­ve pa­ko­vo­ti“, – ji per­da­vė J. Tal­man­to ra­gi­ni­mą bū­ti ak­ty­viems. Taip pat įtei­kė pa­dė­kos raš­tą Rū­tai Gal­di­kie­nei už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą, pa­žan­gų ūki­nin­ka­vi­mą.

Lie­tu­vos že­mės ūkio pir­mi­nin­kas dak­ta­ras A. Svi­to­jus taip pat ta­rė svei­ki­ni­mo žo­dį. Pa­si­džiau­gęs plun­giš­kių pa­sie­ki­mais jis lin­kė­jo, kad kai­mai ne­tuš­tė­tų, o smul­kūs ir vi­du­ti­niai ūkiai tu­rė­tų per­spek­ty­vą. „Koo­pe­ra­ty­vas „Pie­no gė­lė“ be­ne ge­riau­sias vi­so­je Lie­tu­vo­je. Vi­sa ša­lis ste­bi, kas vyks­ta pas jus ra­jo­ne. Pro­tes­tais mes su­ge­bė­si­me at­kreip­ti dė­me­sį į dir­ban­tį – šei­mos – ūkį, ku­ris tę­sia se­ną­sias Lie­tu­vos tra­di­ci­jas“, – sa­kė A.Svi­to­jus.

Jis pa­dė­ko­jo ūki­nin­kams Lai­mai ir Min­dau­gui Grikš­tams, taip pat ūki­nin­kei Rus­nei Er­mi­nai­tei bei Sand­rai ir Vy­tau­tui Ku­sams.

Pa­vė­la­vęs, bet tie­siai iš Sei­mo po­sė­džio at­vy­kęs J. Raz­ma pa­ti­ki­no, kad ir to­liau rem­siąs vi­sas idė­jas ir po­li­ti­nius spren­di­mus, ku­rie bus prii­ma­mi kai­mo ir ūki­nin­kų la­bui.

Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Bro­niaus Ro­pės var­du žem­dir­bius svei­ki­no jo pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė. Už sėk­min­gą ūki­nin­ka­vi­mą, žem­dir­bys­tės tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, at­sa­ko­my­bę, iš­tver­mę, nuo­šir­džią, pra­smin­gą, veik­lą, sa­vo kraš­to gar­si­ni­mą pa­dė­kos raš­tus ji įtei­kė ūki­nin­kams Dai­nai ir Ju­liui Mar­ti­šiams bei Jo­lan­tai ir Al­vy­dui Mi­liams.

Lai­mė­ti nė­ra pa­pras­ta

Be ap­do­va­no­ji­mų ne­li­ko ir ra­jo­no kai­mų gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Kaip ir praė­ju­siais me­tais, taip ir šie­met nu­spręs­ta nu­ga­lė­to­jų ne­skirs­ty­ti vie­to­mis. Iš vi­sų Plun­gės ra­jo­no se­niū­ni­jų bu­vo at­rink­tos trys pa­čios gra­žiau­sios so­dy­bos: Ri­tos ir Ro­mual­do Bra­sų iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos, In­gos ir Vac­lo­vo Da­nių iš Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos ir Vir­gi­ni­jos Žu­tau­tai­tės bei Sta­sio Ste­po­na­vi­čiaus iš Nau­so­džio se­niū­ni­jos.

Šven­tės me­tu pa­si­džiaug­ta ir ūki­nin­kais, ku­rie da­li­na­si ne tik sa­vo užau­gin­tu der­liu­mi, bet ir gro­žiu, ku­rį su­ku­ria puoš­da­mi ir puo­se­lė­da­mi sa­vo so­dy­bas. Gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čiais ūkio šei­mi­nin­kais ta­po Kris­ti­na ir Bro­nius Per­mi­nai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos, Ra­mu­nė ir Mo­des­tas Šeč­kai iš Pla­te­lių se­niū­ni­jos ir Ra­mu­tė ir Vy­tau­tas Ru­be­žiai iš Ku­lių se­niū­ni­jos.

Kaip ir kas­met, šven­tės me­tu pa­gerb­ti „Me­tų ūkis 2019“ lai­mė­to­jai. Kon­kur­sas ren­gia­mas jau 26-tą kar­tą. Jo tiks­las – ska­tin­ti ūki­nin­kus pa­žan­giai ūki­nin­kau­ti, sie­kiant ga­my­bos efek­ty­vu­mo ir eko­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros, ge­riau tvar­ky­tis sa­vo ūkiuo­se.

„Me­tų ūkio 2019“ tre­čio­sios vie­tos nu­ga­lė­to­jais ta­po Auš­ra ir Pet­ras Ro­jai iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos, ant­rą­ją vie­tą užė­mė Si­gi­ta ir Au­gus­tas Va­si­liaus­kai iš Ša­tei­kių se­niū­ni­jos. O nu­ga­lė­to­jais ta­po Lai­ma ir Zig­mas Gar­ben­čiai iš Žli­bi­nų se­niū­ni­jos. Ūki­nin­kai, lai­mė­ję pri­zi­nes vie­tas, pa­kvies­ti lapk­ri­čio 22 die­ną at­vyk­ti į Kau­ną, kur vyks res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Me­tų ūkis“ ap­do­va­no­ji­mai.

Dė­me­sio su­lau­kė ir ne­tra­di­ci­nio ūkio šei­mi­nin­kai bei jau­nie­ji ūki­nin­kai. Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti Kris­ti­nai ir Egi­di­jui Gau­biams iš Pla­te­lių se­niū­ni­jos. Pa­si­džiaug­ta jų ge­ra as­me­ni­ne pra­džia šia­me ne­leng­va­me žem­dir­bio ke­ly­je. Pa­gerb­tas ir ne­tra­di­ci­nio ūkio įkū­rė­jas Ani­ce­tas Er­mi­nas iš Al­sė­džių se­niū­ni­jos, ku­ris ne­pa­liau­ja ste­bin­ti sa­vo ne­pap­ras­ta ba­lan­džių fer­ma.

Ap­do­va­no­ti net ke­tu­ris kar­tus

Pas­vei­kin­ti ir pa­si­džiaug­ti ūki­nin­kų pa­siek­tais ge­rais re­zul­ta­tais į šven­tę at­vy­ko di­džiu­lis bū­rys su žem­dir­bių dar­bu su­si­ju­sių tar­ny­bų at­sto­vų. Ge­riau­si ir pa­žan­giau­si ūki­nin­kai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais ir do­va­no­mis. Vi­si žem­dir­biams lin­kė­jo stip­ry­bės, svei­ka­tos, iš­tver­mės ir kant­ry­bės dir­bant šį ne­leng­vą dar­bą.

Kad Plun­gė ga­li pa­si­džiaug­ti sa­vo ūki­nin­kais ro­dė ir tai, kad kai ku­rie ap­do­va­no­ji­mų at­siim­ti kvies­ti ne vie­ną kar­tą. Va­ka­ro re­kor­di­nin­kai bu­vo Dai­na ir Ju­lius Mar­ti­šiai – ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą at­siim­ti svei­ki­ni­mų jie kvies­ti net ke­tu­ris kar­tus.

Šven­tės pa­bai­go­je M. Kak­tys pa­dė­ko­jo sa­vo tal­ki­nin­kei Rū­tai End­ri­jaus­kie­nei. Ne­pas­te­bė­tas ne­li­ko jos di­džiu­lis dar­bas įgy­ven­di­nant LŪS Plun­gė sky­riaus ini­ci­juo­tą pro­jek­tą „1000 mo­liū­gų Plun­gės vi­suo­me­nei“.

Šis pro­jek­tas star­ta­vo pa­va­sa­rį. Nors me­tai ir bu­vo pra­sti, mo­liū­gų užau­gin­ti pa­vy­ko ge­ro­kai dau­giau nei ti­kė­ta­si. Jie pa­puo­šė „Di­dį­jį Plun­gės Jo­mar­ką“, ne­ma­žai jų iš­ke­lia­vo į Ku­lius ir ta­po švie­čian­čiais ži­bin­tais, o li­ku­sie­ji ne­se­niai pui­ka­vo­si Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Ke­lias sa­vai­tes puo­šę al­to­rių, mo­liū­gai iš­ke­lia­vo į Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mus. Už sa­vo nuo­šir­dų dar­bą ir en­tu­ziaz­mą R. End­ri­jaus­kie­nė la­bai mėgs­ta­ma ra­jo­no ūki­nin­kų, to­dėl at­siim­ti pa­dė­kos pa­ly­dė­ta aud­rin­go­mis ova­ci­jo­mis.

Šven­tės me­tu vi­sus links­mi­no ir ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­jo Plun­gės kul­tū­ros cen­to liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la (va­do­vas Vid­man­tas Ži­lins­kas) ir vo­ka­li­nis an­samb­lis (va­do­vė Va­len­ti­na Bal­čiaus­kie­nė). Po vi­sų svei­ki­ni­mų ir ap­do­va­no­ji­mų šven­tę vai­ni­ka­vo kon­cer­ti­nė pro­gra­ma „Ra­di­jo kla­si­ka“ su Vai­da Ge­ny­te ir Egi­di­ju Ba­vi­ki­nu, jiems tal­ki­no pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų seks­te­tas „Brass bra­vo“.