Pakeista ne kartą kritikuota garbės piliečio vardo suteikimo tvarka

Ruo­šiant naująją tvarką pa­reng­tas ir garbės pi­lie­čio ženk­lo pro­jek­tas. Pats ženk­las bus 4,8 cm il­gio ir tiek pat plo­čio, ga­mi­na­mas iš si­dab­ro ir auk­suo­ja­mas. Vy­rams skir­tas ap­do­va­no­ji­mas ka­bi­na­mas po kak­lu, mo­te­rims – ant spe­cia­liai su­riš­tos ko­kar­dos
Ne sykį vi­suo­menės ir pa­čių vie­tos po­li­tikų kri­ti­kuo­ta Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo tvar­ka pa­ga­liau bu­vo at­nau­jin­ta. Tam su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo grupė po kau­lelį iš­narstė vi­sus reikšmin­go įver­ti­ni­mo sky­ri­mo nuo­statų punk­tus ir juos pa­ko­re­ga­vo. Ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji tvar­ka į garbės pi­lie­čio var­do sky­ri­mo pro­cesą įneš ob­jek­ty­vu­mo ir skaid­ru­mo.Se­niai kėlė abe­jo­nių

Apie tai, kad būti­na per­žiūrė­ti ir galbūt pa­to­bu­lin­ti Plungės garbės pi­lie­čio var­do sky­ri­mo tvarką, dis­ku­tuo­ta ne me­tus ir ne dvejus. Ta­čiau la­biau­siai ja sua­be­jo­ta per­nai, su­lau­kus vi­suo­menės pa­si­pik­ti­ni­mo. Žmonės lie­jo tulžį ne šiaip sau – jiems ne­bu­vo su­da­ry­ta ga­li­mybė iš­reikš­ti sa­vo nuo­monės dėl pa­si­ūlytų kan­di­datų, mat pa­starųjų pa­vardės, pri­si­den­giant As­mens duo­menų tei­sinės ap­sau­gos įsta­ty­mu, bu­vo už­ra­kin­tos po de­vy­niais už­rak­tais. 
Ne­pa­si­ten­ki­ni­mo būta ir dėl to, kad kan­di­datūrų svars­ty­mas taip pat bu­vo įslap­tin­tas.
At­mos­fe­ra dar la­biau įkai­to, kai paaiškė­jo, kam 2020-ai­siais ati­teks garbės pi­lie­čio re­ga­li­jos. Į die­nos šviesą iš­lin­dus kruopš­čiai slėptoms pa­vardėms, vi­suo­menė su­si­skaldė į dvi da­lis. Vie­ni ti­tu­luo­tuo­sius vie­šo­jo­je erdvė­je su­sku­bo svei­kin­ti, o ki­ti ėmė pil­ti ko­men­ta­rus apie ne­va ne­pel­ny­tai to­kiu gar­bin­gu ti­tu­lu ap­do­va­no­tus plun­giš­kius.
Netrū­ko pa­stebė­jimų ir apie pa­čią garbės pi­lie­čio var­do suteikimo tvarką. Plun­giš­kiai iro­ni­za­vo, kad jei ar­ti­miau­siu me­tu ši ne­bus at­nau­jin­ta, pa­ke­liant kan­di­da­tams kar­telę, Plungė grei­tai pa­ti pa­mirš, kiek tu­rin­ti ti­tu­luotųjų – garbės pi­lie­čio var­das esą mėto­mas į kairę ir į de­šinę.
Ly­giai to­kios pa­čios nuo­monės bu­vo ir be­ne pir­ma­sis ofi­cia­liai apie garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo spra­gas pra­bilęs po­li­ti­kas Aud­rius Mi­siū­nas. Per vieną Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį jis ne­pa­bi­jo­jo pa­reikš­ti, jog gar­bin­gas ti­tu­las ne vi­sais at­ve­jais su­teik­tas pel­ny­tai. Be to, jis at­kreipė dėmesį ir į tai, kad Plungė su sa­vo garbės pi­lie­čių gau­sa len­kia net did­žią­sias ša­lies sa­vi­val­dy­bes. Da­bar šia­me sąra­še – jau be­veik trys de­šim­tys dau­giau ar ma­žiau mūsų kraš­tui nu­si­pel­niu­sių as­me­ny­bių.
Su A. Mi­siū­no iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis tąkart su­ti­ko ir sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­rio nuo­mo­ne, kan­di­datūrų svars­ty­mas ne­gin­čy­ti­nai pri­va­lo būti vie­šas, su ga­li­my­be prie jo pri­si­jung­ti ini­cia­ty­viems žmonėms.


Siekė ob­jek­ty­vu­mo ir skaid­ru­mo

Ta­čiau ilgą laiką ke­ti­ni­mai to­bu­lin­ti minėtą tvarką bu­vo tik tuš­čios kal­bos – vis ne­si­ryž­ta kiš­ti nagų prie nu­si­stovė­ju­sių nuo­statų. Tad ir šių­me­ti­nis garbės pi­lie­tis, ku­riuo ta­po iš Alsėd­žių kilęs nu­si­pelnęs me­di­kas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas, iš­rink­tas pa­gal senąją tvarką.
Vis tik ga­liau­siai ėmu­sis šio rei­ka­lo, gruod­žio 27 d. po­sėdžia­vu­si Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no at­nau­jintą tvarką.
Prie nau­jo­sios tvar­kos, anot spe­cia­lios dar­bo grupės narės bei Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­ninkės Vi­dos Bon­daus­kienės, dirb­ta il­gai ir at­sa­kin­gai. Pa­sak jos, bu­vo per­žiūrė­ti ir kruopš­čiai iša­na­li­zuo­ti vi­si nuo­statų punk­tai.
„Dar­bo grupė rin­ko­si ne kartą. Būta ir ginčų, ir nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mo, bet vi­si stengėmės tvarką pa­da­ry­ti kuo ob­jek­ty­vesnę ir skaid­resnę“, – kalbė­jo V. Bon­daus­kienė.
Minė­ta dar­bo grupė pa­rengė bendrą ap­do­va­no­jimų tvarką, api­man­čią ne tik garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo, bet ir me­ro pa­dėkos raštų sky­ri­mo pro­cedū­ras.


Es­mi­niai pa­si­kei­ti­mai

Ko­re­guo­jant garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo tvarką, 
V. Bon­daus­kienės tei­gi­mu, pir­miau­sia bu­vo pa­di­din­ti rei­ka­la­vi­mai – tei­kiant kan­di­datūrą prie rei­kiamų do­ku­mentų pri­va­lo­mai turės būti pa­tei­kia­mos ne ma­žiau kaip dvi eks­pertų re­ko­men­da­ci­jos, iš ku­rių bent vie­na – na­cio­na­li­nio ly­gio. „Norė­jo­si pa­kel­ti kar­telę, kad kan­di­datų nuo­pel­nai būtų iš­ties svarūs ir reikš­min­gi ne tik Plun­gei, bet ir vi­sai Lie­tu­vai“, – aiš­ki­no ko­mi­te­to pirmininkė.
Nau­juo­siuo­se nuo­sta­tuo­se la­biau ak­cen­tuo­tas ir pa­ts garbės pi­lie­čio sta­tu­sas – siū­lo­mi kan­di­da­tai turės būti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos. Dar pa­žymė­ta, kad gar­bin­gas var­das bus ski­ria­mas už ypa­tin­gus il­ga­lai­kius nuo­pel­nus ir išs­kir­tinį indėlį į Lie­tu­vos ir Plungės ra­jo­no moks­lo, švie­ti­mo, kultū­ros, spor­to, eko­no­mi­kos, so­cia­li­nio vys­ty­mo bei ki­tas sri­tis, ak­ty­vią vi­suo­me­ninę veiklą bei Plungės var­do gar­si­nimą.
Kei­čiant nuo­sta­tus pa­di­din­tas ir Siū­ly­mams dėl Plungės garbės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­rinė­ti ko­mi­si­jos na­rių skai­čius – vie­to­je sep­ty­nių bus vie­nuo­li­ka.
Įdo­mi de­talė ta, kad pa­sta­ro­ji ko­mi­si­ja ir to­liau ne­ke­ti­na būti at­vi­ra vi­suo­me­nei. Nuspręs­ta, kad ko­mi­si­jos po­sėdžiai bus už­da­ri, jų spren­di­mai – ne­vie­ši­na­mi, tik per­duo­da­mi Sa­vi­val­dybės ta­ry­bai, ku­rios spren­di­mu ir bus su­tei­kia­mas garbės pi­lie­čio var­das.
Kaip ir anks­čiau, garbės pi­lie­čiui re­ga­li­jas – ženklą ir liu­di­jimą – įteiks me­ras.