Paminėta Angelų sargų diena

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Kle­bo­nas ir de­ka­nas V. Ged­vai­nis pa­reigū­nams linkė­jo Die­vo glo­bos
Pa­si­tik­da­mi spa­lio 2-ąją mi­nimą An­gelų sargų ar­ba Po­li­ci­jos dieną, penk­ta­die­nio rytą Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai rin­ko­si į Plungės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, kur au­ko­tos šv. Mi­šios už ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sius po­li­ci­nin­kus bei mels­ta­si už visą pa­reigūnų bend­ruo­menę.Kvietė mal­dai

Šv. Mi­šias au­kojęs ir pa­reigū­nus jų pro­fe­sinės šventės pro­ga svei­kinęs Plungės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ir de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis kalbė­jo, kad, ne­pai­sant su­lau­kiamų prie­kaištų bei ret­kar­čiais vis su­svy­ruo­jan­čio pa­si­tikė­ji­mo šia pro­fe­si­ja ir jos at­sto­vais, vis­gi vi­suo­menė po­li­ci­ja pa­si­ti­ki bei pa­reigū­nus ger­bia, ir šią pa­garbą jie už­si­tar­nau­ja kas­die­niu dar­bu.
„Mie­lie­ji, is­to­ri­ja su­for­ma­vo la­bai gražų jūsų įvaizdį – an­ge­lo sar­go. An­ge­lo, su­kur­to pa­gal Die­vo pa­veikslą. Todėl šian­dien ga­li­te pa­sa­ky­ti: ačiū, Die­ve, kad ma­ne pa­šau­kei į šitą gy­ve­ni­mo mi­siją, kad ve­di ma­ne tuo ne­leng­vu ke­liu ir lei­di kiek­vieną va­karą sau­giai grįžti ten, kur esu la­biau­siai lau­kia­mas“, – V. Ged­vai­nis kvietė pa­reigū­nus mal­dai ir tuo pa­čiu ra­gi­no pri­si­min­ti ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sius po­li­ci­nin­kus Joną Rač­kauską, Romą Pet­ke­vi­čių ir Mantą Skierų.


Mi­ni­ma jau 100 metų

O Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius, svei­kin­da­mas sa­vo ko­le­gas pro­fe­sinės šventės pro­ga, pri­si­minė, kad šie­met ji ypa­tin­ga, mat pirmą­kart minė­ta ly­giai prie­š šimtą metų – 1921 m. spa­lio 2-ąją Kau­ne. Vėliau, įsi­galė­jus so­vie­ti­nei san­tvar­kai, tra­di­ci­ja minė­ti pa­reigūnų dieną bu­vo nu­trūku­si, ta­čiau tik pra­dėjus at­ku­ria­muo­sius ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­tybės dar­bus, spa­lio 2-oji vėl im­ta švęsti kaip Po­li­ci­jos die­na.
„Nors mūsų prie­dermė gin­ti, sau­go­ti, pa­dėti įpa­rei­go­ja mus nuo­lat būti bud­rius, ta­čiau to­kią dieną kaip ši mūsų ke­liai ve­da čia, į Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią, pra­šy­ti an­gelų sargų glo­bos mūsų ko­lek­ty­vui ir vi­sai pa­reigūnų bend­ruo­me­nei. Tik būda­mi kar­tu, tik būda­mi vie­nin­gi mes esa­me stiprūs ir ga­li­me pa­da­ry­ti tai, ko iš mūsų ti­ki­ma­si, o šian­dien ti­ki­ma­si la­bai daug“, – kalbė­jo ko­mi­sa­ras.
Jis pa­si­džiaugė, kad lai­kas nuo lai­ko į Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­tyvą įsi­lie­ja naujų na­rių, o pra­ėju­sią sa­vaitę jų su­lauk­ta net trijų: dirb­ti pra­dėjo Ema Po­ciūtė, Ai­va­ras Rėka­šius ir Ber­nar­das Vai­čiu­kaus­kas. Jau­nie­siems pa­reigū­nams linkė­ta sėkmės, kant­rybės, išt­vermės ir tvir­tybės jų pa­si­rink­ta­me ke­ly­je, o vi­siems ko­le­goms G. Po­ce­vi­čius dėko­jo už sąži­nin­gai ir iš šir­dies at­lie­kamą darbą.


Metų pa­reigū­nas – plun­giš­kis

La­biau­siai šiais me­tais pa­si­žymė­ju­siems pa­reigū­nams ko­mi­sa­ras įteikė at­ski­ras pa­dėkas ir do­va­nas. Tre­čio­jo laips­nio pa­si­žymė­ji­mo ženk­lu už nuo­pel­nus pa­gerb­tas vy­riau­sia­sis tyrė­jas Rai­mon­das Apon­kus, 4-ojo laips­nio at­mi­ni­mo ženk­lu už iš­tar­nau­tus me­tus – Si­gi­ta Kalnė.
Var­dinė­mis do­va­no­mis ap­do­va­no­ti Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė bei Veik­los sky­riaus vir­ši­ninkė Lo­re­ta Ta­ma­liū­naitė, taip pat šio sky­riaus tyrė­jai Do­na­tas Gu­das ir And­rius Po­cius. Padė­ka įteik­ta ir Veik­los sky­riaus tyrė­jui Aud­riui Ta­mo­šaus­kui bei Rea­ga­vi­mo sky­riaus pa­tru­liui Mar­ce­liui Sa­bo­niui. Už il­ga­metę pa­galbą už­tik­ri­nant vi­suo­menės sau­gumą pa­gerb­tas ir po­li­ci­jos rėmėjas Ig­nas Ki­ki­las.
Pa­reigū­nus jų pro­fe­sinės šventės pro­ga svei­ki­no ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. „La­bai daž­nai ne­įver­ti­nam tų žmo­nių, ku­rie yra ša­lia, ypač ta­da, kai saulė švie­čia, kai nėra ligų, kai nėra audrų, gaisrų. Ta­čiau kai iš­tin­ka ne­laimė, ieš­ko­me, į ką at­si­rem­ti. Ne­re­tai to­kia at­ra­ma tam­pa­te jūs. Ačiū už tą su­gebė­jimą dirb­ti sa­vo darbą kant­riai ir nuo­šird­žiai, nors daž­niau­siai iš ap­lin­ki­nių gir­dit ne pa­dėkas. Bet... to­kia jūsų tar­nystė“, – kalbė­jo jis.
Į minė­jimą baž­ny­čio­je A. Kli­šo­nis taip pat at­vy­ko ne tuš­čio­mis – už ak­tyvų ir sąži­ningą darbą jis įteikė pa­dėkas ir at­mi­ni­mo do­va­nas Veik­los sky­riaus vy­res­nia­jam tyrė­jui Eu­ge­ni­jui Pa­lu­bins­kui bei Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­jam pa­tru­liui Ir­man­tui Skro­de­niui.
Džiu­gu, kad plun­giš­kiai pa­reigū­nai bu­vo pa­stebė­ti ir ša­lies bei ap­skri­ties mas­tu. Tą pa­čią dieną Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Požė­la tre­čio­jo laips­nio pa­si­žymė­ji­mo ženklą „An­ge­las sar­gas“ skyrė Plungė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los skriaus vy­riau­sia­jai tyrė­jai Lo­re­tai Ar­ma­lie­nei. O Klaipė­dos ap­skri­ties metų pa­reigū­nu iš­rink­tas plun­giš­kis pa­tru­lis M. Sa­bo­nis.