Penktą valandą namo – per anksti

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
So­di­nin­kai ste­bi­si, kodėl reikė­jo pa­naik­ti­ni vi­sus va­ka­ri­nius 3-io­jo marš­ru­to rei­sus
Šią žiemą Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės pa­keis­ti au­to­busų marš­ru­tai ir tvar­ka­raš­čiai iki šiol pik­ti­na kai ku­riuos gy­ven­to­jus. Šal­tuo­ju metų lai­ku tiek Sa­vi­val­dybę, tiek „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­siekė ne vie­nas skun­das ato­kiau gy­ve­nan­čiųjų, o pa­va­sarį, su­ši­lus orams, su­kru­to su­ju­do so­di­nin­kai, mat paaiškė­jo, kad pa­sku­ti­nis au­to­bu­sas pro so­dus J. Pabrė­žos gat­ve nu­dul­ka 17-ą va­landą, o juk va­sarą ta­da – pa­ts dar­by­me­tis.

„Se­niau ge­riau bu­vo – au­to­bu­sas so­di­nin­kus su­rink­da­vo dar ir 19, ir 21 va­landą. Galė­jai sau ne­skubė­da­mas vi­sus dar­bus at­si­lik­ti, jei nei­ni su viš­tom mie­go­ti, dar ir va­ka­ro gai­va pa­si­mėgaut ir tik ta­da mies­tan ruoš­tis. O da­bar kaip rei­kia su­spėti, jei at­ve­ža 13 va­landą, o su­ren­ka 17-ą?“ – vaizd­žiai si­tua­ciją piešė į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją už­sukęs plun­giš­kis Bro­nis­lo­vas.
Pa­sak jo, nu­spren­du­si pa­nai­kin­ti 3-io­jo marš­ru­to va­ka­ri­nius rei­sus, ra­jo­no vald­žia ne­pa­gal­vo­jo, kad did­žio­ji da­lis au­to­bu­su į ko­lek­ty­vi­nius so­dus vyks­tan­čių žmo­nių – vy­res­nio, kai ku­rie – jau ir gar­baus am­žiaus, tad va­sa­ros va­ka­rai, kai at­lėgsta kait­ra, jiems – pa­ts dar­by­me­tis. Ta­da ga­li­ma jau be baimės per­kais­ti ir žolę nu­si­pjaut, ir daržą pa­ravėt ar šilt­namį pa­lais­tyt.
O da­bar esą so­di­nin­kams ne­beaiš­ku, kaip reikės va­sa­ro­ti, kai į sto­telę rei­kia pri­si­sta­ty­ti dar prie­š 17 va­landą, kad ne­pra­žiop­so­tum pa­sku­ti­nio rei­so.
„Se­niau dar ir iš „Li­ne­lio“ sodų va­žiuo­jan­tis 4-as au­to­bu­sas pro mus 19 va­landą pra­suk­da­vo ir vi­sus so­di­nin­kus su­rink­da­vo, o da­bar pa­darė taip, kad jis į J. Pabrė­žos gatvę ne­beuž­su­ka, va­žiuo­ja tie­siai Bi­rutės gat­ve iki mies­to. Jei no­ri, kul­niuok ke­lis ki­lo­met­rus iki „Vi­čiūnų“ sto­telės, bet se­niems žmonėms jau ir ji ne­pa­sie­kia­ma. O vald­žiai bran­giai ne­kai­nuotų, jei tą 4-uo­ju marš­ru­tu va­žiuo­jantį au­to­busą pa­kreiptų dar ir pro mūsų so­dus“, – si­tua­ciją dėstė ir plun­giškė Ire­na.
Mūsų skai­ty­tojų pa­gei­da­vi­mus per­davė­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tui Eval­dui Jan­kaus­kui, ku­ruo­jan­čiam vie­šo­jo trans­por­to sritį. Iš­girdęs, kad šįkart skund­žia­si nau­jai­siais gra­fi­kais ne­pa­ten­kin­ti so­di­nin­kai, jis stebė­jo­si, kad nei į jį pa­tį, nei bend­rai į Sa­vi­val­dybę kol kas nie­kas dėl to ne­si­kreipė, tad esą iš kur vald­žiai ži­no­ti, jog žmo­nių pa­kei­ti­mai ne­ten­ki­na?!
Pa­sak spe­cia­lis­to, bu­vo gau­ta nu­si­skun­dimų dėl kitų marš­rutų, tad bir­že­lio vi­du­ry ke­ti­na­ma su­šauk­ti Marš­rutų ko­mi­siją jiems ap­tar­ti. E. Jan­kaus­kas pa­žadė­jo į ko­mi­si­jos dar­bot­varkę įtrauk­ti ir iš žur­na­listų iš­girstą pa­lei J. Pabrė­žos gatvę iš­si­bars­čiu­sių sodų sa­vi­ninkų pra­šymą pri­dėti va­ka­ri­nių reisų. Bet, pasak jo, pra­šy­mas būtų sva­res­nis, jei jį raš­tu pa­teiktų pa­tys gy­ven­to­jai.
„Pap­ras­tai ko­mi­si­ja pa­ten­ki­na 4-is iš 5-ių pra­šymų, o tas vie­nas ne­pa­ten­kin­tas toks ir būna – ar­ba pro­ble­ma išdės­ty­ti ne­pa­kan­ka­mai aiš­kiai, ar­ba kreipę­sis žmo­gus ne­nu­rodė sa­vo var­do ir pa­vardės bei te­le­fo­no. Būna, kad pa­skam­bi­na, o pra­dėjus kalbė­tis nu­me­ta ra­gelį. Todėl ir sa­kau, kad leng­viau­sia nag­rinė­ti pro­blemą, kai ji aiš­kiai ir glaus­tai išdės­ty­ta raš­tu“, – kalbė­jo spe­cia­lis­tas.
Ir nu­rodė, kad vi­si, tu­rin­tys nu­si­skun­dimų dėl au­to­busų maršrutų ar tvar­ka­raš­čių, kreiptų­si į Sa­vi­val­dybę siųs­da­mi laišką elekt­ro­ni­niu pa­štu savivaldybe@plunge.lt ar­ba pa­pras­tu pa­štu Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Vy­tau­to g. 12, LT-90123 Plungė.
Laišką ga­li­ma įmes­ti ir į prie Sa­vi­val­dybės esan­čią pa­što dėžutę ar­ba ati­duo­ti prie cent­ri­nio įėji­mo esan­čiam Bendrųjų rei­kalų sky­riui, kur re­gist­ruo­ja­mi vi­si do­ku­men­tai. Tik, kaip jau minė­ta, rei­kia ne­pa­mirš­ti nu­ro­dy­ti ne tik dėl ko krei­pia­ma­si, bet ir kas krei­pia­si, pa­si­ra­šant var­du ir pa­var­de bei pri­de­dant kon­tak­tinį te­le­foną.