Pirties mėgėjams – naujametė dovana

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Vie­niems pir­ties pa­slau­gos nuo ki­tos sa­vaitės brangs, ki­tiems taps ne­mo­ka­mos
Praė­ju­sią sa­vaitę į nuo­to­linį po­sėdį jungęsi Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to na­riai ėmėsi ne tiek šven­ti­nio, kiek bui­ti­nio rei­ka­lo – mies­te vei­kian­čios vie­šo­sios pir­ties įkai­nių. Pas­ku­tinį kartą jie tvir­tin­ti bu­vo 2012 me­tais, o nuo to lai­ko ge­ro­kai išau­go tiek van­dens, tiek elekt­ros kai­nos, dau­giau ten­ka mokė­ti ir dar­buo­to­jams, tad sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad at­ėjo me­tas di­din­ti ir pir­ties įkai­nius – nuo sau­sio jie augs maž­daug dviem eu­rais. O štai so­cia­liai rem­ti­niems ir pen­si­nio am­žiaus as­me­nims, vai­kams ir ne­įga­lie­siems vald­žia nu­tarė įteik­ti šven­tinę do­vanėlę – nuo ki­tos sa­vaitės vie­šo­sios pir­ties ma­lo­nu­mais jie galės mėgau­tis ne­mo­ka­mai.

Kaip per ko­mi­te­to po­sėdį sakė Vie­tos ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius, pra­dėjęs dirb­ti nau­ja­sis „Plungės būsto“ di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas at­kreipė dėmesį, jog pir­ties pa­slaugų įkai­niai ne­bu­vo keis­ti nuo 2012 metų. Esą ir pa­ti pir­ties pa­slau­ga „Plungės būstui“ yra nuo­sto­lin­ga, nes van­dens, dujų, elekt­ros kai­nos, dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mai di­din­ti ne kartą, o į pirtį jau de­šimt­metį ga­li­ma pa­tek­ti už tą pa­tį mo­kestį. Todėl įmonė pra­šo per­žiūrė­ti esa­mus įkai­nius ir pa­tvir­tin­ti nau­jus, ži­no­ma, di­des­nius.
Ten­kin­da­ma šį pra­šymą Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rengė siū­lymą di­din­ti pir­ties įkai­nius. Re­mian­tis juo, nuo sau­sio 1 d. va­lan­da pir­ty­je kai­nuos ne­be 4,36 eu­ro, kaip iki šiol, bet 7 eu­rus, va­lan­da du­še – 4 eu­rus (iki tol bu­vo nu­sta­ty­tas tik pus­va­land­žio įkai­nis – 2,32 eu­ro). No­rint su kom­pa­ni­ja pra­leis­ti va­landą sau­no­je, teks su­mokė­ti 25 eu­rus (bu­vo 23,75 Eur).
Kad šis įkai­nių di­di­ni­mas ne­būtų per skau­dus ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims, pa­si­ūly­ta tai­ky­ti di­desnę – 50-ies pro­centų – nuo­laidą pen­si­nin­kams, as­me­nims su ne­ga­lia, vai­kams iki 16 metų ir Sau­sio 13-osios įvy­kių da­ly­viams (iki šiol jiems tai­ky­ta 40-ies pro­centų nuo­lai­da). Tuo pa­čiu pa­si­ūly­ta dar di­desnę nuo­laidą – 100-o pro­centų – tai­ky­ti Plungės garbės pi­lie­čiams, ki­taip sa­kant, leis­ti jiems mies­to pir­ti­mi nau­do­tis ne­mo­ka­mai.
Į pa­starąjį siū­lymą po­sėdžio me­tu pir­mo­ji su­rea­ga­vo vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė.
„Ma­ne su­jau­di­no tas sa­ki­nys apie garbės pi­lie­čius. Siū­ly­čiau jo ne­ra­šy­ti. Iš tikrųjų tai ne­būtų kaž­koks di­de­lis mūsų garbės pi­lie­čių pa­ger­bi­mas ne­mo­ka­mai juos į tą pirtį pa­kvies­ti. Mes esam kaip tik pa­ruošę naują tvarką, siū­lom garbės pi­lie­čius ki­taip pa­gerb­ti“, – ra­gi­no ji at­si­sa­ky­ti šio su­ma­ny­mo. Ir bu­vo iš­girs­ta, nors „Plungės būsto“ di­rek­to­rius E. Pa­lu­bins­kas pa­tiks­li­no, kad vie­nas garbės pi­lie­tis viešąją pirtį yra pamėgęs ir ją lan­ko kas sa­vaitę.
Vis dėlto su­tar­ta, kad ir šis as­muo ne­liks nu­skriaus­tas, mat jam pri­klau­so nuo­lai­da kaip pen­si­nio am­žiaus žmo­gui. Tad kiek pa­dis­ku­ta­vus su­tar­ta garbės pi­lie­čiams pir­ty­je ne­tai­ky­ti išs­kir­ti­nių nuo­laidų.
O štai pen­si­nio am­žiaus, ne­įga­lius ir so­cia­liai rem­ti­nus as­me­nis, ne­pil­na­me­čius (iki 16 m.) nu­tar­ta į pirtį įleis­ti ne už per­pus ma­žesnį mo­kestį, kaip siū­ly­ta iš pra­džių, bet vi­siš­kai ne­mo­ka­mai.
„Kai kas įsi­vaiz­duo­ja, kad pir­tis yra ma­lo­nu­mui, bet yra ne­ma­ža grupė žmo­nių, ku­rie na­mie ne­tu­ri ga­li­mybės nu­si­praus­ti šil­tu van­de­niu“, – at­kreipė dėmesį Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus. Ir pa­si­ūlė ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čius as­me­nis vi­siš­kai at­leis­ti nuo mo­kes­čio. Esą Sa­vi­val­dy­bei tai di­de­lių nuo­sto­lių ne­su­da­rys, o to­kiems as­me­nims bus di­delė pa­gal­ba.
„Sup­ran­tu, kad Kalė­dos ir Nau­jie­ji – do­vanų me­tas, bet pir­ma gal reikėtų pa­pra­šy­ti in­for­ma­ci­jos iš „Plungės būsto“, apie ko­kią pi­nigų sumą kal­ba­me“, – L. Skie­raus siū­ly­mu neap­sid­žiaugė ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­tis Ado­mas Za­muls­kis, pir­miau­sia su­si­rūpinęs, kiek lėšų dėl siū­lo­mos leng­va­tos bus ne­su­rink­ta.
E. Pa­lu­bins­kas tuoj pat pa­teikė skai­čius, kad 2020 m. iš šios grupės as­menų už pir­ties pa­slau­gas bu­vo su­rink­ta 2,5 tūkst. eurų, 2021 m. – 2,2 tūkst. eurų.
Su­tarę, kad to­kios ne­tek­ties Sa­vi­val­dybė nė ne­pa­jus, vi­si pa­si­sakė už tai, kad sen­jo­rai ir so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys, ne­pil­na­me­čiai ir ne­įga­lie­ji į pirtį būtų įleid­žia­mi už dyką. Tam ne­prieš­ta­ra­vo ir Ta­ry­ba, tad po Naujųjų šiems as­me­nims pir­ties du­rys at­si­vers dar pla­čiau.