Plungė nori vyti šiukšlių perdirbėjus, Rietavas dar galvos

TRATC-o nuo­trau­ka
Tei­gia­ma, kad at­si­kra­čius „Veis­to“ ir MBA įren­gi­nius per­ėmus val­dy­ti pa­čiam TRATC-ui, at­liekų tvar­ky­mas pigs. Ta­čiau pa­ts „Veis­tas“ per­spėja, jog ga­li būti pa­siek­tas ir prie­šin­gas re­zul­ta­tas
Ne­be pir­mus me­tus be­si­tęsian­ti konf­ron­ta­ci­ja tarp Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) ir at­lie­koms tvar­ky­ti jo sam­do­mos UAB „Veis­tas“, pa­na­šu, artė­ja prie fi­ni­šo tie­sio­sios. Ket­vir­ta­dienį po­sėdžia­vu­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba bal­sa­vo už tai, kad su­tar­tis su šia įmo­ne būtų nu­trauk­ta.
Tie­sa, si­tua­ciją dar bandė gelbė­ti ir po­sėdy­je bal­so teisės pa­prašęs „Veis­to“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis, ir jo pusėn sto­ju­si Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja, ta­čiau dau­gu­mos nuo­monė bu­vo ka­te­go­riš­ka: kai teis­muo­se nag­rinė­ja­mi net 5 „Veis­to“ prie­š TRATC-ą pa­teik­ti ieš­ki­niai, kalbė­ti apie ga­limą to­li­mesnį bend­ra­dar­bia­vimą per vėlu.

„Jie mus ža­gi­na, kaip no­ri“
TRATC-o di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas Ta­rybą in­for­ma­vo, kad gruod­žio 19 d. vyks neei­li­nis vi­suo­ti­nis cent­ro ak­ci­ninkų su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me, be kitų, bus sprend­žia­mas ir minė­to­sios su­tar­ties nu­trau­ki­mo klau­si­mas.
Pa­sak di­rek­to­riaus, tik pra­dėjęs ei­ti šias pa­rei­gas jis bandė gra­žiuo­ju tar­tis su „Veis­tu“, jau pen­ke­rius me­tus ad­mi­nist­ruo­jan­čiu ko­mu­na­li­nių at­liekų me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) įren­gi­nius Jėru­bai­čiuo­se, ta­čiau bend­ros kal­bos ras­ti ne­pa­vy­ko.
Dėl ne­vyk­domų su­tar­ties sąlygų bir­želį įmo­nei esą bu­vo pa­teik­ta pre­ten­zi­ja, ta­čiau vis­kas ga­liau­siai baigė­si tuo, kad šiuo me­tu teis­muo­se jau svars­to­mi net 5 „Veis­to“ ieš­ki­niai, ku­riuo­se at­sa­ko­vas – TRATC-as. Esą vi­sais būdais įmonė sie­kia iš­si­rei­ka­lau­ti, kad už jos pa­slau­gas būtų mo­ka­ma bran­giau, nors at­liekų su­tvar­ky­mo mo­kes­tis per pa­sta­ruo­sius me­tus di­din­tas jau ne kartą, ir ga­lo tam – ne­ma­ty­ti.
V. Do­mar­kas įvar­di­no ne vieną „Veis­to“ ne­vyk­domą su­tar­tinį įsi­pa­rei­go­jimą. Pa­sak jo, šiuo me­tu iš­nau­do­ja­ma tik du treč­da­liai bran­giai kai­na­vu­sios įran­gos, ne­ga­mi­na­ma elekt­ra, neiš­ren­ka­mas su­tar­tas kie­kis me­ta­lo, stik­lo ir plas­ti­ko, pa­ti biof­rak­ci­ja ap­dir­ba­ma ne­tin­ka­mai, dėl ko gau­tas sta­bi­la­tas ne­ga­li būti įve­ža­mas į sąvar­tyną. Taip pat ne­ga­mi­na­mas kie­ta­sis at­gau­tas ku­ras, nors įren­gi­niai tam nu­pirk­ti ir su­mon­tuo­ti.
„Su­tartį rei­kia nu­trauk­ti, nes ji – ydin­ga. Dėl to ir at­liekų su­tvar­ky­mo mo­kes­tis vis ky­la. Prieš pen­ke­rius me­tus pra­dėjom ar ne nuo 34 eurų už toną, o da­bar jau artė­jam prie 42-jų. Plius ma­tom did­žiu­lių gud­ra­vimų. „Veis­tas“ šie­met sie­kia ne­da­ry­ti at­liekų mor­fo­lo­gi­nių ty­rimų, ku­rie leistų ma­žin­ti tą įkainį. Tie vy­ru­kai tu­ri ge­rus tei­si­nin­kus, todėl ir esam taip pa­kin­ky­ti. Su­mo­kam jiems kas­met po 1,2 mln. eurų ir vis tiek per teis­mus jie mus ža­gi­na, kaip no­ri“, – sa­vo nuo­monę vaizd­žiai išdėstė ir Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas.
No­ri tai­kos
Ga­li­mybės pa­teik­ti savąją po­zi­ciją pa­prašęs „Veis­to“ di­rek­to­rius D. Miš­ki­nis ak­cen­ta­vo, kad vi­si ne­su­ta­ri­mai ky­la dėl vie­nos prie­žas­ties – Jėru­bai­čiuo­se su­mon­tuo­ti MBA įren­gi­niai yra per ga­lin­gi. Esą jie su­pro­jek­tuo­ti taip, kad per me­tus ap­do­rotų ne ma­žiau kaip 49 tūkst. tonų miš­rių ko­mu­na­li­nių at­liekų, o šiuo me­tu jų pri­sta­to­ma net 40 pro­c. ma­žiau.
Esą būtent dėl to ne­pa­vyks­ta iš­gau­ti nė pusės dujų kie­kio, būti­no elekt­rai ga­min­ti.
„Būtų ma­lo­nu iš Vi­di­man­to vieną ir pa­sku­tinį kartą gau­ti in­for­ma­ciją apie tai, ko mes ne­vyk­dom, pa­grind­žiant teisės ak­tais, su­tar­ti­mi. O ger­bia­mus Ta­rybų na­rius, me­rus ir ad­mi­nist­ra­cijų di­rek­to­rius norė­čiau dar kartą pa­kvies­ti dis­ku­si­jai dėl ga­li­mos tai­kos. Siū­ly­čiau ne­si­karš­čiuo­ti, iša­na­li­zuo­ti šią si­tua­ciją iš esmės, įsi­gi­li­nus, nes da­bar in­for­ma­ci­jos Ta­ry­bų na­riams la­bai trūksta. Nie­kas čia ne­no­ri pyk­tis, gin­čy­tis, kas gud­res­nis. Mes ži­nom, įsi­vaiz­duo­jam, kaip ga­li­ma spręsti šį klau­simą, ir no­ri­me jį išspręs­ti tai­kiai“, – baig­da­mas sa­vo pa­si­sa­kymą pa­brėžė D. Miš­ki­nis.
Dir­ba nuo­sto­lin­gai ar... pel­nin­gai?
Ta­ry­bos na­riai jam turė­jo klau­simų ne tik dėl pa­čios su­tar­ties, bet ir dėl įmonės už­dir­ba­mo pel­no. Mat prie­š tai V. Do­mar­kas pa­gar­si­no skai­čius iš „Veis­to“ pel­no ir nuo­sto­lių ata­skai­tos, ku­ria re­mian­tis ši įmonė per­nai  
698 tūkst. eurų iš­lei­do ga­my­bai (dar­buo­tojų at­ly­gi­ni­mams, elekt­rai, įren­gi­nių prie­žiū­rai) ir 476 tūkst. – ad­mi­nist­ra­vi­mui.
„Neį­si­vaiz­duo­ju, ką rei­kia da­ryt, kad tiek iš­leis­tum ad­mi­nist­ra­vi­mui“, – gar­siai stebė­jo­si V. Do­mar­kas. Vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė ši­tai pa­bandė su­ži­no­ti iš pa­čio D. Miš­ki­nio, ta­čiau jis at­sakė ne­tu­rin­tis skai­čių po ran­ka ir ne­san­tis pa­si­ruošęs at­sa­ky­ti į šį klau­simą.
Ir ki­tiems Ta­ry­bos na­riams iš­ki­lo klau­simų, kaip įmonė, gau­nan­ti per­dirb­ti tik kiek dau­giau nei pusę pla­nuotų at­liekų, su­ge­ba dirb­ti pel­nin­gai. Ta­čiau D. Miš­ki­nis aiš­ki­no, kad gry­na­sis „Veis­to“ pel­nas pa­sta­rai­siais me­tais yra tik apie 50 tūkst. eurų, o įvar­din­ti be­veik 500 tūkst. eurų – veik­los pel­nas.
„Jūs siū­lo­te tai­kos su­tartį, bet esa­te pa­teikę pen­kis ieš­ki­nius teis­me. Ir dar tei­siatės at­ga­linė­mis da­to­mis. Kaip tą su­prast?“ – tei­ra­vo­si Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus. Jis at­kreipė dėmesį ir į tai, kad ne­reikėtų pai­nio­ti įmonės veik­los ir gry­no­jo pel­no. „Sukū­rus veik­los pel­no gry­na­sis pel­nas ga­li būti ir nei­gia­mas, bet rei­kia su­gebė­ti la­bai daug iš­leist. O jūs tą su­ge­bat pui­kiai“, – pa­stebė­jo jis.
„Ne­tu­riu ką pa­ko­men­tuot“, – į šią rep­liką at­sakė D. Miš­ki­nis. Tie­sa, kiek vėliau pri­dūrė, kad su­sėdus prie sta­lo ir su­dėlio­jus ga­limų de­rybų gai­res „Veis­tas“ sa­vo ieš­ki­nius galbūt at­siimtų.
Kiek kai­nuos?
„Tei­sybė čia kaž­kur per vi­durį“, – pa­stebė­jo Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys. TRATC-o di­rek­to­riaus jis pra­šė įvar­din­ti, kiek kai­nuos su­tar­ties nu­trau­ki­mas su „Veis­tu“? Klaus­ta ir to, kaip vyks MBA įren­gi­nių per­ėmi­mo pro­cedū­ros – ar ne­reikės jų stab­dy­ti ir kur per­ėmi­mo lai­ko­tar­piu bus de­da­mos at­lie­kos? Juk pa­gal da­bar­tinę tvarką vež­ti jas ne­per­dirb­tas į sąvar­ty­no kaupą yra griež­tai draud­žia­ma.
V. Do­mar­kas at­sakė, kad ge­rai pa­si­ruo­šus kei­čian­tis ope­ra­to­riams įren­gi­nių stab­dy­ti ne­reikės. Pa­sak jo, rea­lu kalbė­ti, kad šis ob­jek­tas TRATC-o ži­nion pe­reitų nuo kitų metų ko­vo. O jei „Veis­tas“ nu­tars įren­gi­nius su­stab­dy­ti, tai jau bus trak­tuo­ja­ma kaip ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja ir visą ob­jektą cent­ras galės pe­rim­ti tą pa­čią dieną.
O kiek kai­nuos su­tar­ties nu­trau­ki­mas, V. Do­mar­kas ne­si­ėmė spėlio­ti. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas 144 tūkst. eurų ne­te­sybų mo­kes­tis, bet „Veis­tas“ dar galės by­linė­tis ir dėl ne­gau­to pel­no kom­pen­sa­ci­jos.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis my­go V. Do­marką at­sa­ky­ti, kas pri­siims at­sa­ko­mybę už šiuos nuo­sto­lius ir pa­dengs juos. Jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad vi­sos su­tar­ties nu­trau­ki­mo iš­lai­dos bus den­gia­mos iš TRATC-o pa­jamų.
Net ir dis­ku­si­jai beiš­sik­ve­piant 
T. Rau­dys vis kar­to­jo, kad vi­si iša­ky­ti ar­gu­men­tai ne­įti­ki­na, kad TRATC-ui per­ėmus val­dy­ti MBA įren­gi­nius at­lie­kas ap­do­ro­ti pa­vyks pi­giau. „To­kia ti­ki­mybė yra, bet ji la­biau teo­rinė“, – pa­stebė­jo po­li­ti­kas.
Jam V. Do­mar­kas dar kartą pri­minė tuos minė­tuo­sius 476 tūkst. eurų, ku­riuos „Veis­tas“ kaž­ko­kiu ste­buk­lin­gu būdu kas­met su­ge­ba iš­leis­ti įmonės ad­mi­nist­ra­vi­mui. Esą tai ir būtų re­zer­vas, iš ku­rio pir­mai­siais me­tais būtų ga­li­ma su­mokė­ti ne­te­sy­bas ir pa­deng­ti ki­tas su su­tar­ties nu­trau­ki­mu su­si­ju­sias iš­lai­das, o vėliau ir su­tau­py­ti.
Pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos
Tą pa­čią dieną šis klau­si­mas svars­ty­tas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­je.
„Kaip ži­not, ad­mi­nist­ra­cijų di­rek­to­riams yra pa­ves­ta val­dy­ti TRATC-o ak­ci­jas, bet Ta­ry­bos ir­gi ne­ga­li lik­ti nuo­ša­ly. Tai yra mūsų įmonė, Sa­vi­val­dybės nuo­sa­vybės da­lis. Tie­sa, val­do­me tik 6 pro­cen­tus jos ak­cijų, bet vis tiek ji mums svar­bi“, – ak­cen­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Jis ap­gai­les­ta­vo ne­re­tai apie rei­ka­lus re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo sis­te­mo­je su­ži­nan­tis iš spau­dos bei pa­si­ge­do iš­sa­mesnės dis­ku­si­jos su­tar­ties nu­trau­ki­mo klau­si­mu.
„Ar dis­ku­tuo­ja­ma, kas bus pa­si­kei­tus MBA įren­gi­nių ope­ra­to­riui? Gal TRATC-ui net ne­pa­vyks už to­kią kainą tvar­ky­ti at­liekų, kaip tą da­bar da­ro „Veis­tas“? Iš vie­šo­jo­je erdvė­je pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos ne­ma­tau pla­na­vi­mo, kas eksp­loa­tuos ga­myklą ir kiek tai kai­nuos gy­ven­to­jams“, – tęsė me­ras.
A. Čer­nec­kis turė­jo prie­kaištų ir dėl ne­se­niai vy­ku­sio „Veis­to“ bei TRATC-o va­dovų, taip pat visų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių merų ir ad­mi­nist­ra­cijų di­rek­to­rių pa­si­ta­ri­mo.
„Dvi va­lan­das dis­ku­ta­vom apie ga­limą taikų su­si­ta­rimą, bet ga­liau­siai paaiškė­jo, kad vie­na pusė tuo me­tu jau bu­vo su­ra­šiu­si do­ku­men­tus dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo, o ki­ta – pa­da­vu­si į teismą dar vieną ieš­kinį. Ir abi tylė­jo. Esa­me ved­žio­ja­mi už no­sies. Ne vi­sa tei­sybė pa­sa­ko­ma.“
No­ri at­si­vež­ti at­liekų iš to­liau
Posė­dy­je da­ly­vavęs D. Miš­ki­nis Rie­ta­vo ta­ry­bos na­riams pa­teikė ko­ne ana­lo­gišką in­for­ma­ciją, kaip ir plun­giš­kiams. Tik sa­vo pa­si­sa­ky­mo pa­bai­go­je pri­dėjo tai, apie ką per Plungės sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdį neuž­si­minė.
„Esu pa­si­ruošęs at­lik­ti eko­no­minį ver­ti­nimą ir pa­teik­ti tiks­lesnį pasi­ūlymą, už ko­kią kainą galė­tu­me teik­ti pa­slaugą, jei „Veis­tui“ būtų su­teik­ta ga­li­mybė iš­nau­do­ti visą ga­myk­los po­ten­cialą – pa­čiam su­si­ras­ti pa­pil­do­mai bios­kaid­žių at­liekų“, – kalbė­jo D. Miš­ki­nis, leis­da­mas su­pras­ti, kad įmonės sie­kis yra į Jėru­bai­čius at­si­vež­ti at­liekų ir iš kitų sa­vi­val­dy­bių, ne tik iš Plungės, Rie­ta­vo, Ma­žei­kių ir Tel­šių, kaip iki šiol.
Tie­sa, V. Do­mar­kas dar kartą pa­brėžė, kad ir su da­bar tu­ri­mu at­liekų kie­kiu įren­gi­niai ga­li veik­ti efek­ty­viai. Ir TRATC-as esą yra pa­si­rengęs tą įro­dy­ti.
Vis dėlto tiek Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai, tiek me­ras pa­gei­da­vo iki ki­to po­sėdžio gau­ti abiejų pusių siū­ly­mus dėl to­li­mesnės veik­los, su­ra­šy­tus ir ar­gu­men­tuo­tus po­pie­riu­je, tik šįkart ap­siei­nant be kal­ti­nimų vieni ki­tiems.