Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Sim­bo­li­nę cent­ro ati­da­ry­mo ir įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­po me­ras A. Kli­šo­nis, cent­rui va­do­vau­jan­ti A.  Bui­vy­die­nė bei kle­bo­nas V. Ged­vai­nis
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį be di­de­lio šur­mu­lio, jau­kia­me ko­le­gų ir bi­čiu­lių ra­te ati­da­ry­tas ne­se­niai sa­vo veik­lą pra­dė­jęs Plun­gės bend­ruo­me­nės cent­ras, įsi­kū­ręs po gais­ro pa­ma­žu nau­jam gy­ve­ni­mui pri­ke­lia­muo­se bu­vu­siuo­se pa­ra­pi­jos na­muo­se, esan­čiuo­se Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios pa­šo­nė­je.

Su­tar­tis dėl Bend­ruo­me­nės cent­ro stei­gi­mo tarp Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir mi­nė­tą­jį pa­sta­tą val­dan­čios Plun­gės pa­ra­pi­jos pa­si­ra­šy­ta šių me­tų ko­vą. Net­ru­kus po to nau­ja­jai vie­ša­jai įstai­gai pra­dė­jo va­do­vau­ti al­sė­diš­kė Al­ma Bui­vy­die­nė. O ne taip se­niai į su­re­mon­tuo­tą pa­sta­to co­ko­li­nį aukš­tą per­si­kė­lė ir pir­mo­sios or­ga­ni­za­ci­jos – Plun­gės ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja, Tel­šių ap­skri­ties ser­gan­čių­jų ner­vų-rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­ja bei Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­rius.

No­rė­da­mas pa­žy­mė­ti sa­vo veik­los pra­džią, Plun­gės bend­ruo­me­nės cent­ras, po vie­nu sto­gu su­bū­ręs mi­nė­tą­sias neį­ga­lių­jų drau­gi­jas, pa­kvie­tė jų at­sto­vus, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vus, Plun­gei at­sto­vau­jan­čius Sei­mo na­rius bei pa­tal­pų šei­mi­nin­ką – kle­bo­ną de­ka­ną Vy­tau­tą Ged­vai­nį į ne­di­de­lę cent­ro ati­da­ry­mo ir įkur­tu­vių ce­re­mo­ni­ją.

Į ren­gi­nį su­si­rin­kę sve­čiai juo­ka­vo dar pri­si­me­nan­tys ka­dai­se šia­me pa­sta­te, ku­ria­me bu­vo įsi­kū­rę tuo­me­čiai Plun­gės kul­tū­ros na­mai, reng­tus šo­kius jau­ni­mui. Da­bar pa­sta­tas pa­ma­žu at­gims­ta nau­jam gy­ve­ni­mui, ti­ki­ma­si, kad ja­me taip pat ne­stigs įvai­rių ren­gi­nių, pra­smin­gų už­siė­mi­mų ir sma­gios veik­los.

Mi­nė­tų­jų drau­gi­jų na­riai džiau­gia­si pa­ga­liau tu­rė­da­mi švie­sias ir erd­vias pa­tal­pas sa­vo už­siė­mi­mams, skal­byk­lą, du­šą. Net yra žmo­nėms su ne­ga­lia pri­tai­ky­ta vir­tu­vė, neį­ga­lie­siems su­tei­kian­ti ypač daug ge­rų emo­ci­jų. Ne vie­nas kal­bė­jo ne­ga­lin­tis at­si­džiaug­ti tuo, kad ga­li pa­ts sau iš­si­vir­ti ka­vos.

„Ži­no­jau, kad čia bus ge­rai, bet kad taip ge­rai...“ – šyp­so­jo­si cent­rą įkur­tu­vių pro­ga svei­kin­da­mas ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

O Kle­bo­nas V. Ged­vai­nis už at­nau­jin­tas ir neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­tas pa­tal­pas dė­ko­jo ra­jo­no val­džiai, ku­ri ėmė­si ini­cia­ty­vos ir pro­jek­ti­nės veik­los. „Šian­dien čia nau­ją gy­ve­ni­mą pra­de­da ypa­tin­gi žmo­nės. Jūs esa­te ki­to­kie Die­vo aky­se. Už­ten­ka vie­nos jū­sų mal­dos, kad Die­vas su­pras­tų rei­ka­lą. Tad pa­si­mels­kit ir už mus“, – to­kiais žo­džiais į neį­ga­liuo­sius krei­pė­si dva­si­nin­kas.