Autobusai kursuoja, tik keleivių beveik neliko

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Siun­ti­niai au­to­bu­sais te­be­ve­ža­mi, tik jų, kaip ir ke­lei­vių, ge­ro­kai su­mažė­jo
Praė­ju­sią sa­vaitę į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­skam­binęs pa­si­pik­tinęs skai­ty­to­jas kvietė at­vyk­ti pa­žiūrė­ti, kaip dir­ba Plungės au­to­busų sto­ty­je esan­ti siuntų tar­ny­ba. „Įstai­gos už­da­ry­tos, par­duo­tuvės ne­vei­kia. Net Sa­vi­val­dybė du­ris už­si­ra­ki­no, kad ne­vaikš­čio­tu­me be rei­ka­lo. O čia grūda­si kas no­ri ir kaip no­ri“, – dėstė plun­giš­kis.

Vy­ras sakė, kad jį pa­šiur­pi­no sto­ty pa­ma­ty­tas vaiz­das. Esą prie dis­pe­čerės lan­ge­lio lūku­riuo­jan­tys žmonės ne­si­lai­ko šio­mis die­no­mis būti­no dviejų metrų at­stu­mo, o at­ne­šu­sie­ji siun­tas ar at­vy­ku­sie­ji jų pa­siim­ti ne­si­var­žy­da­mi kosė­ja, kur pa­puo­la. „Bai­su ir žiūrė­ti“, – pik­ti­no­si žmo­gus.

Penk­ta­die­nio rytą „Že­mai­tis“ su­si­siekė su Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riu­mi Ri­man­tu Kmie­liaus­ku. Iš­girdęs, kuo skund­žia­ma­si, di­rek­to­rius la­bai nu­ste­bo. Jis sakė pa­ts šiuo me­tu esan­tis au­to­busų sto­ty­je ir ga­lin­tis pa­tvir­tin­ti, jog ap­lin­kui ne­ma­ty­ti nė vie­no žmo­gaus. O apie grūstis prie dis­pe­čerės lan­ge­lio esą nė kal­bos ne­ga­li būti, nes dau­ge­lis au­to­busų marš­rutų at­šauk­ti, tad gy­ve­ni­mas ir sto­ty­je su­sto­jo.

„Dis­pe­čerė dir­ba, nes vie­nas ki­tas tarp­mies­ti­nis au­to­bu­sas dar va­žiuo­ja. Vis dėlto did­žio­ji da­lis jų bu­vo at­šauk­ta. Ke­lei­vių ir siun­ti­nių srau­to ne­be­li­ko, ta­čiau žmonės daž­nai skam­bi­na, tei­rau­ja­si dėl marš­rutų“, – sakė di­rek­to­rius.

Pa­sak jo, pra­ėjusį pir­ma­dienį (ko­vo 16-ąją), pa­skel­bus ka­ran­tiną, siuntų sky­rius sto­ty­je bu­vo už­da­ry­tas. Bet ne­tru­kus šią veiklą te­ko at­nau­jin­ti, nes kaž­kas pa­si­skundė ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­jo šią pa­slaugą teik­ti to­liau. Nors be­si­nau­do­jan­čiųjų ja, R. Kmie­liaus­ko žod­žiais, pra­ktiš­kai ne­be­li­ko.

Ne­ma­žai pa­kei­timų pa­da­ry­ta ir mies­to bei prie­mies­čio marš­rutų tvar­ka­raš­čiuo­se. Sie­kiant su­ma­žin­ti ga­limų kon­taktų vi­suo­me­ni­nia­me trans­por­te, prie­mies­čiuo­se pa­lik­ti tik ry­ti­niai ir va­ka­ri­niai, o Plungės mies­te – dar ir po­pie­ti­niai rei­sai.

Ar ne­bu­vo be­si­pik­ti­nan­čių to­kia nau­ja tvar­ka? „Ga­vau vieną piktą laišką iš kai­me gy­ve­nan­čio žmo­gaus, kad da­bar bus sun­ku į miestą at­vyk­ti ir grįžti. At­sa­kiau, kad ne Plungės au­to­busų par­kas taip nu­sprendė, o Sa­vi­val­dybė. Ki­ta ver­tus, ko be­va­žinėt da­bar? Juk tam ir pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, kad kuo ma­žiau judė­tu­me“, – sakė R. Kmie­liaus­kas.

Pa­sak jo, iš pra­džių būta ne­ri­mo, ar gy­ven­to­jai lai­ky­sis rei­ka­la­vimų, ne­si­grūs au­to­bu­suo­se, juo­lab kad nu­spręsta ka­ran­ti­no me­tu ke­lei­vius vež­ti ne­mo­ka­mai. Vai­ruo­to­jai esą bu­vo pa­ruoš­ti vi­soms ga­li­moms si­tua­ci­joms, ap­mo­ky­ti į au­to­busą priim­ti tik tiek ke­lei­vių, kad vi­siems už­tektų vie­tos su­sėsti lai­kan­tis met­ro at­stu­mo. Vež­ti sto­vin­čius ke­lei­vius šiuo me­tu ap­skri­tai draud­žia­ma. Sie­kiant ap­sau­go­ti vai­ruo­to­jus, jų vie­tos ati­tver­tos stik­lo per­tva­ro­mis.

Vis dėlto, kaip sakė R. Kmie­liaus­kas, grei­tai ta­po aiš­ku, jog prie nau­jo­sios tvar­kos pe­rei­ta ga­na skland­žiai. Ir to prie­žas­tis – ke­lis­kart su­mažėję ke­lei­vių srau­tai. Esą net ry­ti­niais marš­ru­tais, ka­da pa­pras­tai būda­vo did­žiau­sios grūstis, va­žiuo­ja vos vie­nas ki­tas žmo­gus.

Kas bus, jei ka­ran­ti­nas už­sitęs, o orams su­ši­lus sto­telė­se ims bu­riuo­tis so­di­nin­kai? „Kai taip bus, ta­da ir spręsi­me. Kol kas orų pro­gnozės dar ne­ža­da ši­lu­mos“, – pri­minė R. Kmie­liaus­kas.