Bendros sistemos nebus

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
T. Rau­dys stebė­jo­si, kad Ma­žei­kiuo­se pa­vy­ko to­kią sis­temą įdieg­ti, o čia, Plungė­je, sa­ko­ma, jog tai – ne­įma­no­ma
Praė­ju­sių metų rugsėjį vie­tos spau­da rašė apie SĮ „Plungės būstas“ pla­nus įdieg­ti bendrą at­si­skai­ty­mo už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas (ši­lumą, van­denį, nuo­te­kas, būsto ad­mi­nist­ra­vimą) sis­temą. Žadė­ta, kad tai leistų ra­jo­no gy­ven­to­jams už šias paslaugas at­si­skai­ty­ti pa­pras­čiau, o ir įmonės sutaupytų. Vis dėlto ne­se­niai paaiškė­jo, jog to­kios sis­te­mos ne­bus – bent jau ar­ti­miau­siu me­tu.

Praė­jusį rugsėjį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai pri­tarė „Plungės būsto“ di­rek­to­riaus Aud­riaus Ša­pa­lo pri­sta­ty­tai nau­jo­vei. Kalbė­ta, kad ža­da­ma su­jung­ti trijų įmo­nių – UAB „Plungės van­de­nys“, UAB Plungės ši­lu­mos tink­lai ir SĮ „Plungės būstas“ – sąskai­tas. Gy­ven­to­jai už šių įmo­nių tei­kia­mas pa­slau­gas at­si­skai­tytų vie­nu pa­ve­di­mu, o joms tar­pu­sa­vy­je be­liktų iš­si­da­lin­ti mokė­ji­mus, kiek ku­riai pri­klau­so.

Ir nors tąkart to­kia nau­jovė kai ku­rių Ta­ry­bos na­rių bu­vo su­kri­ti­kuo­ta, dau­gu­ma jai pri­tarė. Ma­tyt, le­mia­ma de­ta­le ap­si­sprend­žiant bu­vo ta, kad šios sis­te­mos die­gi­mas Sa­vi­val­dy­bei bran­giai ne­kai­nuos. Bu­vo ga­li­mybė tam rei­ka­lui gau­ti Eu­ro­pos Sąjun­gos (ES) pa­ramą – apie 50 tūkst. eurų. Sa­vi­val­dy­bei būtų tekę pri­dėti tik apie 8 tūkst. eurų.

Ta­čiau per pa­sku­tinįjį Ta­ry­bos po­sėdį, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui pri­sta­tant, ku­rie per­nai Ta­ry­bos priim­ti spren­di­mai bu­vo įgy­ven­din­ti, o ku­rie – ne, paaiškė­jo, jog Ta­ry­bos pri­ta­ri­mas dieg­ti minėtąją sis­temą nu­ėjo vėjais.

„Pradė­jus nag­rinė­ti visų trijų įmo­nių tei­kiamų pa­slaugų pro­ce­sus paaiškė­jo, kad dėl jų ju­ri­di­nio sta­tu­so skir­tin­gu­mo, tei­kiamų pa­slaugų spe­ci­fi­kos ne­bus įma­no­ma efek­ty­viai įgy­ven­din­ti šio pro­jek­to“, – ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Pats M. Kau­nas kalbė­jo, esą pa­si­gi­li­nus ta­po aiš­ku, jog su­jung­ti minėtųjų trijų įmo­nių at­si­skai­ty­mo sis­temų ne­pa­vyks dėl jų spe­ci­fi­kos. „Kai ku­rios iš šių įmo­nių yra pri­žiū­ri­mos Vals­ty­binės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos, ki­tos – ne. Įmonėms būtų la­bai sun­ku per­sio­rien­tuo­ti, be to, ir kaš­tai di­de­li.“

„Manęs toks paaiš­ki­ni­mas ne­įti­ki­no, – su­rea­ga­vo Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys, ku­ris, be­je, pra­ėjusį rugsėjį iš­sakė be­ne dau­giau­siai kri­ti­kos dėl su­ma­ny­mo kur­ti to­kią bendrą sis­temą. – Ma­žei­kiai tu­ri įsi­diegę, o mes kaž­kodėl ne­ga­li­me to pa­da­ry­ti. Gal ver­ta būtų dar kartą grįžti prie šio klau­si­mo ir ap­tar­ti iš­sa­miau, ko­kios tos ne­įvei­kia­mos kliū­tys stai­ga iš­ki­lo?“ – tei­ra­vo­si jis.

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­cijų sky­riaus vedė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lienė at­sakė, kad grįžti ir kalbė­tis ga­li­ma, ta­čiau ES pi­nigų trau­ki­nys jau nu­va­žia­vo – baigė­si ter­mi­nas teik­ti pa­raišką dėl pa­ra­mos. Kalbė­da­ma apie ki­tas kliū­tis, kodėl ne­suspė­ta to pa­da­ry­ti lai­ku, ji pa­minė­jo ir „Plungės van­de­nis“, ku­rie prie­š me­tus iš­lei­do ne­ma­žai lėšų nau­jam at­si­skai­ty­mo būdui įdieg­ti.

Kaip be­būtų, už van­denį bei nuo­te­kas, šil­dymą ir ki­tus pa­tar­na­vi­mus bent jau ar­ti­miau­siu me­tu te­be­mokė­si­me žong­li­ruo­da­mi at­ski­ro­mis sąskai­to­mis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.