Darbą pradėjo operacijų centras

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
M. Čes­naus­kas: „Kas­dien iš Vy­riau­sybės gau­na­me nau­jus nu­ro­dy­mus, ku­rie kas­kart – vis griež­tes­ni“
Šią sa­vaitę Plungė­je darbą pra­dėjo ope­ra­cijų cent­ras – Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­dovų su­da­ry­ta spe­cia­listų grupė, ku­riai pa­ves­ta pa­si­rūpin­ti iš už­sie­nio grįžu­sių as­menų izo­lia­ci­ja, jų trans­por­ta­vi­mu bei mai­ti­ni­mu. Pir­mie­ji to­kie as­me­nys, iš­reiškę norą būti izo­liuo­ti at­ski­rai nuo sa­vo šei­mos na­rių, jau ap­gy­ven­din­ti Alsėd­žių gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je. Apie tai „Že­mai­tis“ kalbė­jo­si su ope­ra­cijų cent­ro va­do­vu, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Man­tu ČES­NAUS­KU.

– Kas yra tas ope­ra­cijų cent­ras ir kuo jis už­sii­ma?

– Teisės ak­tai nu­ma­to, kad, esant ypa­tin­goms si­tua­ci­joms, ko­kią da­bar ir tu­ri­me, pra­de­da veik­ti Sa­vi­val­dybės ope­ra­cijų cent­ras. Jo už­duo­tis – įgy­ven­din­ti Plungės ra­jo­no ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jos priim­tus spren­di­mus.

Šiuo me­tu pa­grin­di­nis už­da­vi­nys yra už­tik­rin­ti ga­li­mybę žmonėms, grįžu­siems iš už­sie­nio, 14 dienų izo­liuo­tis nuo vi­suo­menės bei sa­vo šei­mos. Pir­mi­niam po­rei­kiui už­tik­rin­ti tu­ri­me pa­ruošę 20 vietų Alsėd­žių gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je. Va­kar (ant­ra­dienį – aut.) ten ap­si­gy­ve­no pir­mie­ji du žmonės. Tu­ri­me or­ga­ni­zuo­ti to­kių as­menų trans­por­ta­vimą iš oro uostų ar kitų par­vy­ki­mo vietų, pa­sie­nio ruožų, jei­gu jie pa­tys ne­tu­ri to­kios ga­li­mybės, rūpin­tis jų mai­ti­ni­mu.

– Alsė­diš­kiai iš­sigąs per­skaitę, kad to­kie par­vykė­liai nu­krei­pia­mi pas juos.

– Šis me­cha­niz­mas yra skir­tas tik ypa­tin­giems at­ve­jams – kai par­vyks­tan­tie­ji pa­tys ne­ga­li pa­si­rūpin­ti sa­vii­zo­lia­ci­ja. Todėl pra­šo­me žmo­nių ši­ta ga­li­my­be ne­pikt­naud­žiau­ti ir kreip­tis tik ta­da, kai iš tikrųjų yra rei­ka­las.

Minė­tie­ji du at­ve­jai būtent to­kie ir bu­vo. Grįžda­mi iš už­sie­nio šie as­me­nys su­si­siekė su mu­mis vie­šai skel­bia­mu te­le­fo­nu ir pa­si­domė­jo šia ga­li­my­be. Jie ne­ga­li izo­liuo­tis na­mie, nes ten yra šei­mos, vai­kai, ir ne­norėtų jų užkrės­ti.

Alsė­diš­kiams nėra ko ne­ri­mau­ti. Bend­ra­bu­ty­je ap­gy­ven­di­na­mi as­me­nys ne­ga­li judė­ti nei po mies­telį, nei po pa­tį bend­ra­butį. Jie griež­tai tu­ri būti tik sa­vo kam­ba­ry­je. Mais­tas jiems at­ve­ža­mas ir pa­lie­ka­mas prie durų, kad ne­būtų jo­kio kon­tak­to su dar­buo­to­jais.

– O jei šei­mos na­riai norėtų or­ga­ni­zuo­ti to­kio izo­liuo­to as­mens mai­ti­nimą?

– Jei yra no­ras ar būti­nybė kažką gau­ti iš namų, tai yra įma­no­ma. Izo­liuo­tie­ji as­me­nys tu­ri mo­bi­liuo­sius, in­ter­ne­to ryšį ir ga­li bend­rau­ti su na­miš­kiais. Tik­tai, kaip jau minė­ta, at­vež­tas mais­tas ar ki­ti reik­me­nys tu­ri būti pa­lik­ti at­sa­kin­gam darbuotojui. Ne­ga­li būti jo­kio kon­tak­to akis į akį.

– Ar tie du as­me­nys tu­ri ko­kių ne­ga­la­vimų, iš ku­rių būtų ga­li­ma įtar­ti ko­ro­na­vi­rusą?

– Ne. Jei to­kie po­žy­miai pa­si­reikš, jie iš­kart su greitą­ja bus trans­por­tuo­ja­mi į Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinę li­go­ninę.

– Grįžtan­čiųjų iš už­sie­nio srau­tai šiom die­nom – la­bai di­de­li. Rei­kia ma­ny­ti, did­žio­ji da­lis jų lai­ko­si nu­ro­dymų ir dvi sa­vai­tes tik­rai liks na­mie. Ta­čiau būti­nybė izo­liuo­tis at­ski­rai nuo šei­mos na­rių iki šiol ne­bu­vo ak­cen­tuo­ta, o juk dau­gu­ma ir grįžo į sa­vo šei­mas.

– Ta in­for­ma­ci­ja nuo­lat kin­ta. Kas­dien iš Vy­riau­sybės gau­na­me nau­jus nu­ro­dy­mus, ku­rie kas-­kart – vis griež­tes­ni. Šiai die­nai rei­ka­la­vi­mas toks ir yra – su­da­ry­ti ga­li­my­bes sa­vii­zo­lia­ci­jai tiems as­me­nims, ku­rie pa­tys ne­ga­li sau už­tik­rin­ti to­kių sąlygų.

Bet ži­nom to­kių at­vejų, kai žmonės grįžta ir pa­tys tuo pa­si­rūpi­na, tar­kim, nu­ta­ria, jog žmo­na dvi sa­vai­tes su vai­kais ap­si­stos pas tėvus, kol vy­ras sau­giai iš­bus tą laiką na­mie ir įsi­ti­kins, jog nėra už­sikrėtęs. Toks po­žiū­ris svei­kin­ti­nas ir pa­gei­dau­ja­mas. Bet ko­kiu at­ve­ju, būti sa­vo ap­lin­koj daug sma­giau nei kaž­ko­kiam bend­ra­bu­ty. O ir ap­gy­ven­din­ti visų grįžtan­čiųjų tik­rai ne­turė­tu­me ga­li­my­bių.

– Ar tu­ri­te duo­me­nis, kiek mūsų ra­jo­no gy­ven­tojų jau tir­ta dėl ko­ro­na­vi­ru­so?

– Taip, šių duo­menų mes re­gu­lia­riai tei­rau­jamės Plungės grei­to­sios. Iki šiol, įta­rus ko­ro­na­vi­ru­so užk­ratą, į Klaipėdą vež­ti tir­ti 9 mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jai. In­for­ma­ci­jos dėl to, ar nors vie­nam jų bu­vo nu­sta­ty­ta ši li­ga, konk­re­čiai mes ne­gau­na­me. Apie nu­sta­ty­tus nau­jus su­si­rgi­mus vi­suo­me­nei pra­ne­ša svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Tad jei kuriam iš tirtų mūsų ra­jo­no gy­ven­tojų būtų buvęs pa­tvir­tin­tas šis su­si­rgi­mas, vi­si jau būtu­me apie tai iš­girdę iš mi­nist­ro lūpų.

– Ko­kia bend­ra si­tua­ci­ja dėl ka­ran­ti­no – ar tvar­kin­gai Plungė per­ėjo prie šio nau­jo re­ži­mo?

– Kol kas – ga­na tvar­kin­gai. Bu­vo vie­nas ki­tas pra­ne­ši­mas iš gy­ven­tojų apie klien­tus ap­tar­nau­jan­čias įstai­gas. Nu­vy­kus pa­tik­rin­ti, šios tei­si­no­si ne­va tik kon­sul­tuo­jan­čios sa­vo klien­tus, nors jo­kiom kon­sul­ta­ci­jom iki tol neuž­siim­da­vo. Žod­žiu, smuk­lių pa­žei­dimų bu­vo, bet pa­si­kalbė­jom, re­gis, su­pra­tom vie­ni ki­tus.

– O kaip šio­mis die­no­mis dir­ba pa­ti Sa­vi­val­dybė bei jos įstai­gos?

– Ne­ma­žai dar­buo­tojų, ku­rie tu­ri ga­li­mybę, dar­buo­ja­si nuo­to­li­niu būdu iš namų. Gy­ven­to­jus kon­sul­tuo­jam te­le­fo­nu, elekt­ro­ni­niu pa­štu, feis­bu­ku, vi­so­mis įma­no­mo­mis ry­šio prie­monė­mis. Sa­vi­val­dybės va­do­vai dir­ba sa­vo ka­bi­ne­tuo­se – ka­pi­to­nai lai­vo ne­pa­lie­ka (juo­kia­si – aut.). Aiš­ku, ir­gi lai­komės sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, ri­bo­jam su­si­ti­ki­mus, dau­giau­siai bend­rau­jam te­le­fo­nu ir pa­si­telk­da­mi interneto ryšį.

– Kas nu­spręsta dėl Ta­ry­bos ir jos ko­mi­tetų dar­bo? Pas­ta­rie­ji po­sėdžiau­ti turė­jo šią sa­vaitę, ta­čiau vi­si po­sėdžiai bu­vo at­šauk­ti. Ku­riam lai­kui?

– Kol kas – ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piui. Va­kar Sei­mas svarstė įsta­tymų pa­kei­ti­mus, ku­rie leistų to­kius po­sėdžius ves­ti nuo­to­li­niu būdu. Kaž­ko­kią išeitį reikės ras­ti, nes yra klau­simų, dėl ku­rių Ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu turės priim­ti vie­no­kius ar ki­to­kius spren­di­mus, kad ne­būtų pa­ra­ly­žiuo­tas Sa­vi­val­dybės dar­bas. Galų ga­le, gy­ve­nam XXI am­žiu­je ir atei­ty tik­rai bus pra­var­tu turėt ga­li­mybę Ta­ry­bai dirb­ti nuo­to­li­niu būdu.

–––––

Dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ar ki­tos pa­gal­bos ka­ran­ti­no me­tu į M. Čes­nauską ga­li­ma kreip­tis tel. 8 699 19125, el. p. man­tas.cesnauskas@plunge.lt

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.