Džiugi žinia ūkininkams – „East West Agro“ jau ir Plungėje

Ni­jo­lės JAN­KU­VIE­NĖS nuo­trau­ka
Pa­da­li­nio ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po (iš kai­rės): EWA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Kviet­kaus­kas, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir vyk­danty­sis di­rek­to­rius Da­nas Šid­laus­kas
Plės­da­ma sa­vo vers­lą Lie­tu­vo­je, že­mės ūkio tech­ni­kos pre­ky­bos bend­ro­vė „East West Ag­ro“ (EWA) šie­met žen­gė dar vie­ną di­de­lį žings­nį į prie­kį. Rug­sė­jo 10 d. Plun­gės ra­jo­ne, Trui­kiuo­se, Do­bi­lų g. 7, ati­da­ry­ta bend­ro­vės že­mės ūkio tech­ni­kos at­sto­vy­bė – ofi­sas ir eks­po­zi­ci­nė aikš­te­lė. Pa­si­džiaug­ti šia ypa­tin­ga pro­ga, o taip pat pa­si­žval­gy­ti į tech­ni­kos nau­jo­ves ūki­nin­kai rin­ko­si ne tik iš Plun­gės ra­jo­no, bet ir iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės. O juk iki šiol jie, no­rė­da­mi iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su mo­der­niau­sia že­mės ūkio tech­ni­ka, tu­rė­da­vo vyk­ti į Kau­ną, Šiau­lius ar Ku­piš­kį. Nea­be­jo­ja­ma, kad Že­mai­ti­jo­je pra­dė­ju­si veik­ti at­sto­vy­bė pa­dės stip­rin­ti EWA par­tne­rys­tę su ūki­nin­kais ir že­mės ūkio bend­ro­vė­mis bei pri­si­dės prie jų sėk­mės.

Steig­ti at­sto­vy­bę Plun­gė­je – stra­te­gi­nis spren­di­mas

Rugp­jū­čio pra­džio­je bend­ro­vė pa­mi­nė­jo 14-uo­sius sa­vo gy­va­vi­mo me­tus. Sun­ku pa­ti­kė­ti, kad 2006 m. įsteig­ta bend­ro­vė sa­vo veik­lą pra­dė­jo ne­tu­rė­da­ma nei aiš­kaus vers­lo pla­no, nei stra­te­gi­jos. O šian­dien tai – sta­bi­li, nuo­lat au­gan­ti ir aiš­kią atei­ties vi­zi­ją tu­rin­ti įmo­nė, vie­na iš di­džiau­sių že­mės ūkio pre­ky­bi­nin­kų Lie­tu­vo­je.
EWA at­sto­vau­ja be­veik dviem de­šim­tims tarp­tau­ti­nių pre­kių ženk­lų. Tarp jų – to­kie vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­ti že­mės ūkio tech­ni­kos ga­min­to­jai kaip „Mas­sey Fer­gu­son“, „Sul­ky“, „Bed­nar“ ir kt.
Pa­sak ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Kviet­kaus­ko, Plun­gė­je įkur­din­tas EWA pa­da­li­nys – jau ket­vir­ta­sis jų krai­tė­je. 2017 m. bend­ro­vė pra­dė­jo re­gio­ni­nę plėt­rą. Tech­ni­nės prie­žiū­ros ir pre­ky­bos at­sto­vy­bės ati­da­ry­tos Šiau­liuo­se ir Ku­piš­ky­je. O vis di­dė­jan­ti kon­ku­ren­ci­ja ir no­ras bū­ti kuo ar­čiau klien­tų EWA šie­met at­gy­nė ir į Va­ka­rų Lie­tu­vą. „Šia­me vers­le svar­bu pa­ro­dy­ti tech­ni­ką. Tai vie­nas iš pa­grin­di­nių kri­te­ri­jų, ko­dėl no­rė­jo­me kuo grei­čiau at­si­ras­ti Plun­gė­je“, – ak­cen­ta­vo di­rek­to­rius.
Va­ka­rų Lie­tu­va gar­sė­ja stip­riais šei­mos ūkiais, tad Plun­gės ra­jo­nas pa­si­rink­tas neat­si­tik­ti­nai. Čia ap­lin­ki­nių kraš­tų ūki­nin­kams bus pa­to­gu su­si­pa­žin­ti su bend­ro­vės pre­kiau­ja­ma tech­ni­ka, ku­ri išeks­po­nuo­ta 1 500 kv. m plo­to eks­po­zi­ci­nė­je aikš­te­lė­je. Dar vie­na prie­žas­tis, ko­dėl įsi­kur­ta Plun­gė­s rajone, – „Mas­sey Fer­gu­son“ pre­ki­nio ženk­lo trak­to­riai per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus tarp Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų ta­po ypač po­pu­lia­rūs. 2019 m. mū­sų ra­jo­ne nau­jų trak­to­rių re­gist­re jie užė­mė net 47 pro­cen­tus.
„2009 m. pir­ma­sis mū­sų bend­ro­vės par­duo­tas kom­bai­nas iš­rie­dė­jo į Plun­gės ra­jo­ną, į ūki­nin­kės Ing­ri­dos Jun­du­lai­tės ūkį. Ji tur­būt net neį­ta­rė, kad prieš vie­nuo­li­ka me­tų nu­si­pirk­da­ma pir­mą­jį kom­bai­ną pri­si­dės prie mū­sų bend­ro­vės veik­los pra­džios. To­dėl ga­li­me sa­ky­ti, kad mū­sų kaip tech­ni­kos par­da­vė­jų is­to­ri­ja pra­si­dė­jo bū­tent Plun­gė­je“, – džiu­giais pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G. Kviet­kaus­kas.

500-ojo trak­to­riaus rak­te­liai – mū­siš­kio ūki­nin­ko ran­ko­se

G. Kviet­kaus­kas paat­vi­ra­vo, kad prieš me­tus pla­nų įsi­kur­ti Že­mai­ti­jo­je dar ne­bu­vo. Spren­di­mas ati­da­ry­ti pa­da­li­nį Plun­gė­je priim­tas ga­na grei­tai. Prie to pri­si­dė­jo Že­mai­ti­jos par­da­vi­mų va­do­vas Vy­tau­tas Tar­vai­nis. Jis per itin trum­pą lai­ką su­ge­bė­jo įti­kin­ti, kad Va­ka­rų Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­gas pa­stip­ri­ni­mas.
Di­rek­to­rius taip pat pra­si­ta­rė, kad įmo­nė atei­ty­je pla­nuo­ja sa­vo veik­lą plės­ti ir Plun­gė­je sta­ty­ti že­mės ūkio tech­ni­kos ap­tar­na­vi­mo cent­rą. Šiuo me­tu šią pa­slau­gą ūki­nin­kams tei­kia Šiau­lių ap­tar­na­vi­mo cent­ras ir du mo­bi­lūs eki­pa­žai.
Į at­sto­vy­bės ati­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ku­sius bend­ro­vės EWA sa­vi­nin­kus ir ūki­nin­kus svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys. Nau­jos at­sto­vy­bės ati­da­ry­mo die­na bu­vo dau­giau nei iš­skir­ti­nė – Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kui Sta­siui Jur­kui įteik­ti įmo­nės par­duo­to 500-ojo „Mas­sey Fer­gu­son“ trak­to­riaus rak­te­liai. Pas­vei­kin­tas ir pir­ma­sis EWA at­sto­vau­ja­mos tech­ni­kos Plun­gė­je pir­kė­jas – ūki­nin­kas Žil­vi­nas Bug­vi­las, įsi­gi­jęs „Dal–bo“ vo­lus.
Par­duo­ti 300 kom­bai­nų bend­ro­vė už­tru­ko 11 me­tų, o 500 trak­to­rių – 4 me­tus. 
G. Kviet­kaus­ko tei­gi­mu, šie skai­čiai by­lo­ja apie ūki­nin­kų ti­kė­ji­mą „Mas­sey Fer­gu­son“ pre­kės ženk­lu ir įmo­nė ga­li­my­bė­mis.
„East West Ag­ro“ se­zo­nas šie­met bu­vo iš­skir­ti­nis ir dėl to, kad įsi­gy­tas pir­mas Šiau­rės Eu­ro­po­je ste­buk­lu va­di­na­mas „Ideal 8“ kom­bai­nas. Šis gra­žuo­lis ne­li­ko ne­pas­te­bė­tas ir mū­siš­kių ūki­nin­kų. Į at­sto­vy­bės ati­da­ry­mą jie at­sku­bė­jo su do­va­no­mis ir pa­lin­kė­jo, kad juo­dą­jį mil­ži­ną bend­ro­vė kuo grei­čiau pa­leis­tų ir į Plun­gės ra­jo­no lau­kus.

Sėk­mės re­cep­tas – pa­ti­ki­mi pre­kių ženk­lai ir at­sa­kin­gas po­žiū­ris į pro­ble­mų spren­di­mą

Per­kir­pus sim­bo­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę, ūki­nin­kai pa­kvies­ti į eks­po­zi­ci­nę aikš­te­lę, ku­rio­je da­bar eks­po­nuo­ja­ma apie 30 že­mės ūkio tech­ni­kos vie­ne­tų – nuo že­mės dir­bi­mo iki sė­jos, nuo ja­vų kom­bai­nų iki pa­ša­rų ruo­ši­mo ag­re­ga­tų. Juos žem­dir­biams pri­sta­tė tech­ni­kos pa­da­li­nio va­do­vas Re­mi­gi­jus Sa­vic­kas.
„Šia­me kraš­te vy­rau­jan­tys ūkiai yra miš­rūs ar­ba gy­vu­li­nin­kys­tės, to­dėl steng­si­mės eks­po­nuo­ti jiems rei­ka­lin­giau­sią tech­ni-
ką“, – kal­bė­jo tech­ni­kos pa­da­li­nio va­do­vas.
Pa­sak R. Sa­vic­ko, šiuo me­tu EWA ūki­nin­kams ga­li pa­siū­ly­ti „Mas­sey Fer­gu­son“ trak­to­rių nuo 19 iki 400 ark­lių ga­lių, ku­rie tarp Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų la­bai po­pu­lia­rūs. Pa­gal šių trak­to­rių par­da­vi­mą Lie­tu­vo­je bend­ro­vė yra TOP 3, pa­gal pre­sų – TOP 2. Ši tech­ni­ka pa­si­žy­mi ypač aukš­ta ko­ky­be ir il­gaam­žiš­ku­mu.
„Vi­suo­se sa­vo pa­da­li­niuo­se sten­gia­mės tu­rė­ti ne­par­duo­tos tech­ni­kos, kad, iš­ti­kus bė­dai, ūki­nin­kas ga­lė­tų iš­kart ją įsi­gy­ti ir tęs­ti dar­bus, o ne lauk­ti, kol tech­ni­ka bus pa­ga­min­ta. Per 14 veik­los me­tų mes su­ge­bė­jo­me at­si­rink­ti tuos pre­kės ženk­lus ir ga­min­to­jus, su ku­riais mums pa­ke­liui, o su ku­riais – ne­la­bai. Sie­kia­me, kad kiek­vie­nas ūkis, įsi­gi­jęs tech­ni­kos, bū­tų pa­ten­kin­tas, o ir mums ne­bū­tų gal­vos skaus­mo ją pri­žiū­rint ir ap­tar­nau­jant“, – ak­cen­ta­vo R. Sa­vic­kas.
 

EWA nuo­trau­ka
Nau­jo­ji EWA at­sto­vy­bė ūki­nin­kų lau­kia Trui­kiuo­se, Do­bi­lų g. 7