Geriausių krepšininkių trenerė apdovanojimų nebesulaukė

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Ge­riau­sios ko­man­dos var­das – tre­ne­rės ne­te­ku­sioms jau­no­sioms „Ine­sos“ ko­man­dos krep­ši­nin­kėms. Joms už nu­ga­rų – Ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sios tre­ne­rės J. Me­fio­die­nės nuo­trau­ka
Plun­gės kul­tū­ros cent­re už spor­ti­nius pa­sie­ki­mus bei Plun­gės var­do gar­si­ni­mą kaip ir kiek­vie­nais me­tais pa­gerb­ti bei ap­do­va­no­ti ge­riau­si ra­jo­no spor­ti­nin­kai bei jų tre­ne­riai. Gra­žia prieš­šven­ti­nio lai­ko­tar­pio tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys vy­ko ket­vir­ta­die­nį. Šie­met ge­riau­siu spor­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas mo­tok­ro­si­nin­kas Do­man­tas Jaz­daus­kas. Vai­ki­nas šiuo ti­tu­lu pa­si­puo­šė... tre­čius me­tus iš ei­lės. Tarp ko­man­dų ge­riau­sia pri­pa­žin­ta Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) krep­ši­nin­kių ko­man­da „Ine­sa“. Į sce­ną at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo mer­gi­nos li­po brauk­da­mos aša­ras, mat ne­se­niai Am­ži­no­jo poil­sio iš­ly­dė­jo sa­vo tre­ne­rę Ju­ly­tę Me­fio­die­nę.

Pa­si­džiau­gė spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mais

Šiais me­tais iš­si­pil­dė SRC di­rek­to­riaus Al­vy­do Vir­ši­lo sva­jo­nė ge­riau­sių spor­ti­nin­kų ap­do­va­no­ji­mų iš­kil­mes su­reng­ti di­džio­jo­je Plun­gės kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je – erd­vė­je, ga­lin­čio­je su­tal­pin­ti itin gau­sią mū­sų kraš­to spor­ti­nin­kų bend­ruo­me­nę.

Ren­gi­nį ve­du­si Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Si­mo­na Gu­da­vi­čiū­tė pa­si­džiau­gė, jog ir šiais me­tais neat­si­sa­ky­ta tęs­ti tra­di­ci­ją – įver­tin­ti spor­ti­nin­kų ir jų tre­ne­rių dar­bą, ku­rio re­zul­ta­tai ne tik tur­ti­na jų per­ga­lių są­ra­šą, bet ir gar­si­na Plun­gės var­dą.

Svei­kin­da­ma gau­siai su­si­rin­ku­sią spor­ti­nin­kų bend­ruo­me­nę, ve­dė­ja dė­ko­jo jų pa­svei­kin­ti su­si­rin­ku­siems tė­ve­liams, bi­čiu­liams ir, ži­no­ma, val­džios at­sto­vams. Pas­ta­rų­jų pa­lai­ky­mas, ypač fi­nan­si­nis, spor­ti­nin­kams – itin svar­bus.

Svei­ki­ni­mo žo­džiui pa­kvies­tas Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė, jog prieš­šven­ti­nis lai­ko­tar­pis – pui­kus me­tas su­ves­ti re­zul­ta­tus. O kal­bant apie Plun­gės kraš­to spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus su­ves­ti tik­rai yra ką. Anot me­ro, mū­siš­kiai kaip ir kas­met džiu­gi­no di­des­nė­mis ar ma­žes­nė­mis per­ga­lė­mis bei juos ly­dė­ju­sia sėk­me. Bet pa­sta­ro­sios, A. Kli­šo­nio žo­džiais, ne­bū­tų be di­džiu­lio dar­bo.

„Džiau­giuo­si gau­siu jū­sų bū­riu. Ma­lo­nu ma­ty­ti be­veik pil­ną sa­lę ge­riau­sių spor­ti­nin­kų. Ge­ra ma­ty­ti ir juos at­ly­dė­ju­sius tė­ve­lius, rė­mė­jus bei tre­ne­rius, ku­rie su ju­mis kiek­vie­na­me žings­ny­je, ne­gai­lė­da­mi pa­ta­ri­mų, pa­mo­ky­mų, gal­būt gud­ry­bių, kad tik jūs pa­siek­tu­mė­te aukš­tų re­zul­ta­tų“, – kal­bė­jo me­ras.

Jam pri­ta­rė ir vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė, sa­ky­da­ma, kad spor­ti­nin­kai stip­riai pri­si­de­da, jog Plun­gė bū­tų Plun­gė – ge­riau­sia vi­so­se sri­ty­se. Spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, lin­kė­da­mas ki­tą­met dar ge­res­nių re­zul­ta­tų ir dar gau­ses­nio spor­ti­nin­kų ra­to. Jam ant­ri­no ir Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Nek­ra­šas, ku­ris, vos tik pra­dė­jęs va­do­vau­ti šiai ta­ry­bai, pa­de­monst­ra­vo itin rim­tą po­žiū­rį į spor­tą, jo rė­mi­mo svar­bą.

Už pui­kų praė­ju­sį se­zo­ną spor­ti­nin­kams dė­ko­jo ir SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las. Jis džiau­gė­si, kad ki­tais me­tais bus skirta100 tūkst. eu­rų irk­la­vi­mo ba­zės re­no­va­ci­jai ir pa­ga­liau ten pra­si­dės dar­bai.

Dė­ko­ta ir va­do­vui

Il­gai lauk­ta ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja pra­dė­ta nuo pa­dė­kos A. Vir­ši­lui. Pa­sak me­ro, tai – žmo­gus, ku­ris gau­na dau­giau­siai py­los, su­lau­kia dau­giau­siai ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, bet sten­gia­si dėl sa­vo va­do­vau­ja­mos įstai­gos, ją lan­kan­čių jau­nų­jų spor­ti­nin­kų. „Tie­siog to­kia va­do­vo da­lia“, – sa­kė A. Kli­šo­nis, įteik­da­mas A. Vir­ši­lui pa­dė­kos raš­tą už pa­stan­gas ir at­si­da­vi­mą.

Pri­min­ta, jog šie­met net 120 jau­nų­jų SRC spor­ti­nin­kų ta­po Lie­tu­vos čem­pio­na­tų, pir­me­ny­bių pri­zi­nin­kais ir nu­ga­lė­to­jais. Šia­me są­ra­še – net 14 Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių. Vi­sas gau­sus bū­rys spor­to en­tu­zias­tų pa­kvies­tas į sce­ną at­siim­ti pa­dė­kų. Už pui­kius spor­ti­nius re­zul­ta­tus pa­gerb­ti bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jai, orien­ta­ci­nin­kai, šach­ma­ti­nin­kai, tink­li­nin­kai, leng­vaat­le­čiai, bu­riuo­to­jai, dziu­dis­tai, sun­kiaat­le­čiai, krep­ši­nin­kai ir ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vai.

Iš­da­li­jus pa­dė­kos raš­tus ge­riau­siems SRC auk­lė­ti­niams, at­siim­ti as­me­ni­nių pri­zų pa­kvies­ti už de­šim­tu­ko slenks­čio li­kę, ta­čiau taip pat pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kę spor­ti­nin­kai: tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio auk­lė­ti­niai, Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­riai leng­vaat­le­čiai Dei­man­tė Rau­dy­tė, Mar­ty­na Jan­kaus­ky­tė, Kor­ne­li­ja Vi­čy­tė ir Ma­tas Pap­laus­kas.

Į de­šim­tu­ką tik per plau­ką ne­pa­te­ko ir tre­ne­rės Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės auk­lė­ti­nė leng­vaat­le­tė Ga­bi­ja Kup­ry­tė, tre­ne­rių Ed­var­do Ži­liaus ir Ro­ber­to Zim­kaus ug­do­ma dziu­dis­tė Bar­bo­ra End­rie­ku­tė bei taip pat dziu­dis­tas Mar­ty­nas Za­bo­ras, ku­rio tre­ne­ris – An­ta­nas Kas­tec­kas, SRC jau­na­sis krep­ši­nin­kas Ro­kas An­ta­nas Či­vi­lis, tre­ni­ruo­ja­mas Ge­na­di­jaus Glik­ma­no. Į de­šim­tu­ką ne­pak­liu­vo ir plun­giš­kių šo­kė­jų po­ra Kris­tu­pas Mlins­kas ir Pat­ri­ci­ja Kai­ry­tė. Jų tre­ne­ris – Sau­lius Šiau­čiu­lis.

Ap­do­va­no­ti ge­riau­sie­ji

Ak­cen­tuo­ta, jo šiais me­tais iš­rink­ti ge­riau­sius spor­ti­nin­kus bu­vo itin su­dė­tin­ga. Esą tarp spor­ti­nin­kų bu­vo di­džiu­lė kon­ku­ren­ci­ja. Be to, ir kan­di­da­tų są­ra­šas bu­vo ge­ro­kai il­ges­nis nei anks­tes­niais me­tais.

Ge­riau­sių­jų ko­man­dų tre­je­tu­ke – krep­ši­nin­kai ir fut­bo­li­nin­kai. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko SRC mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­dai „Ine­sa“. Jau­no­sios krep­ši­nin­kės džiau­gė­si įver­ti­ni­mu, ta­čiau jų vei­dus tem­dė liū­de­sys, mat sce­no­je jos sto­vė­jo vie­ni­šos – be sa­vo tre­ne­rės, ne­se­niai Am­ži­no­jo poil­sio at­gu­lu­sios J. Me­fio­die­nės. Jos at­mi­ni­mas ren­gi­nio me­tu pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Ant­rą­ja vie­ta džiau­gė­si Edi­tos La­pie­nės tre­ni­ruo­ja­ma SRC mer­gi­nų U-18 krep­ši­nio ko­man­da. O tre­čio­je po­zi­ci­jo­je li­ko Plun­gės fut­bo­lo klu­bas „Bab­run­gas“, ku­rio tre­ne­ris – Kęs­tu­tis Pet­kus. Jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus sa­vo ruož­tu ap­do­va­no­jo ir klu­bo va­do­vė Jo­lan­ta Sker­sė.

Ge­riau­siu 2019-ųjų ra­jo­no spor­ti­nin­ku jau tre­čius me­tus iš ei­lės pri­pa­žin­tas mo­tok­ro­si­nin­kas D. Jaz­daus­kas, ku­rio tre­ne­ris – Sau­lius Stan­kus. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Ge­no­vai­tės Ža­li­mie­nės tre­ni­ruo­ja­mam šach­ma­ti­nin­kui Si­gi­tui Kal­vai­čiui, tre­čio­ji – orien­ta­ci­nin­kui Gied­riui Sa­ba­liaus­kui, ku­rio tre­ne­ris – Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Že­miau ri­kia­vo­si orien­ta­ci­nin­kas And­rius Prei­bys, irk­luo­to­jai Gre­ta Ga­dei­ky­tė ir Man­tas Ga­dei­kis, orien­ta­ci­nin­kas Rim­vy­das Al­mi­nas, au­to­mo­bi­lių kro­so spor­ti­nin­kai An­ta­nas Ma­žo­nas ir Gy­tis Šat­kaus­kas, su­kiaat­le­tis Mar­ty­nas Var­pio­tas. Pa­gerb­ti ir spor­ti­nin­kų tre­ne­riai.

Už ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą ir aukš­tus spor­ti­nius pa­sie­ki­mus po 100 eu­rų spor­ti­niam in­ven­to­riui įsi­gy­ti skir­ta Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nei ir Se­na­mies­čio mo­kyk­loms, Pla­te­lių, Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus ir Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­joms.

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­kos
S. Stan­kus (kai­rė­je) su tre­čią­kart ge­riau­siu spor­ti­nin­ku pri­pa­žin­tu auk­lė­ti­niu D. Jaz­daus­ku