Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
V. Ma­čer­nio g. 45-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ro­dė vie­ną vie­tą nau­jie­siems kon­tei­ne­riams, gre­ti­mai esan­čio 27-ojo – ki­tą
Penk­ta­die­nio ry­tą „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ja su­lau­kė su­si­rū­pi­nu­sios mo­ters skam­bu­čio. „At­va­žiuo­kit pa­žiū­rė­ti, kas da­ro­si. Ke­ti­na kas­ti duo­bes šiukš­lių kon­tei­ne­riams mums po lan­gais, nors ir pa­ra­šus rin­kom, raš­tus ne­šėm į Sa­vi­val­dy­bę, kad ne­su­tin­kam. Kiek ko­vo­jom – vel­tui vis­kas“, – pik­ti­no­si V. Ma­čer­nio gat­vės 45-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­ja.

Po su­kel­to triukš­mo dar­bai su­stab­dy­ti

Nu­vy­kę prie šio na­mo, ra­do­me ne tik mus kvie­tu­sią mo­te­riš­kę, bet ir bū­rį jos kai­my­nų bei gre­ti­mai esan­čio V. Ma­čer­nio g. 27-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jų. Pu­siau po­že­mi­nę kon­tei­ne­rių aikš­te­lę to­je vie­to­je tu­rė­ju­sių įreng­ti dar­bi­nin­kų jau ne­be­bu­vo. Li­ko tik ryš­kiais da­žai jų pa­žy­mė­ta vie­ta, kur ža­da­ma kas­ti.

Su gy­ven­to­jais bend­ra­vo į jų iš­kvie­ti­mą at­sku­bė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė. Bū­tent ji nu­ro­dė ran­go­vui lai­ki­nai su­stab­dy­ti dar­bus šio­je vie­to­je, kol bus su gy­ven­to­jais ras­tas su­ta­ri­mas ir pa­rink­ta jų no­rus ten­kin­sian­ti ki­ta vie­ta.

Bet net ir dar­bi­nin­kams iš­vy­kus su­si­rin­ku­sių­jų emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus. Al­gir­das Ma­cius ro­dė su­rin­kęs 45-ių gy­ven­to­jų pra­šy­mus ir pri­sta­tęs Sa­vi­val­dy­bei juos kar­tu su pra­šy­mu ras­ti kon­tei­ne­riams tin­ka­mes­nę vie­tą.

Žmo­nės kal­bė­jo, jog pa­rink­to­ji – per ar­ti jų na­mo. Esą net da­bar, kai kon­tei­ne­riai sto­vi už gat­vės, jiems ten­ka kęs­ti smar­vę ir taiks­ty­tis su ne­tvar­ka, ku­rią kas­dien ma­to pro sa­vo lan­gus. O kas bus, kai nau­jie­ji kon­tei­ne­riai bus įkas­ti dar ar­čiau jų na­mo, šia­pus ke­liu­ko, ve­dan­čio į Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­rą bei bu­vu­sius vai­kų glo­bos na­mus.

Ir vėl pro­ble­mos su vie­ši­ni­mu

Žmo­nės tei­ra­vo­si, ko­dėl nau­jo­ji aikš­te­lė ne­ga­li bū­ti įreng­ta to­je pa­čio­je vie­to­je, kur da­bar sto­vi at­lie­kų kon­tei­ne­riai? Bet tuoj pat pa­si­gir­do ša­li­mais esan­čio ki­to dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jos prieš­ta­ra­vi­mas, esą jai ir šio­ji gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­jų siū­lo­ma vie­ta ne­tin­ka, nes ta­da pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai bus per ar­ti jo­sios lan­gų.

„Ir taip – vi­sa­me mies­te. Gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se na­mai su­sta­ty­ti vie­nas prie ki­to. Jei ne vie­nam po lan­gais pa­sta­ty­sim, tai ki­tam“, – ne­links­mai at­si­du­so eko­lo­gė R. Ja­ku­mie­nė. Ji pri­mi­nė, kad kai ku­rios vie­tos pu­siau po­že­mi­niams kon­tei­ne­riams bu­vo pa­rink­tos dar 2016 me­tais. Ta­da pro­jek­tas bu­vo vie­ši­ni­mas, tik ma­žai kas atė­jo juo pa­si­do­mė­ti.

Ant­rą kar­tą jau konk­re­čios šioms aikš­te­lėms pa­rink­tos vie­tos Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pri­sta­to­mos jau šie­met, lie­pos 4-ąją ir rug­sė­jo 16-ąją. Bet ir ta­da gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas esą bu­vęs la­bai ma­žas. Tie­sa, vie­nas V. Ma­čer­nio g. 45-ojo dau­gia­bu­čio na­mo at­sto­vas da­ly­va­vęs su­si­ti­ki­me su pro­jek­tuo­to­jais.

„Bet juk vie­nas lau­ke – ne ka­rys. Bū­tu­me vi­si atė­ję, jei tik bū­tu­me ži­no­ję, kad toks su­si­ti­ki­mas vyks“, – kal­bė­jo žmo­nės. Vie­na mo­te­riš­kė pri­si­mi­nė, kad jos laip­ti­nė­je ka­bė­jo skel­bi­mas apie jį, ta­čiau ki­tų laip­ti­nių gy­ven­to­jai ti­ki­no jo­kio skel­bi­mo net aky­se ne­ma­tę.

Vie­nas na­mas – dvi kon­tei­ne­rių aikš­te­lės

R. Ja­ku­mie­nė sa­kė, kad pro­ble­ma su šiuo dau­gia­bu­čiu – komp­lek­si­nė, nes iš pra­džių prie jo bu­vo su­pro­jek­tuo­tos net dvi pu­siau po­že­mi­nės kon­tei­ne­rių aikš­te­lės. Vie­ną, nu­ma­ty­tą bū­tent to na­mo gy­ven­to­jams, ža­dė­ta įreng­ti prie­ki­nė­je na­mo da­ly­je, o ki­tą, skir­tą gre­ti­mai esan­čiam dau­gia­bu­čiui, už­pa­ka­li­nė­je.

To­dėl, ga­vus gy­ven­to­jų skun­dą, im­ta ieš­ko­ti ki­tos vie­tos pir­ma­jai aikš­te­lei, juo­lab kad skųs­ta­si ir dėl to, jog, no­rint ją įreng­ti, teks nu­pjau­ti to­je vie­to­je au­gan­čius me­džius. O dėl ant­ro­sios aikš­te­lės ie­tys su­kry­žiuo­tos, kaip mi­nė­ta, praė­ju­sį penk­ta­die­nį, dar­bi­nin­kams at­vy­kus kas­ti duo­bių nau­jie­siems kon­tei­ne­riams.

„Juo­kin­giau­sia, kad pa­sta­tys prie mū­sų na­mo, o mes čia net šiukš­lių ne­šti ne­ga­lė­sim“, – ste­bė­jo­si vie­na mo­te­ris. Rea­guo­da­ma į šią pa­sta­bą, Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė kal­bė­jo, kad dar nė­ra nu­spręs­ta, ku­ria aikš­te­le kas nau­do­sis, tad jei gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau šiukš­les ne­šti į kon­tei­ne­rius, esan­čius už na­mo, jiems bū­tų su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė.

Rei­ka­la­vi­mų daug, tik ga­li­my­bės rink­tis – men­kos

Su­si­rin­ku­sie­ji tei­ra­vo­si R. Ja­ku­mie­nės, ko­dėl aikš­te­lę nu­tar­ta įreng­ti ne­to­li dau­gia­bu­čio na­mo, jei už ke­liu­ko ply­ti di­džiau­sia pie­va. Esą jei ne­ga­li­ma įreng­ti nau­jų kon­tei­ne­rių se­nų­jų vie­to­je, ko­dėl jiems ne­pa­rink­ta nuo­ša­les­nė vie­ta. Juk vie­tos ap­lin­kui – so­čiai.

Gy­ven­to­jams bu­vo paaiš­kin­ta, kad ren­kant aikš­te­lėms vie­tas bu­vo pai­so­ma rei­ka­la­vi­mų, kad jos ne­ga­li bū­ti ar­čiau kaip 10 met­rų nuo na­mo, bet ne to­liau kaip 150 met­rų. Ki­tas svar­bus as­pek­tas – po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos. Esą ne re­tai paaiš­kė­da­vo, kad ten, kur da­bar sto­vi at­lie­kų kon­tei­ne­riai, po že­me ei­na nuo­te­kų ar van­den­tie­kio vamz­džiai ar­ba elekt­ros ka­be­liai, tad kas­ti ne­ga­li­ma.

„Bet gal ta­da išei­tų pa­kreip­ti tą vamz­dį kaip nors“, – jau vi­sai uto­pi­nį va­rian­tą pa­siū­lė vie­nas iš gy­ven­to­jų. Aki­vaiz­du, kad dėl pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių nie­kas nau­jų vamz­dy­nų ne­ties. Bet R. Ja­ku­mie­nė pa­ža­dė­jo su­si­rin­ku­sie­siems, kad jų pra­šy­mas įreng­ti aikš­te­lę to­liau nuo abie­jų gre­ti­mai esan­čių dau­gia­bu­čių bus ap­svars­ty­tas.

Ar bus ir pa­ten­kin­tas – kol kas ne­ži­nia. Eko­lo­gė kal­bė­jo, kad pa­na­šių skun­dų pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kia la­bai daug. Bet su­de­rin­ti ga­lio­jan­čius rei­ka­la­vi­mus su gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mais esą la­bai su­dė­tin­ga.