Laikinoji valdyba nesusikalba su laikinuoju direktoriumi

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
R. Kmie­liaus­kas sa­ko tikįs, kad pa­mai­na jam bus pa­skir­ta jau ar­ti­miau­siu me­tu
Nors nuo Plungės au­to­busų par­ko di­rek­to­riaus at­ran­kos kon­kur­so pra­ėjo jau be­veik du mėne­siai, įmonė iki šiol ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. Ir, pa­na­šu, dar grei­tai ne­turės, nes įmonės lai­ki­no­ji val­dy­ba nie­kaip ne­ga­li su­si­gau­dy­ti, kaip tei­siš­kai už­baig­ti jos pirm­takės pra­dėtas di­rek­to­riaus at­ran­kos pro­cedū­ras. O nau­juo­ju įmonės va­do­vu iš­rink­tas, ta­čiau dar­bo su­tar­ties nie­kaip ne­su­lau­kian­tis Gin­tas Or­da sa­ko, kad vi­sas nau­jie­nas apie su­stab­dy­tas at­ran­kos pro­cedū­ras su­ži­nojęs... iš feis­bu­ko.

Tei­sybės dėlei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad vieną raštą iš lai­ki­no­sios įmonės val­dy­bos G. Or­da vis dėlto gavo. Val­dy­bos pir­mi­nin­ko, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­to Eval­do Jan­kaus­ko jis tei­ra­vo­si, ka­da galės pa­si­ra­šy­ti dar­bo su­tartį.

At­ran­ka į įmonės di­rek­to­rius vy­ko sau­sio 10-ąją. Tą pa­čią dieną G. Or­da su­ži­no­jo, jog su­rin­ko ge­ro­kai dau­giau balų už kitą kan­di­datą (at­ran­ko­je da­ly­va­vo tik du as­me­nys), taip pat pa­si­rašė su­ti­kimą užim­ti di­rek­to­riaus kėdę. O po ke­lių dienų feis­bu­ke per­skaitė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no pra­ne­šimą, jog val­dy­ba at­šau­kia­ma, mat ki­lo įta­rimų, jog šio­ji įmonės di­rek­to­riaus kon­kursą or­ga­ni­za­vo ne­tin­ka­mai.

„Man nie­kas nie­ko ofi­cia­liai ne­pra­nešė. Prieš ke­lias die­nas vėlgi feis­bu­ke per­skai­čiau kitą pra­ne­šimą, jog dėl di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo spręs tik nau­jai iš­rink­ta nuo­la­tinė val­dy­ba, o da­bartinė lai­ki­no­ji dėl to jo­kių spren­dimų ne­priims. Keis­tas toks ko­mu­ni­ka­vi­mo būdas, kai vi­sas nau­jie­nas su­ži­nai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, – stebė­jo­si G. Or­da.

Norė­da­mas aiš­ku­mo, va­sa­rio vi­du­ry­je jis raš­tu kreipė­si į val­dybą, tei­rau­da­ma­sis, ka­da su juo bus pa­si­ra­šy­ta dar­bo su­tar­tis. Val­dy­bos pir­mi­nin­kas E. Jan­kaus­kas taip pat raš­tu at­sakė, kad val­dy­ba su juo su­da­ry­ti dar­bo su­tar­ties ne­ga­li, nes ne­gau­ta pa­žy­ma iš Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT), kad G. Or­da ga­li ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Dar pri­dėta, kad dėl su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo bus sprend­žia­ma ta­da, kai bus gau­ta to­ji pa­žy­ma, o ar už­sip­ra­šy­ta jos, ne­va ga­li at­sa­ky­ti tik pa­ti įmonė – Plungės au­to­busų par­kas. Esą kreip­tis dėl tos pa­žy­mos į STT – jos pa­rei­gos.

„Nie­kaip ki­taip, kaip tik pa­si­ty­čio­ji­mu, to­kio at­sa­ky­mo pa­va­din­ti ne­ga­liu “, – sakė G. Or­da. Pa­sak jo, įmonės lai­ki­na­sis va­do­vas Ri­man­tas Kmie­liaus­kas dar prie­š dvi sa­vai­tes iš­siaiš­ki­no, jog pra­šy­ti minė­to­sios pa­žy­mos ga­li tik pa­ti val­dy­ba. Esą šiai tai bu­vo išaiš­kin­ta, o da­bar vėl tei­gia­ma prie­šin­gai.

Pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ciją „Že­mai­tis“ pa­prašė pa­čio R. Kmie­liaus­ko. Jis sakė iš­ties maž­daug prie­š dvi sa­vai­te gavęs lai­ki­no­sios val­dy­bos pa­ve­dimą kreip­tis dėl minė­to­sios pa­žy­mos į STT. Pas­kam­binęs šiai tar­ny­bai ir iš­girdęs, kad tą pa­da­ry­ti ga­li tik val­dy­bos pir­mi­nin­kas ar­ba jo įga­lio­tas as­muo.

„Man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad nei aš di­rek­to­riaus at­ranką or­ga­ni­za­vau, nei aš pa­si­ra­šy­siu su­tartį su juo, tad ir kreip­tis dėl pa­žy­mos ne­ga­liu. Per­da­viau šią ži­nią val­dy­bai. Ji lai ir rūpinasi.“

Lai­ki­na­sis įmonės va­do­vas sakė lau­kian­tis, ka­da įmo­nei va­do­vau­ti bus pa­skir­tas ki­tas va­do­vas, o jis galė­sian­tis išei­ti už­tar­nau­to poil­sio. „Aš jau pen­si­nin­kas. Būčiau se­niai išėjęs, bet pa­prašė dar kurį laiką pa­si­dar­buo­ti, kol bus iš­rink­tas nau­jas va­do­vas. Su­ti­kau. Ma­niau, tiek čia tet­ruks. Kas galė­jo pa­gal­vo­ti, kad vis­kas ši­taip už­sitęs“, – kalbė­jo jis.

Kaip be­būtų, R. Kmie­liaus­kas sakė tikįs, kad jo išs­va­jo­ta­sis poil­sis – jau ne už kalnų: „Ma­nau, dar sa­vaitė ki­ta, ir vis­kas iš­sispręs. Kiek gi ga­li­ma temp­ti tą gumą.“

Vis dėlto Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos išp­la­tin­ta­me pra­ne­ši­me greitų spren­dimų ne­ža­da­ma. „...sie­kiant iš­veng­ti bet ko­kių po­ten­cia­lių teis­mi­nių ginčų šiuo me­tu vei­kian­čiai val­dy­bai re­ko­men­duo­ta priim­ti spren­di­mus tik dėl tų klau­simų, ku­rie būti­ni Plungės au­to­busų par­ko veik­los tęsti­nu­mui už­tik­rin­ti. Prie klau­simų, su­si­ju­sių su bend­rovės va­do­vo at­ran­ka, teks grįžti, kai bus su­da­ry­ta Plungės au­to­busų par­ko val­dy­ba, ku­rios pusė na­rių dar­bo san­ty­kiais ne­bus su­si­ję su bend­rovės ak­cijų val­dy­to­ju“, – ra­šo­ma ja­me.

Pa­ti lai­ki­no­ji val­dy­ba nuo bet ko­kių ko­men­tarų ži­niask­lai­dai at­si­ri­bo­jo. Jos pir­mi­nin­kas E. Jan­kaus­kas pa­žadė­jo į „Že­mai­čio“ klau­si­mus at­sa­ky­ti raš­tu, jei tik „ki­ti val­dy­bos na­riai tam pri­tars“.