Linkėjo dar didesnių svajonių

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas A. Liu­ti­ka (kairėje) dė­ko­jo prie tu­ne­lio sta­ty­bos pri­si­dė­ju­siam UAB „Plun­gės la­gū­na“ fi­nan­sų di­rek­to­riui Min­dau­gui Bie­liaus­kui
Tęs­da­mi per­nai pra­dė­tą tra­di­ci­ją, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ant­ra­die­nį pa­dė­kos raš­tus įtei­kė įmo­nėms ir įstai­goms, pa­dė­ju­sioms Sa­vi­val­dy­bei šie­met įgy­ven­din­ti ne vie­ną svar­bų pro­jek­tą bei kar­tu žen­gu­sioms ko­ja ko­jon. Kvie­ti­mų su­lau­kę ir pa­dė­kos raš­tų at­siim­ti at­vy­kę ran­go­vų at­sto­vai sa­vo ruož­tu Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams lin­kė­jo dar di­des­nių sva­jo­nių, mat jie yra pa­si­ruo­šę tas sva­jo­nes pa­dė­ti įgy­ven­din­ti.

„Per šiuos me­tus kar­tu pa­da­rė­me daug dar­bų. Su dau­ge­liu jū­sų bend­ra­vo­me su­si­ra­ši­nė­da­mi, tad prieš šven­tes no­rė­jo­me pa­ma­ty­ti jus čia gy­vai ir kiek­vie­nam pa­spaus­ti ran­ką, pa­dė­ko­ti už už­baig­tus dar­bus ir įgy­ven­din­tus pro­jek­tus“, – su­si­rin­ku­sie­siems sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

O me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­sklei­dė kas­die­nio dar­bo už­ku­li­sius. „Bend­ra­dar­biau­jant bū­na vis­ko. Daž­nai ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti kaž­ko­kios įtam­pos. Kuo di­des­nis pro­jek­tas, tuo jos bū­na dau­giau“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Jis pri­mi­nė šie­met pa­ga­liau už­baig­tą sta­ty­ti su­dė­tin­giau­sią Sa­vi­val­dy­bės is­to­ri­jo­je ob­jek­tą – tu­ne­lį po ge­le­žin­ke­liu. Ir pa­si­džiau­gė, kad su jo sta­ty­to­jais vi­sa­da pa­vyk­da­vo ras­ti bend­rą kal­bą, mat abie­jų pu­sių no­ras ir ma­ty­mas su­ta­po.

Tad dau­giau­siai pa­dė­kos raš­tų iš­ke­lia­vo į prie tu­ne­lio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pri­si­dė­ju­sių įmo­nių at­sto­vų ran­kas.

UAB „Plentp­ro­jek­tas“ dė­ko­ta už tu­ne­lio pro­jek­to pa­ren­gi­mą ir kruopš­čiai vyk­dy­tą pro­jek­to prie­žiū­rą, AB „Lat­vi­jas til­ti“, AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“ – už lai­ku ir ko­ky­biš­kai at­lik­tus tu­ne­lio įren­gi­mo dar­bus.

Ne­pa­mirš­ta li­ko ir UAB „Pas­ta­tų diag­nos­ti­ka ir sta­ty­ba“, pri­žiū­rė­ju­si, kad vis­kas bū­tų da­ro­ma tin­ka­mai. Įmo­nės va­do­vas Ge­di­mi­nas But­kus at­siim­da­mas pa­dė­kos raš­tą kal­bė­jo, kad dau­giau­siai prie šio ob­jek­to dir­bęs įmo­nės in­ži­nie­rius Ro­mual­das Ma­žo­na­vi­čius yra plun­giš­kis. Ir nors jis pa­ts da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je ne­ga­lė­jo, di­rek­to­rius per­da­vė jo žo­džius, kad da­bar jis su pa­si­di­džia­vi­mu ga­li grįž­ti į gim­tą­jį mies­tą.

„Ne­bi­jo­ki­te sva­jo­ti apie dar di­des­nius pro­jek­tus“, – džiaug­da­ma­sis pa­ro­dy­tu dė­me­siu lin­kė­jo G. But­kus.

Ats­ki­rai dė­ko­ta ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai bei jos at­sto­vams, ku­rie dau­giau­siai sa­vo dar­bu pri­si­dė­jo prie tu­ne­lio sta­ty­bos.

Bet ne tik pa­sta­ty­tu tu­ne­liu me­tams bai­gian­tis ga­li­ma pa­si­džiaug­ti. Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys sa­kė no­rin­tis pa­dė­ko­ti UAB „Rai­nių sta­ty­ba“, ku­ri pui­kiai re­no­va­vo mies­to cent­re, Se­na­mies­čio a. 5, esan­tį dau­gia­bu­tį.

„Ši­tam sta­ti­niui jau 100 me­tų. Ne­be daug tu­ri­me iš­li­ku­sių sta­ti­nių iš tų lai­kų. Be to, ir mies­to aikš­tė­je ne­be daug li­ko to­kių, ku­rie dar bū­tų neat­nau­jin­ti“, – pa­si­džiau­gė ve­dė­jas.

Ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nei bend­ri­jai „MAG­NUS­SON ir par­tne­riai“ dė­ko­ta už pro­fe­sio­na­lų Sa­vi­val­dy­bės at­sto­va­vi­mą teis­muo­se, UAB „Sis­te­mų val­dy­mo kon­sul­ta­ci­jos“ – už „My­LOBs­ter“ pro­gra­mi­nės įran­gos eksp­loa­ta­vi­mo prie­žiū­rą, UAB „Na­cio­na­li­nis švie­ti­mo cent­ras“ – už bend­ra­dar­bia­vi­mą die­giant ir ad­mi­nist­ruo­jant vai­kų priė­mi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­mas.

Šie­met bu­vo pa­ste­bė­tos ir iš­skir­tos ke­lios kul­tū­ros bei so­cia­li­nės įstai­gos. Už dar­bą su vai­kais ir jau­ni­mu pa­dė­kų su­lau­kė Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ra „Cy­ru­lis“ bei vie­šo­ji įstai­ga „Vil­ties vė­ri­nė­liai“. Vie­šo­sios įstai­gos „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ dar­buo­to­jams dė­ko­ta už komp­lek­si­nes pa­slau­gas šei­moms.

Pa­dė­kos raš­tas tu­rė­tų pra­džiu­gin­ti ir Plun­gės kraš­to tau­to­dai­li­nin­kus. Juos at­sto­vau­jan­čiai są­jun­gai ir jos va­do­vei Jo­lan­tai Mil­te­nei dė­ko­ta už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant ka­lė­di­nius ren­gi­nius Plun­gės bend­ruo­me­nei.

Kul­tū­ros sa­vait­raš­čio „Že­mai­čių sau­lu­tė“ ko­lek­ty­vas pa­ste­bė­tas ir pa­gerb­tas už et­ni­nių ver­ty­bių ak­cen­ta­vi­mą.