„Aš nenoriu. Man nereikia“

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
R. Mon­čienė: „Tai žai­di­mas Sa­vi­val­dybės pi­ni­gais“
Šiuos žod­žius dar ir dar kartą kar­to­jo Plungės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė, praėjusį ant­ra­dienį per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdį pa­klaus­ta, kodėl ne­su­tin­ka, jog įstai­gos tu­ri­muo­se au­to­mo­bi­liuo­se būtų įdieg­ta stebė­ji­mo ir duo­menų per­da­vi­mo sis­te­ma. Ko­mi­te­to na­riai iš pra­džių bu­vo linkę pa­lai­ky­ti di­rek­torę, bet iš­vydę to­kią jos reak­ciją, nuo­monę pa­keitė. „Jei toks pa­si­prie­ši­ni­mas yra, va­di­na­si, kaž­kas ne­ge­rai. To­kiu at­ve­ju jums būti­nai rei­kia tos sis­te­mos“, – kons­ta­ta­vo ko­mi­te­to na­rys Vai­do­tas Skie­rus.

Pri­min­si­me, kad įdieg­ti minėtąją sis­temą vi­suo­se Sa­vi­val­dybės val­domų įmo­nių bei įstaigų au­to­mo­bi­liuo­se su­manė da­bar­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Ta­ry­ba pa­lai­mi­no šią ini­cia­tyvą, tad ne­tru­kus nuo kalbų pe­rei­ta prie darbų.

Pir­mie­ji to­kio­mis sis­te­mo­mis, fik­suo­jan­čio­mis, kas ir kur va­žiuo­ja tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais, kiek ku­ro su­nau­do­ja­ma, pra­turtė­jo nau­jie­ji se­niū­nams iš­nuo­mo­ti vi­su­rei­giai bei ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos au­to­mo­bi­liai. Vėliau im­ta­si ir kitų įmo­nių bei įstaigų ma­šinų.

Pra­šy­mo pa­teik­ti duo­me­nis, kiek tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių įstai­ga val­do, su­laukė ir R. Mon­čienė. Tie­sa, ji šią si­tua­ciją api­būdi­no kiek ki­tais žod­žiais. „Skam­bi­na­ma ir pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja­ma pa­teik­ti tuos duo­me­nis. Da­ro­mas toks spau­di­mas, nors grei­to­sios au­to­mo­bi­liai nėra tar­ny­binės ma­ši­nos. Jie reg­la­men­tuo­ja­mi kaip me­di­ci­nos trans­por­tas“, – kalbė­jo di­rek­torė.

Ji at­kreipė dėmesį ir į tai, kad Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė nėra vien­valdė šios įstai­gos sa­vi­ninkė. Ak­ci­ninkės yra dvi: Plungės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės, o pa­sta­ro­ji apie šį su­ma­nymą esą net ne­bu­vo in­for­muo­ta. Pri­min­ta ir tai, jog Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė ne­ski­rian­ti lėšų įstai­gos au­to­mo­bi­liams iš­lai­ky­ti, tad ir jos no­ras bei rei­ka­la­vi­mas juo­se įsi­dieg­ti šią sis­temą esąs ne­sup­ran­ta­mas.

Ke­lis kar­tus per­klaus­ta, R. Mon­čienė įvar­di­no, kad įstai­ga, be greitųjų, vis dėlto tu­ri ir tar­ny­binį au­to­mo­bilį, ku­riuo, di­rek­torės žod­žiais, va­žinė­ja ji pa­ti ir me­cha­ni­kas. „Aš, kaip va­dovė, esu suin­te­re­suo­ta tau­py­ti įstai­gos lėšas, todėl juo va­žiuo­ju tik dar­bo rei­ka­lais. Net į darbą ir iš jo vyks­tu sa­vo ma­ši­na“, – ti­ki­no di­rek­torė.

Į dis­ku­siją įsit­raukęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas norė­jo su­ži­no­ti, ar grei­to­sios au­to­mo­bi­liuo­se yra įdieg­tos ne tik na­vi­ga­cinė, bet ir ku­ro ap­skai­tos sis­te­mos? R. Mon­čienė at­sakė, kad ne, ta­čiau esą jų ir ne­rei­kia, nes ku­ro nor­mos yra nu­sta­ty­tos, ir už su­nau­do­tus de­ga­lus at­si­skai­to­ma pa­gal jas.

„Aš ne­mokė­siu už dar vieną kaž­ko­kią sis­temą. Ne­no­riu būti pir­mo­ji Lie­tu­vo­je tarp pa­na­šių įstaigų, ku­ri tam pa­si­duos. Čia ne­sąmonė kaž­ko­kia“, – karš­čia­vo­si di­rek­torė. Jos nuo­monės ne­pa­keitė net M. Kau­no iš­sa­ky­ta pa­sta­ba, kad ji ga­lin­ti ir ne­su­tik­ti, bet ta­da Ta­rybą teks in­for­muo­ti, jog Plungės grei­to­ji pa­gal­ba ne­vyk­do jos spren­dimų.

Balsą R. Mon­čienė nu­lei­do tik iš­gir­du­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­žadą, kad Sa­vi­val­dybė su­mokės už šios sis­te­mos įdie­gimą ir ad­mi­nist­ra­vimą grei­to­sios au­to­mo­bi­liuo­se. O tuo, kad ši sis­te­ma at­si­rastų ir tar­ny­bi­nia­me R. Mon­čienės au­to­mo­bi­ly­je, sa­vo lėšo­mis turės pa­si­rūpin­ti pa­ti įstai­ga. Grei­to­sios di­rek­torė su­ti­ko su to­kiu siū­ly­mu, nors ne­pra­lei­do pro­gos dar mes­telė­ti: „Tai žai­di­mas Sa­vi­val­dybės pi­ni­gais.“

„Ru­denį pa­šnekė­sim apie tai“, – at­sakė V. Skie­rus, ak­cen­tavęs, kad įdie­gus to­kią sis­temą jos eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dos pa­pras­tai at­si­per­ka per ke­lis pir­muo­sius mėne­sius, nes dar­buo­to­jai ste­buk­lin­gai ima va­žiuo­ti tik ten, kur rei­kia ir ga­li­ma.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.