Nuo kalbų žadama pereiti prie darbų

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vai. D. Pi­vo­riū­nienė – kairė­je
Ant­ra­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je viešėję Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vai pra­nešė gerą ži­nią – po ilgų pa­si­ruo­šimų ir de­ri­nimų su­ma­ny­mui su­jung­ti Plungės au­to­busų ir trau­ki­nių sto­tis pa­ga­liau pri­tar­ta. Ki­tas eta­pas – pa­si­ra­šy­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį ir skelb­ti vie­šuo­sius darbų ir pa­slaugų pir­ki­mo kon­kur­sus.

Tie­sa, ir šis, ant­ra­sis, eta­pas truks ko­ne vi­sus me­tus. Kalbė­ta, jog realūs trau­ki­nių sto­ties pa­sta­to ir te­ri­to­ri­jos ap­link jį per­tvar­ky­mo dar­bai ge­riau­siu at­ve­ju pra­si­dės tik metų pa­bai­go­je ar­ba kitą­met.

Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių Tur­to val­dy­mo pa­slaugų cent­ro di­rek­torė Dai­va Pi­vo­riū­nienė sakė, kad šis Plungės sto­čių su­jun­gi­mo pro­jek­tas bus pi­lo­ti­nis. Jis bus ro­do­mas kaip pa­vyz­dys kal­ban­tis dėl pa­na­šių pro­jektų ki­tuo­se mies­tuo­se, todėl no­ri­ma, kad pro­jek­tas būtų toks, į kokį norėtų­si ly­giuo­tis.

Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis at­kreipė dėmesį į tai, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ne­tru­kus at­plėš vo­kus Sto­ties gatvės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­ta­vi­mo kon­kur­se. Esą būtų ga­li­ma su laimė­ju­sia įmo­ne tar­tis, kad ši už pa­pil­domą at­lygį su­pro­jek­tuotų ir te­ri­to­riją prie­šais trau­ki­nių stotį, ku­rio­je nu­ma­to­ma įreng­ti au­to­busų ke­lei­vių įlai­pi­ni­mo ir iš­lai­pi­ni­mo vie­tas.

Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai pa­žadė­jo pa­si­rūpin­ti pa­čio pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja. Ja­me po per­tvar­kos bus įreng­ti ka­bi­ne­tai Plungės au­to­busų par­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. At­si­ras bend­ra lau­ki­mo salė au­to­busų ir trau­ki­nių ke­lei­viams, bus at­nau­jin­ti tua­le­tai, vi­sa inf­rast­ruktū­ra pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems.

Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vai minė­jo, kad šie me­tai yra pa­sku­ti­niai, kuo­met to­kių miestų trau­ki­nių sto­ty­se dar vei­kia ka­sos. Esą jas kitą­met pa­keis bi­lie­to­ma­tai. Bi­lie­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ti ar­ba juo­se, ar­ba trau­ki­ny. Vis dėlto kalbė­ta, kad Plungėje esančios ka­sos ne­reikėtų skubė­ti griau­ti, o pri­tai­ky­ti au­to­busų ke­lei­viams.

Ap­tar­tos ir ki­tos ga­li­mybės įveik­lin­ti stotį, pa­da­ry­ti ją dar pa­trauk­lesnę ke­lei­viams. Pa­sak D. Pi­vo­riū­nienės, Vil­niu­je la­bai pa­si­tei­si­no trau­ki­nių sto­ty­je įreng­ta skai­tyk­la bei kny­gynė­lis. Esą būtų pui­ku, jei pa­na­šus kam­pe­lis at­si­rastų ir Plungės sto­ty­je.

„O kai at­si­ras lan­ky­tojų srau­tai, bus ga­li­ma gal­vo­ti ir apie kitą inf­rast­ruktūrą, pa­vyzd­žiui, ne­di­delę ka­vi­nukę. Lauk­sim vers­lo siū­lymų“, – kalbė­jo Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vai. Bu­vo pri­si­min­ta, jog pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti dvi­ra­čių taką, su­jung­siantį stotį su Pla­te­lių eže­ru, tad prie sto­ties bus rei­ka­lin­gas dvi­ra­čių nuo­mos punk­tas.

„Jei dar pa­vyktų su­de­rin­ti trau­ki­nių ir au­to­busų gra­fi­kus, kad at­va­žiavęs vie­nu galė­tum per­sėsti į kitą, būtų iš­vis pui­ku“, – sakė D. Pi­vo­riū­nienė.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tai sve­čiams pa­pa­sa­ko­jo ir apie pla­nus da­bar­tinė­je au­to­busų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telę. Ja galės nau­do­tis ir trau­ki­nių bei au­to­busų ke­lei­viai ar at­vyks­tan­tie­ji jų pa­si­tik­ti, ir ki­to­je gatvės pusė­je esan­čios nau­jo­sios ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mogų zo­nos lan­ky­to­jai, čia vyks­tan­čių ren­gi­nių da­ly­viai.

Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vedė­jo To­mo Jo­cio skai­čia­vi­mu, aikš­telė­je būtų ga­li­ma įreng­ti per šimtą vietų leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams ir ke­lias au­to­bu­sams. Esą di­de­lių in­ves­ti­cijų tai ne­pa­rei­ka­laus, nes da­bar­tinės aikš­telės pa­grin­das yra tvir­tas, įreng­tas taip, kad tar­nautų au­to­bu­sams. Todėl reikės tik at­nau­jin­ti vir­šu­tinį as­fal­to dan­gos sluoksnį, su­žymė­ti vie­tas trans­por­tui bei įreng­ti pėsčiųjų ta­kus.