Pa­ga­liau – į mo­kyklą!

DEL­FI nuo­trau­ka
Šian­dien daugelis tėvų savo atžalas galė­jo pa­lydė­ti tik iki mo­kyklos durų – švie­ti­mo įstai­gos skel­bia įsi­leid­žian­čios tik mo­ki­nius ir dar­buo­to­jus
Po pus­metį tru­ku­sios ty­los ša­lies mo­kyk­lo­se šian­dien vėl šur­mu­liuo­ja vai­kai, nors dar ne taip se­niai spėlio­ta, ar ir naujų moks­lo metų ne­reikės pra­dėti mokiniams pa­lin­kus prie kom­piu­te­rių na­muo­se. Lai­mei, mo­kyk­loms leis­ta Rugsė­jo pirmąją pa­minė­ti ir to­liau dirb­ti įpras­tu būdu, tie­sa, lai­kan­tis tam tikrų sau­gos rei­ka­la­vimų. Tad ko­kia to­ji Moks­lo ir ži­nių die­na Plungės ra­jo­no mo­kyk­lo­se?

Jau daug metų iš eilės pra­stėjan­tys de­mog­ra­fi­niai ro­dik­liai skaud­žiau­siai ker­ta mo­kyk­loms. Mažė­jant mo­ki­nių jos kas­met ma­ži­na kla­sių komp­lek­tus, o kai ku­rios yra pri­vers­tos visai už­si­da­ry­ti. Ta­čiau šie­met ke­lios Plungės ra­jo­no mo­kyk­los ga­li džiaug­tis ne tik iš­sau­go­ju­sios anks­tesnį mo­ki­nių skai­čių, bet net jį „paau­gi­nu­sios“. An­tai „Saulės“ gim­na­zi­ja vie­toj per­nai turėtų 18-os kla­sių komp­lektų šiuos moks­lo me­tus pra­dėjo jau su 21-u. Vie­na pir­mokų kla­se dau­giau (per­nai jų bu­vo trys, šie­met – jau ke­tu­rios) tu­ri Se­na­mies­čio mo­kyk­la.
Džiu­gio­mis nuo­tai­ko­mis Moks­lo ir ži­nių dieną mi­ni ir Ša­tei­kių pa­grin­dinė mo­kyk­la. At­vy­kus dau­giau mo­ki­nių, vie­toj pla­nuo­tos vie­nos jung­tinės pir­mokų ir ant­rokų klasės su­da­ry­tos dvi at­ski­ros.
Vis dėlto ne vi­sos mo­kyk­los per va­sarą su­laukė to­kių ma­lo­nių ži­nių, kai ku­rio­se nu­tar­ta komp­lek­tuo­ti ma­žiau kla­sių. An­tai su­mažė­jus mo­ki­nių „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je vie­toj trijų de­vin­tokų kla­sių pa­vy­ko su­da­ry­ti tik dvi. Ge­rai bent tiek, kad su­lauk­ta dau­giau pir­mokų –  jų su­da­ry­tos net ke­tu­rios klasės (per­nai bu­vo trys).
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos spren­di­mu Prūsa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis nuo rugsė­jo 1 d. pri­jung­ta prie Plungės lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“, todėl čia ne­be­li­ko pra­di­nių kla­sių – jos per­kel­tos į ki­tas švie­ti­mo įstai­gas. O Prūsa­liuo­se nu­ma­ty­ta įsteig­ti dvi nau­jas darželinukų gru­pes.
Ne­ma­žos per­mai­nos šiais me­tais pa­lietė ir Sta­ne­lius bei Stalgė­nus. Šiuo­se kai­muo­se vei­ku­sio­se mo­kyklėlė­se li­kus tik po vieną klasę, nu­tar­ta jas per­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas (Stalgė­nuo­se – į Vaikų die­nos centrą, Sta­ne­liuo­se – į bu­vu­sio dar­že­lio pa­statą). Vie­tos vald­žiai ir šių kaimų bend­ruo­menėms teks pa­suk­ti gal­vas, kam pri­tai­ky­ti li­ku­sius tuš­čius mo­kyklų pa­sta­tus.
Ne­pai­sant šių per­mainų, bend­ras Plungės ra­jo­no mo­ki­nių skai­čius beveik neki­to. Per­nai rugsė­jo pirmąją mo­kyklų du­ris pra­vėrė 3 908 mo­ki­niai, šie­met tikimasi sulaukti panašiai.
Vis dėlto pa­tys moks­lo me­tai dėl ko­ro­na­vi­ru­so grėsmės ža­da būti ki­to­kie. At­siž­velg­da­mos į re­ko­men­da­ci­jas kai ku­rios mo­kyk­los ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo ir daug metų ne­ki­tu­sias Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­ti­nes pro­gra­mas.
An­tai Se­na­mies­čio mo­kyk­la į Rugsė­jo pir­mo­sios šventę mo­kyk­los kie­me­ly­je šian­dien pa­kvietė tik pir­mo­kus, penk­to­kus ir de­šim­to­kus bei pir­mokų ir penk­tokų tėve­lius. Kitų kla­sių mo­ki­niai kvies­ti tik į klasės va­landė­les ka­bi­ne­tuo­se. Taip pat ši die­na mi­ni­ma ir „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je, o štai „Saulės“ gim­na­zi­ja šven­tinį ren­ginį lau­ke kar­to­jo net tris kar­tus, skir­tin­goms klasėms skir­tin­gu lai­ku.
Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja vi­sus tra­di­ciš­kai pa­kvietė į šv. Mi­šias mies­te­lio baž­ny­čio­je, o po jų – į šven­tinį ren­ginį gim­na­zi­jos kie­me, ta­čiau ne­pa­mir­šo pri­min­ti, jog į pa­čią įstaigą bus įleid­žia­mi tik mo­ki­niai ir dar­buo­to­jai.