Pagaliau sulaukėm – tunelis atidarytas

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Nau­ją­jį tu­ne­lį pa­šven­ti­no kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis
Pen­kio­li­ka me­tų pa­si­ruo­ši­mo ir pla­na­vi­mo, 17 mė­ne­sių at­kak­laus dar­bo ir plun­giš­kių sva­jo­nė ne­be­gaiš­ti lai­ko lau­kiant, ka­da ga­lės kirs­ti ge­le­žin­ke­lio per­va­žą, iš­si­pil­dė. Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ai­dint tran­kiam mar­šui, per­kir­pus sim­bo­li­nę juos­tą, dvi mies­to da­lis su­jun­gęs tu­ne­lis pa­ga­liau bu­vo ati­da­ry­tas.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Sim­bo­li­nę tu­ne­lio ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po (iš kai­rės): V. And­re­je­vas, A. Stan­či­kas, A. But­ke­vi­čius, A. Kli­šo­nis, J. Var­ka­lys, J. Raz­ma, R. Sin­ke­vi­čius ir M. Kau­nas

Kaip taik­liai pa­ste­bė­jo kaž­ku­ris iš ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vu­sių sve­čių, praė­ju­sį penk­ta­die­nį lie­tus pliau­pė kaip iš ki­bi­ro, ta­čiau at­ro­dė, kad vi­sas mies­tas mau­do­si sau­lės spin­du­liuo­se. Mat 2019 me­tų lapk­ri­čio 29-oji nea­be­jo­ti­nai įeis į Plun­gės is­to­ri­ją kaip mies­tui la­bui svar­bus įvy­kis, ku­rio lauk­ta ne vie­ną de­šimt­me­tį.

Tu­ne­lio ati­da­ry­mo iš­kil­mių me­tu pri­si­min­ta, jog apie šį sta­ti­nį pra­dė­ta sva­jo­ti tur­būt dar ta­da, kai bu­vo nu­ties­tas mies­tą į dvi da­lis pa­da­li­nęs ge­le­žin­ke­lis. O konk­re­tūs žy­giai pra­dė­ti 2004 me­tais, ini­cia­ty­vą į sa­vo ran­kas pe­rė­mus Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai.

„La­bai džiau­giuo­si, kad prie to pri­si­dė­jo ir švie­saus at­mi­ni­mo Bro­nis­lo­vas Lu­bys. Jis man ta­da sa­kė: „Pra­mo­ni­nin­kai, or­ga­ni­zuo­kit kon­fe­ren­ci­jas, ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jas, rin­ki­te ar­gu­men­tus. Aš pa­dė­siu, kiek ga­lė­siu, val­džios bus at­vež­ta tiek, kiek rei­kia, bet ši­ta pro­ble­ma tu­ri bū­ti iš­spręs­ta“. Ir štai – po 15 me­tų tu­ri­me re­zul­ta­tą“, – pir­muo­sius žings­nius pri­si­mi­nė Sei­mo na­rys, bu­vęs Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos va­do­vas Jo­nas Var­ka­lys, pa­siū­lęs ap­svars­ty­ti idė­ją tu­ne­lį pa­va­din­ti dr. B. Lu­bio var­du.

La­bai svar­bus žings­nis tu­ne­lio link bu­vo ženg­tas 2015 me­tais, kaip Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD), Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Bū­tent ta­da su­tar­ta, kad lai­kas pe­rei­ti nuo kal­bų prie rea­lių dar­bų.

Tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža prie­šis­to­rę trum­pai pri­si­mi­nė ir po sun­kios li­gos prie dar­bų grį­žęs Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­sak jo, keis­ta ir uni­ka­lu yra tai, kad bė­gant me­tams val­džios, mi­nist­rai ne kar­tą kei­tė­si, ta­čiau tu­ne­lio pro­jek­tas nie­ka­da ne­bu­vo pa­dė­tas į stal­čių.

„De­ri­ni­mai bu­vo la­bai su­dė­tin­gi, dar­bų su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pa­sku­ti­nę die­ną. Ga­lų ga­le pra­dė­jus ka­si­mo dar­bus man, kaip me­rui, bu­vo leng­viau, nes tu­rė­jom ge­rus stip­rius ran­go­vus. O da­bar tu­rim jau pa­baig­tą tu­ne­lį, – kal­bė­jo A. Kli­šo­nis. – Praeis tru­pu­tis lai­ko ir ims at­ro­dy­ti, kad jis čia – la­bai se­niai, nes prie ge­ro pri­pran­ta­ma iš kar­to, o prie blo­go – nie­ka­da. Šian­dien pas mus yra šven­tė. Plun­gės mies­tas pa­ga­liau su­jung­tas.“

Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma juo­ka­vo, kad pa­si­sta­čiu­si šį tu­ne­lį Plun­gė pa­ki­lo į nau­ją ly­gį: „Da­bar su­ti­kę ko­kį šiau­lie­tį ar pa­ne­vė­žie­tį ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti: „Nu­gi gra­žus tas jū­sų mies­tas, tik ka­žin ar tu­ne­lį tu­rit? Ne­tu­rit? O tai tau! O mes Plun­gė­je tu­rim!“

Kad plun­giš­kiai už šį sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mą tu­ri dė­ko­ti ne kam ki­tam, o pir­miau­sia sau pa­tiems, per ati­da­ry­mo iš­kil­mes kal­bė­jo Sei­mo na­rys, bu­vęs Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Kar­tu su juo at­vy­kęs jo ko­le­ga Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius pri­si­mi­nė ne vie­ną ku­rio­zi­nę si­tua­ci­ją, nu­ti­ku­sią jam dir­bant su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru.

„Aš pa­me­nu, kad ma­no ka­bi­ne­to du­rys neuž­si­da­ry­da­vo ir te­le­fo­nas ne­til­da­vo. Ir daž­nai tie skam­bu­čiai bū­da­vo su Plun­gės ko­du. O Jo­nas Var­ka­lys tai iš vi­so man net ko­kį tai or­di­ną įtei­kė nuo plun­giš­kių pra­mo­ni­nin­kų. Iš anks­to, avan­su. Ir Prem­je­rui įtei­kė. Tuos or­di­nus iki šiol lai­ko­me pri­si­mi­ni­mui kaip sim­bo­lį pra­džios ge­rų dar­bų“, – kal­bė­jo R. Sin­ke­vi­čius.

Tu­ne­lio ati­da­ry­mo juos­te­lę kar­tu su ki­tais per­kir­po ir LAKD di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus And­re­je­vas. Jis pa­brė­žė, kad šis sta­ti­nys – uni­ka­lus, ka­dan­gi jo per­dan­ga yra iš­ti­si­nė. Tad Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai ga­lės kaip no­ri tvar­ky­tis su sa­vo bė­giais, re­konst­ruo­ti juos ar per­mon­tuo­ti, ne­su­da­ry­da­mi ne­pa­to­gu­mų plun­giš­kiams, mat va­žiuo­jan­tie­ji ar pės­tie­ji iš vie­nos mies­to da­lies be var­go ga­lės nu­kak­ti į ki­tą nau­juo­ju tu­ne­liu.

„Tuš­čiai vargs­ta žmo­gus sta­ty­da­mas, jei jo dar­bo ne­lai­mi­na Die­vas. Va­žiuo­da­mas pro ša­lį re­tą die­ną ma­ty­da­vau čia dar­buo­jan­tis vie­ną ki­tą žmo­gų. Iš tik­rų­jų dar­bas čia vi­są lai­ką vir­te vi­rė. To­dėl ši vie­ta ver­ta, kad Die­vas ją pa­lai­min­tų ir kad pa­lai­min­tų kiek­vie­ną, va­žiuo­jan­tį šiuo ke­liu. O žmo­gus, lai­ku pa­sie­kęs sa­vo tiks­lus, lai ati­duo­da pa­gar­bą Die­vui“, – sa­kė tu­ne­lį pa­šven­ti­nęs Plun­gės kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.

Na o plun­giš­kiai nau­ją­jį sta­ti­nį su­sku­bo iš­ban­dy­ti vos bu­vo per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė ir po­li­ci­ja, iš­kil­mių da­ly­viams iš­si­skirs­čius, at­vė­rė ke­lią. Vi­sų reak­ci­ja bu­vo vie­na – pa­ga­liau!

Trum­pai

Tu­ne­liui įreng­ti skir­ta 4,6 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, taip pat 674 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to bei 151 tūkst. eu­rų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Pro­jek­to „Tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės m., Da­riaus ir Gi­rė­no g., įren­gi­mas“ sta­ty­bos dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį su jung­ti­nės veik­los par­tne­riais AS „Lat­vi­jas Til­ti“, AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­si­ra­šė 2018 m. ko­vą.

Tu­ne­lio aukš­tis – 4,5 m, il­gis – 57 m, plo­tis – 8 m. Įreng­tos dvi eis­mo juos­tos au­to­mo­bi­liams, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas, prieš­tu­ne­lio il­gis – 270 m, nuo­ly­dis – 7 pro­c.

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Tu­ne­lio ati­da­ry­mo iš­kil­mės su­do­mi­no ne­ma­žai plun­giš­kių